Đoạn Hội Thoại Và Từ Vựng Về Chủ Đề Đầu Tư Chứng Khoáng Và Chiêu Trò Lừa Đảo Trong Kinh Doanh

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 13/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

Đoạn Hội Thoại Và Từ Vựng Về Chủ Đề Đầu Tư Chứng Khoáng Và Chiêu Trò Lừa Đảo Trong Kinh Doanh

Hôm nay 11 Bilingo Sẽ Có Đoạn Hội Thoại Và Từ Vựng Về Chủ Đề Đầu Tư Chứng Khoáng Và Chiêu Trò Lừa Đảo Trong Kinh Doanh

Conversation Text

David: No way... uh-uh... not my hard-earned dollars.

Jenkins: It’s the chance of a lifetime, Dave. Lighten up, man.

David: Jenkins, you’re nuts if you think I’m going to invest four thousand dollars into a stock that I know nothing about.

Jenkins: Dave, I’m your best friend. We’ve known each other since the second grade. You can trust me, man. Would I lead you astray?

David: Yes, you would. Remember the time you talked me into buying that 1967 convertible Volkswagen? The chance of a lifetime you told me... that clunker cost me more in repairs than I care to remember.

Jenkins: Okay...okay...so I was wrong about that. No one’s perfect. But this is different, Dave. Ocean Tech is going to take the world by surprise. Do you know that Ocean Tech is developing a new sonar technology that the Navy is interested in buying? Dave, if we invest now we’ll be millionaires! Ocean Tech stocks are dirt cheap right now.

David: I’ve never even heard of Ocean Tech, Jenkins, and I work for the Department of Defense. If a dealinvolving the Navy was in the works, I would be aware of it.

Jenkins: Dude – I’m your pal, I’m offering you a chance of a lifetime and all you do is give me the third degree.

David: Jenkins, I have eight thousand dollars in savings. Mandy and I are getting married in four months. I still have to save up another seven thousand dollars to make the down payment for the house I want to buy Mandy. I ain’t about to gamble with my money.

Jenkins: But just think... if you buy four thousand dollars’ worth of Ocean Tech stocks at twenty dollars a stock... and then Ocean Tech sells the stocks for eighty-dollars, you’ll make a fortune.

David: Nothing in life is that easy, Jenkins... sounds to me like this Ocean Tech company is a scam. And man, do you fall for scams. Let me guess... some smooth- talking guy in a fancy suit driving a fancy car came into your coffee shop and told you about Ocean Tech... maybe even showed you some papers... charts and graphs?

Jenkins: Uh...well...okay, sure...Mr. Rogers showed me some papers. But the papers he showed me were well researched.

David: And he used a lot of business lingo, right?

Jenkins: He spoke with intelligent understanding of the business world.

David: Uh, huh, sure. I bet you even gave him complimentary coffee?

Jenkins: I... didn’t charge him for his cappuccino, if that’s what you mean.

David: So your coffee shop didn’t even make a profit on this guy. And on top of that, you gave him a four thousand dollar check.

Jenkins: Hey, Dave, what’s with you? This guy was legit. He was driving a Porsche for crying out loud.

David: Jenkins, did you even take the time to research and see if Ocean Tech was a real company?

Jenkins: I...uh...no...oh man, I was taken, wasn’t I?

David: You were taken, but I won’t be. I’ll see you later.

David: Không đời nào... uh-uh... không phải số đô la tôi vất vả mới kiếm được.

Jenkins: Đó là cơ hội cả đời, Dave. Đừng căng Thẳng, anh bạn.

David: Jenkins, bạn thật điên rồ nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ đầu tư bốn nghìn đô la vào một cổ phiếu mà tôi không biết gì về nó.

Jenkins: Dave, tôi là bạn thân nhất của bạn. Chúng tôi quen nhau từ năm lớp hai. Anh có thể tin tôi, anh bạn. Tôi sẽ dẫn bạn lạc lối?

David: Vâng, bạn sẽ. Bạn có nhớ lần bạn thuyết phục tôi mua chiếc Volkswagen mui trần năm 1967 đó không? Cơ hội trong đời mà bạn đã nói với tôi... cái đồ lặt vặt đó khiến tôi tốn nhiều tiền sửa chữa hơn là tôi muốn nhớ.

Jenkins: Được rồi...được rồi...vậy là tôi đã sai về điều đó. Không ai hoàn hảo. Nhưng lần này thì khác, Dave. Ocean Tech sẽ khiến cả thế giới bất ngờ. Bạn có biết rằng Ocean Tech đang phát triển một công nghệ sonar mới mà Hải quân đang muốn mua không? Dave, nếu chúng ta đầu tư ngay bây giờ, chúng ta sẽ trở thành triệu phú! Cổ phiếu của Ocean Tech hiện đang rất rẻ.

David: Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Ocean Tech, Jenkins và tôi làm việc cho Bộ Quốc phòng. Nếu một thỏa thuận liên quan đến Hải quân đang được thực hiện, tôi sẽ biết về nó.

Jenkins: Anh bạn - Tôi là bạn của bạn, tôi đang cho bạn cơ hội trong đời và tất cả những gì bạn làm là hỏi những câu hỏi tích cực.

David: Jenkins, tôi có tám nghìn đô la tiền tiết kiệm. Mandy và tôi sẽ kết hôn trong bốn tháng nữa. Tôi vẫn phải tiết kiệm thêm bảy nghìn đô la nữa để trả trước cho ngôi nhà mà tôi muốn mua cho Mandy. Tôi không định đầu tư rủi ro bằng tiền của mình.

Jenkins: Nhưng hãy nghĩ xem... nếu bạn mua cổ phiếu Ocean Tech trị giá 4.000 đô la với giá 20 đô la một cổ phiếu... và sau đó Ocean Tech bán cổ phiếu đó với giá 80 đô la, bạn sẽ kiếm bộn tiền.

David: Không có gì trong cuộc sống là dễ dàng như vậy, Jenkins... đối với tôi nghe có vẻ như công ty Ocean Tech này là một trò lừa đảo. Và anh bạn, bạn tin vào lừa đảo mà rất khó nhận ra không. Để tôi đoán xem... một anh chàng ăn nói trôi chảy nào đó trong bộ vest bảnh bao lái một chiếc ô tô sang trọng bước vào quán cà phê của bạn và nói với bạn về Ocean Tech... thậm chí có thể cho bạn xem một số bài báo... biểu đồ và đồ thị?

Jenkins: Uh...thì...được rồi, chắc chắn rồi...Mr. Rogers cho tôi xem một số giấy tờ. Nhưng những giấy tờ anh ấy cho tôi xem đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

David: Và anh ấy đã sử dụng rất nhiều biệt ngữ kinh doanh, phải không?

Jenkins: Anh ấy đã nói chuyện với sự hiểu biết thông minh về thế giới kinh doanh.

David: Uh, huh, chắc chắn rồi. Tôi cá là bạn thậm chí còn tặng anh ấy cà phê miễn phí?

Jenkins: Tôi... không tính tiền cà phê cappuccino của anh ấy, nếu đó là ý của bạn.

David: Vì vậy, quán cà phê của bạn thậm chí không kiếm được lợi nhuận từ anh chàng này. Và trên hết, bạn đã đưa cho anh ta một tấm séc bốn nghìn đô la.

Jenkins: Này, Dave, anh sao thế? Anh chàng này là hợp pháp. Anh ấy đang lái chiếc Porsche vì đã cảm thấy khó chịu.

David: Jenkins, bạn thậm chí đã dành thời gian để nghiên cứu và xem liệu Ocean Tech có phải là một công ty thực sự không?

Jenkins: Tôi...uh...không...ồ, tôi bị lừa rồi phải không?

David: Bạn đã được thực hiện, nhưng tôi sẽ không được. Hẹn gặp lại bạn sau.

Vocabulary

hard-earned dollars = money that required a lot of work to earn (Số Tiền Vất Vả Kiếm Được)

lighten up = don’t be so serious (Đừng Qúa Căng Thẳng)

nuts = a slang word for “crazy” (Điên Khùng)

stock = a piece of ownership of a company (Cổ Phiếu)

lead you astray = deceive you, take you in the wrong direction (Lừa Dối, Dẫn Đi Sai Hướng / Lạc Lối )

talked me into = convinced me ( Thuyết Phục )

clunker = a slang word for an old car that tends to break down ( Xe Ôtô Sắp Bị Phế Liệu )

take the world by surprise = surprise and amaze the world ( Ngạc Nhiên )

sonar = technology for making scans underwater ( Lan Truyền Âm Thanh Dưới Nước )

dirt cheap = extremely inexpensive (Cực Rẻ)

in the works = in progress, or being planned (Đang Trong Giai Đoạn Phát Triền)

pal = an informal word for “friend” (Bạn Bè)

give me the third degree = ask a lot of aggressive questions (Hỏi Rất Nhiều Câu Hỏi Tích Cực)

down payment = the initial payment for a house (Khoản Tiền Trả Trước)

gamble = take risks with money, which could result in losing it (Đầu Tư Rủi Ro)

make a fortune = get a LOT of money ( Có Rất Nhiều Tiền )

scam = fake opportunity ( Lừa đảo )

fall for = believe in something that isn’t true ( Tin Cái Gì Đó Không Có Thật)

smooth-talking = someone who speaks well and can convince people ( Người Có Tài Năng Nói )

lingo = specialized vocabulary in a certain area (Ngôn Ngữ Của 1 Lĩnh Vực)

complimentary = free (Miễn Phí)

legit = legitimate, real (Có Thật)

for crying out loud = an informal expression used to express annoyance ( Cảm Thấy Khó Chịu )

I was taken = an informal way to say I was cheated/deceived ( Bị Lừa )

Vocabulary Quiz

Complete each sentence with the right word. Two words are not used.

complimentary           in the works        making a fortune              pals
dirt cheap                       legit                       nuts                          stocks
gambling                    lighten up             on top of that              talk me into

1. After ______________________ in the diamond market, the Johnsons made numerous donations to charity.

1. Sau khi tham gia thị trường kim cương, gia đình Johnsons đã quyên góp rất nhiều cho tổ chức từ thiện.

 

2. At the library's annual book sale, the books were ______________________ - it was 10 for a dollar!

2. Tại buổi bán sách hàng năm của thư viện, những cuốn sách là _______________________ - giá 10 đô la!

 

3. Chris has already founded two companies, and in an interview he said a third was ______________________ - to be launched next month.

3. Chris đã thành lập hai công ty, và trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy nói rằng công ty thứ ba là ______________________ - sẽ ra mắt vào tháng tới.

 

4. Every time you buy a pair of shoes at that store, you get a ______________________ pair of extra shoelaces.

4. Mỗi khi bạn mua một đôi giày tại cửa hàng đó, bạn sẽ nhận được một đôi dây giày phụ.

 

5. He lost all his money by ______________________ on sports games and horse races.

5. Anh ấy đã mất tất cả số tiền của mình vào ngày ______________________ trong các trò chơi thể thao và đua ngựa.

 

6. I've already made my decision. Please don't try to ______________________ changing my mind.

6. Tôi đã quyết định rồi. Xin đừng cố gắng _______________ thay đổi suy nghĩ của tôi.

 

7. My son and his ______________________ stayed up all night playing video games.

7. Con trai tôi và ______________________ thức cả đêm để chơi trò chơi điện tử.

 

8. She's ______________________ if she thinks she can run a marathon with zero training. There's no way she'll make it.

8. Cô ấy ______________________ nếu cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể chạy marathon mà không cần tập luyện. Không có cách nào cô ấy sẽ làm được.

 

9. That job opportunity sounds too good to be true. Are you sure it's ______________________?

9. Cơ hội việc làm đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Bạn có chắc đó là ______________________ không?

 

10.Why do you always have to take things so personally? I wish you'd ______________________; I was just joking.

10. Tại sao bạn luôn phải nhận mọi thứ một cách cá nhân như vậy? Tôi ước bạn sẽ ______________________; Tôi chỉ nói đùa thôi.

Answers Vocabulary Quiz

1. making a fortune
2. dirt cheap
3. in the works
4. complimentary
5. gambling
6. talk me into
7. pals
8. nuts
9. legit
10.lighten up


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: