GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 05/01/2023

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 07/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 05/01/2023

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 05/01/2023, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The percentage of people who were born in Australia and who were born outside Australia living in urban, rural and town between 1995 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting this main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid.
To what extent do you agree or disagree?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: 

The percentage of people who were born in Australia and who were born outside Australia living in urban, rural and town between 1995 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting this main features and make comparisons where relevant.

IELTS Mock Test 2022 August Writing Practice Test 2

BÀI LÀM

The graph details the proportions of persons who were born in Australia and those who were born overseas who resided in cities, towns, and rural regions between 1950 and 2010.

Overall, it is evident that in both 1950 and 2010, living in a city was far more typical for both categories of individuals. In addition, the proportion of both groups residing in cities rose over that time.

In 1950, almost half of all Australians born resided in a city. Around 30% of Australians born there resided in rural regions, vs 20% who lived in towns. By 2010, the proportion of people living in cities had risen to around 65%, while that in towns and rural regions had decreased to about 15% each.

On the other hand, in 1950, about 60% of persons born outside of Australia resided in cities; by 2010, that number had increased to 80%. Additionally, 40% of people who weren't born in Australia resided in rural regions in 1950; however, this number significantly decreased to roughly 5% in 2010.

 

BÀI DỊCH

Biểu đồ chi tiết tỷ lệ những người sinh ra ở Úc và những người sinh ra ở nước ngoài cư trú tại các thành phố, thị trấn và vùng nông thôn từ năm 1950 đến 2010.

Nhìn chung, rõ ràng là trong cả hai năm 1950 và 2010, việc sống ở thành phố là điển hình hơn nhiều đối với cả hai loại cá nhân. Ngoài ra, tỷ lệ của cả hai nhóm cư trú tại các thành phố đã tăng lên trong thời gian đó.

Năm 1950, gần một nửa số người Úc sinh ra sống ở thành phố. Khoảng 30% người Úc sinh ra ở đó cư trú ở các vùng nông thôn, so với 20% sống ở các thị trấn. Đến năm 2010, tỷ lệ người sống ở các thành phố đã tăng lên khoảng 65%, trong khi tỷ lệ này ở các thị trấn và vùng nông thôn giảm xuống còn khoảng 15%.

Mặt khác, vào năm 1950, khoảng 60% người sinh ra bên ngoài nước Úc cư trú tại các thành phố; đến năm 2010, con số đó đã tăng lên 80%. Ngoài ra, 40% những người không sinh ra ở Úc cư trú ở các vùng nông thôn vào năm 1950; tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 5% vào năm 2010.

 

Task 2: 

Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid.
To what extent do you agree or disagree?

 

BÀI LÀM

Around the world, there are many impoverished nations that require assistance to end their poverty. Financial aid, however, doesn't seem to be very helpful. I wholeheartedly concur with the idea that wealthier nations should discover alternative means of aiding developing nations.

First of all, I firmly think that no issue can be solved with money. Giving money to poor nations may appear extremely charitable, but it is not. Actually, until a particular time period, this money should be returned. All of this impedes and slows down the process. For instance, Greece, one of the European nations, has been in a protracted crisis as a result of its debt.

Moreover, finding solutions to economic issues depends greatly on effective procedures. In other words, nations should develop a strategy incorporating doable, low-cost approaches to eradicate poverty. They could do it in the finest way possible if they did it that way. As a result, the developed nations have distinctive success strategies, and I believe that is what they should impart to the less developed nation.

To sum up, even prosperous nations occasionally had issues. They must to share their success secrets instead of merely providing cash assistance. Only then would many nations be able to end their struggles with poverty. We don't want to burden them with extra debts that they would have to repay; instead, we want to aid them.

 

BÀI DỊCH

Trên khắp thế giới, có nhiều quốc gia nghèo khó cần được hỗ trợ để chấm dứt nghèo đói. Hỗ trợ tài chính, tuy nhiên, dường như không phải là rất hữu ích. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến cho rằng các quốc gia giàu có hơn nên khám phá các phương tiện thay thế để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Trước hết, tôi tin chắc rằng không có vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền. Đưa tiền cho các quốc gia nghèo có vẻ rất từ thiện, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thực tế, cho đến một khoảng thời gian cụ thể, số tiền này sẽ được trả lại. Tất cả điều này cản trở và làm chậm quá trình. Chẳng hạn, Hy Lạp, một trong những quốc gia châu Âu, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kéo dài do nợ nần.

Hơn nữa, việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế phụ thuộc rất lớn vào các thủ tục hiệu quả. Nói cách khác, các quốc gia nên phát triển một chiến lược kết hợp các phương pháp khả thi, chi phí thấp để xóa đói giảm nghèo. Họ có thể làm điều đó theo cách tốt nhất có thể nếu họ làm theo cách đó. Kết quả là, các quốc gia phát triển có những chiến lược thành công đặc biệt, và tôi tin rằng đó là điều họ nên truyền đạt cho quốc gia kém phát triển hơn.
Tóm lại, ngay cả những quốc gia thịnh vượng đôi khi cũng có vấn đề. Họ phải chia sẻ bí mật thành công của mình thay vì chỉ cung cấp hỗ trợ tiền mặt. Chỉ khi đó, nhiều quốc gia mới có thể chấm dứt cuộc đấu tranh với đói nghèo. Chúng tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ với những khoản nợ mà họ sẽ phải trả; thay vào đó, chúng tôi muốn hỗ trợ họ.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: