CÙNG 11BILINGO HỌC TIẾNG ANH QUA QUOTE DIFFICULTIES IN YOUR LIFE

  • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 24/ 04/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

CÙNG 11BILINGO HỌC TIẾNG ANH QUA QUOTE DIFFICULTIES IN YOUR LIFE

Nằm trong chuỗi chủ đề mỗi ngày một câu Quote, học tiếng anh qua Quote

Và hôm nay 11Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin giới thiệu đến các ban  

Difficulties in your life ……

Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realise your hidden potential and power.

Let difficulties know that you too are DIFFICULT

Khó khăn trong cuộc sống không đến để tiêu diệt bạn, mà giúp bạn nhận ra tiềm năng và sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Hãy để những khó khăn biết rằng bạn cũng KHÓ KHĂN

  • Difficulty(n) /'difikəlti/ Sự khó khăn, nỗi khó khăn, nỗi gay go; điều cản trở, điều trở ngại
  • to overcome a difficulty vượt qua khó khăn; vượt qua trở ngại
  • Destroy (v) /dis'trɔi/ Phá, phá hoại, phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt
  • Realise (v) /'riәlaiz/ Thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)
  • hidden potential (n) /pəˈtenʃl/ Khả năng
  • power (n) /ˈpauə(r)/ sức mạnh\

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: