Các từ vựng IELTS formal và informal

  • Tác giả Lu Khanh

  • Ngày đăng 15/ 03/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Các từ vựng IELTS formal và informal

Cùng Bilingo trung tâm tiếng Anh 1 kèm 1 khám phá bộ từ vựng sử dụng nhiều trong IELTS cực hay nhé. 

INFORMAL FORMAL
See /siː/ Observe /əbˈzɜːv/
Look for /lʊk fɔː/ Seek /siːk/
Mainly /ˈmeɪnli/ Principally /ˈprɪnsəpəli/
But /bʌt/ Nevertheless /nɛvəðəˈlɛs/
Point out /pɔɪnt aʊt/ Illustrate /ˈɪləstreɪt/
So /səʊ/ Therefore /ˈðeəfɔː/
tell /tɛl/ inform /ɪnˈfɔːm/
live /lɪv/ reside /rɪˈzaɪd/
Set up /sɛt ʌp/ establish /ɪsˈtæblɪʃ/
use /juːz/ consume /kənˈsjuːm/
make /meɪk/ conduct /ˈkɒndʌkt/
Buy /baɪ/ Purchase /ˈpɜːʧəs/
Rich /rɪʧ/ Wealthy /ˈwɛlθi/
Bad /bæd/ Negative /'nɛgətɪv/
colorful /ˈkʌləf(ə)l/ luminous /ˈluːmɪnəs/
sight /saɪt/ vision /ˈvɪʒən/
empty /ˈɛmpti/ vacant /ˈveɪkənt/
Lively /ˈlaɪvli/ energetic /ˌɛnəˈʤɛtɪk/

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: