GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: WORKFORCE & EXPERIENCE OR KNOWLEDGE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 29/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: WORKFORCE & EXPERIENCE OR KNOWLEDGE

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: BẢN ĐỒ và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The bar chart shows the percentages of the Canadian workforce in five major industries in 1850 and 2020.

Task 2: Nowadays, experience is more valued in the workplace than knowledge in many countries. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASK 1

The bar chart shows the percentages of the Canadian workforce in five major industries in 1850 and 2020.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

BÀI LÀM

IELTS Bar Chart

For the years 1850 to 2020, the bar charts split the Canadian workforce into five groups based on the industry in which they work.

The results reveal a sharp increase in the share of people working in the service industry, with a fall in manufacturing. The most striking element is that in 2020, 81% of the workforce was involved in delivering services, compared to 33% in 1850. In contrast, the manufacturing industry has declined dramatically, from more than a third in the mid-nineteenth century to only 9% in the early twenty-first century.

Additionally, the agriculture and fishing industries witnessed a significant decline throughout the 170-year period, leaving food production with only 1% of Canadian employees. Likewise, employment in the energy and water industries fell by two-thirds. The construction industry, on the other hand, grew significantly from 5% to 8% during the same time period.

In general, the occupational profile of the Canadian workforce changed dramatically between 1850 and 2020, with gains in the construction and service industries offset by declines in all other sectors.

DỊCH

Trong những năm từ 1850 đến 2020, biểu đồ thanh chia lực lượng lao động Canada thành năm nhóm dựa trên ngành mà họ làm việc.

Kết quả cho thấy tỷ lệ người làm việc trong ngành dịch vụ tăng mạnh, trong đó ngành sản xuất giảm. Yếu tố nổi bật nhất là vào năm 2020, 81% lực lượng lao động tham gia vào việc cung cấp dịch vụ, so với 33% vào năm 1850. Ngược lại, ngành sản xuất đã sụt giảm nghiêm trọng, từ hơn một phần ba vào giữa thế kỷ 19 chỉ còn 9% vào đầu thế kỷ XXI.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp và đánh bắt cá đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể trong suốt 170 năm, khiến sản lượng lương thực chỉ còn 1% lao động Canada. Tương tự như vậy, việc làm trong ngành năng lượng và nước giảm 2/3. Mặt khác, ngành xây dựng tăng trưởng đáng kể từ 5% đến 8% trong cùng thời gian.

Nhìn chung, hồ sơ nghề nghiệp của lực lượng lao động Canada đã thay đổi đáng kể từ năm 1850 đến năm 2020, với lợi nhuận trong các ngành xây dựng và dịch vụ được bù đắp bởi sự sụt giảm trong tất cả các lĩnh vực khác.

TỪ VỰNG

Striking: attracting attention by reason of being unusual, extreme, or prominent - Nổi bật

Witnessed: see (an event, typically a crime or accident) take place. - Được chứng kiến

Occupational: relating to a job or profession. - Nghề nghiệp

 

TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Nowadays, experience is more valued in the workplace than knowledge in many countries.

Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

 

BÀI LÀM

In today's professional world, both experience and expertise are essential. However, I believe that focusing on the former is far more useful in today's knowledge-based economy.

The value of knowledge for workers cannot be overstated. Employees, for example, require qualifications and understanding of skills such as numeracy and reading, as well as knowledge of how systems, such as computer systems, operate. Professionals such as engineers, teachers, and physicians require both knowledge and experience to be successful in their occupations. While certain forms of knowledge may be gained through job experience, others, such as medical and engineering information, must be learned ahead of time.

However, in today's environment, when knowledge is essentially controlled by computers, employees must focus on learning the abilities to manage this knowledge, which is so vast that it is now impossible to obtain. Knowledge, in fact, takes a back seat to skills and experience.

As a result, there are evident advantages to placing a higher priority on experience over knowledge in the workplace. The current world requires corporations and institutions to have people that are highly skilled not just in technology, but also in dealing with modern systems. As a result, workers' technical competence typically takes precedence over fundamental knowledge, and enterprises and organizations cannot thrive without individuals with the essential experience.

It is evident from what we have seen that, despite the fact that knowledge is crucial in the modern workplace, there are more benefits than drawbacks to placing a higher value on experience.

DỊCH

Trong xã hội chuyên nghiệp ngày nay, cả kinh nghiệm và chuyên môn đều rất cần thiết. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc tập trung vào cái trước hữu ích hơn nhiều trong nền kinh tế dựa trên tri thức ngày nay.

Không thể nói quá giá trị của tri thức đối với người lao động. Ví dụ, nhân viên yêu cầu trình độ và hiểu biết về các kỹ năng như đọc và đọc, cũng như kiến ​​thức về cách hệ thống, chẳng hạn như hệ thống máy tính, hoạt động. Các chuyên gia như kỹ sư, giáo viên và bác sĩ đòi hỏi cả kiến ​​thức và kinh nghiệm để thành công trong nghề nghiệp của họ. Trong khi một số dạng kiến ​​thức nhất định có thể thu được thông qua kinh nghiệm làm việc, những dạng khác, chẳng hạn như thông tin y tế và kỹ thuật, phải được học trước thời hạn.

Tuy nhiên, trong môi trường ngày nay, khi kiến ​​thức chủ yếu được điều khiển bởi máy tính, nhân viên phải tập trung vào việc học hỏi khả năng quản lý kiến ​​thức này, vốn quá rộng lớn mà bây giờ không thể có được. Trên thực tế, kiến ​​thức đóng vai trò quan trọng đối với kỹ năng và kinh nghiệm.

Do đó, có những lợi thế rõ ràng khi đặt ưu tiên cao hơn cho kinh nghiệm hơn kiến ​​thức tại nơi làm việc. Thế giới hiện nay đòi hỏi các tập đoàn và tổ chức phải có những người có tay nghề cao không chỉ về công nghệ mà còn về xử lý các hệ thống hiện đại. Do đó, năng lực kỹ thuật của người lao động thường được ưu tiên hơn kiến ​​thức cơ bản, và các doanh nghiệp và tổ chức không thể phát triển nếu không có những cá nhân có kinh nghiệm cần thiết.

Rõ ràng là từ những gì chúng ta đã thấy rằng, mặc dù thực tế rằng kiến ​​thức là rất quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại, có nhiều lợi ích hơn là hạn chế khi đặt giá trị cao hơn cho kinh nghiệm.

TỪ VỰNG

Overstated: express or state too strongly; exaggerate. - Nói quá

Numeracy: the ability to understand and work with numbers.- Toán học

Takes a back seat: to have or assume a secondary position or status : to be or become less important, active, or powerful - đứng thứ hai, đứng sau

Precedence: the condition of being considered more important than someone or something else; priority in importance, order, or rank - Quyền ưu tiên

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: