CÁC TỪ VỰNG, CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI HAY NHẤT CHỦ ĐỀ BẠN BÈ

  • Tác giả Bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 14/ 06/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

CÁC TỪ VỰNG, CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI HAY NHẤT CHỦ ĐỀ BẠN BÈ

I) VOCABULARY

closest friend /ˈkləʊsɪst frɛnd/ (noun) bạn thân nhất

● make friends with sb /meɪk frɛndz wɪð ˈsʌmbədi/ (verb) kết bạn với ai

● give sb a helping hand /gɪv ˈsʌmbədi ə ˈhɛlpɪŋ hænd/ (idiom) giúp đỡ ai đó

● childhood friend /ˈʧaɪldhʊd frɛnd/ (noun) bạn từ thời thơ ấu

● share lots of hobbies and habits /ʃeə lɒts ɒv ˈhɒbiz ænd ˈhæbɪts/ (v) có chung nhiều sở thích và thói quen

 

II) MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Questions 

Answers

Do you have many friends at school?

● Yes! I have lots of friends at school. They are my classmates.

● Of course! I make friends with a lot of students in my school.

Do you and your friends share any interests?

● Yes, we all love to watch the cartoon series “Courage - the cowardly dog”.

● Yes, we often gather to talk about football matches!

Do you often play games together at school?

● We always play soccer together on my school’s playground after school.

● Yes! We love to play blind man’s bluff together at recess.

Do you have any unforgettable memories with your friends?

● Sure! At my last birthday party, all of my friends came to my house and gave me lots of gifts.

● Certainly! I can’t forget the nice memories we had together on the trip to HaLong last year.

Have your friends ever helped you at school?

● Yes! I once forgot to bring the pen and my kind friend lended me his new pen.

● Sure! My friends took me to the medical room when I had a high fever during the period.

Who is your closest friend at school?

● My closest friend is Huy. His house is next to my house.

● Thu, who always has the best performance in tests, is my best friend.

Why is he or she your closest friend?

● Because we’ve been friends since we were little. We are childhood friends.

● We share lots of hobbies and habits so we become each other’s best friends.

Is it important to have many friends?

● Yes! Because our friends can give us a helping hand  at school!

● Of course! How can our life be happy and delightful if we have no or few friends?

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: