GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 22/12/2022

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 13/ 01/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 22/12/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: Table và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The table below shows population figures for 4 countries for 2003 and projected figures for 2025 and 2050.

Task 2: Some people believe that governments should pay full course fees for students who want to study in universities. Do you agree or disagree with this statement?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Task 1:

The table below shows population figures for 4 countries for 2003 and projected figures for 2025 and 2050.

Population (million)

Countries

2003

2025

2050

Argentina

34

48

62

Indonesia

238

274

312

Italy

54

47

45

Republic of Korea

48

52

52

BÀI LÀM

The population of Argentina, Indonesia, Italy, and the Republic of Korea is shown in the table below for the years 2003, 2025, and 2050.

In 2003, there were 34 million people living in Argentina. Over the following few decades, that number is predicted to rise sharply, possibly reaching 48 million in 2025 and 62 million in 2050.

Of the four countries, Indonesia has the most inhabitants. In 2003, there were 238 million people living there. By 2025 and 2050, that number may total 274 million and 312 million, respectively.

In 2003, Italy (54 million people) had a larger population than either Argentina (34 million) or the Republic of Korea (48 million). However, during the following several decades, it is predicted that Italy's population would decline, perhaps reaching 47 million in 2025 and 45 million in 2050.

There were 48 million people living in the Republic of Korea in 2003. It is anticipated that this number would only slightly rise over the next decades, maybe reaching 52 million in 2025. After then, it will probably stay the same.

In conclusion, Italy's population may decline over the coming decades, but it may expand in Argentina and Indonesia. Korea's population is probably only going to grow somewhat throughout that time.

BÀI DỊCH

Dân số của Argentina, Indonesia, Ý và Hàn Quốc được thể hiện trong bảng dưới đây cho các năm 2003, 2025 và 2050.

Năm 2003, có 34 triệu người sống ở Argentina. Trong vài thập kỷ tới, con số đó được dự đoán sẽ tăng mạnh, có thể đạt 48 triệu vào năm 2025 và 62 triệu vào năm 2050.

Trong số bốn quốc gia, Indonesia có nhiều cư dân nhất. Năm 2003, có 238 triệu người sống ở đó. Đến năm 2025 và 2050, con số đó có thể lần lượt là 274 triệu và 312 triệu.

Năm 2003, Ý (54 triệu người) có dân số lớn hơn Argentina (34 triệu) hoặc Hàn Quốc (48 triệu). Tuy nhiên, trong vài thập kỷ tiếp theo, người ta dự đoán rằng dân số Ý sẽ giảm, có thể đạt 47 triệu vào năm 2025 và 45 triệu vào năm 2050.

Có 48 triệu người sống ở Hàn Quốc vào năm 2003. Người ta dự đoán rằng con số này sẽ chỉ tăng nhẹ trong những thập kỷ tới, có thể đạt 52 triệu vào năm 2025. Sau đó, nó có thể sẽ giữ nguyên.

Tóm lại, dân số của Ý có thể giảm trong những thập kỷ tới, nhưng nó có thể tăng lên ở Argentina và Indonesia. Dân số Hàn Quốc có lẽ sẽ chỉ tăng lên một chút trong suốt thời gian đó.

Task 2:

Some people believe that governments should pay full course fees for students who want to study in universities. Do you agree or disagree with this statement?

BÀI LÀM

Universities are places where students may deepen their education and broaden their horizons for a bright future. Some claim that the government should pay the tuition fees for these institutions, while others think that each person should cover the costs. Personally, I have a few issues with the assertion, which are discussed in the following paragraphs along with pertinent instances.

The first effect will be an increase in government spending because of the additional obligations authorities have to residents, such as providing better medical care and infrastructure development. As a result, if the regime is required to foot the bill for university discipline, financial budget allocations would be inadequate. Residents may therefore be denied access to necessities. For instance, secondary-level students should be given free education because some residents lack the means to pay. Therefore, it is the responsibility of the regime to give the teenager fundamental information for a brighter future for the nation.

Further, students at this age are self-assured enough to find employment or launch a new business; but, if they still want to obtain higher discipline, they may combine it with part-time work in order to pay for the study. One can develop their skills and get real-world experience by paying attention to this occurrence. In addition, if students perform well enough in their coursework, the government ought to pay for some of the costs as the country would profit from this in the years to come.

Consequently, to summarize, there is no question that education is the cornerstone of national development. The systems ought to provide financial aid to those students who are academically talented and want to pursue higher education. But the percentage of awards should be determined by merit.

BÀI DỊCH

Các trường đại học là nơi sinh viên có thể đào sâu kiến thức và mở rộng tầm nhìn cho một tương lai tươi sáng. Một số cho rằng chính phủ nên trả học phí cho các tổ chức này, trong khi những người khác nghĩ rằng mỗi người nên trang trải chi phí. Cá nhân tôi có một vài vấn đề với xác nhận, sẽ được thảo luận trong các đoạn sau cùng với các trường hợp thích hợp.

Tác động đầu tiên sẽ là tăng chi tiêu của chính phủ vì các nghĩa vụ bổ sung mà chính quyền phải thực hiện đối với người dân, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn và phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, nếu chế độ bắt buộc phải thanh toán hóa đơn cho kỷ luật đại học, việc phân bổ ngân sách tài chính sẽ không đủ. Do đó, cư dân có thể bị từ chối tiếp cận các nhu yếu phẩm. Ví dụ, học sinh cấp hai nên được học miễn phí vì một số người dân không có phương tiện chi trả. Do đó, trách nhiệm của chế độ là cung cấp cho thanh thiếu niên những thông tin cơ bản vì một tương lai tươi sáng hơn cho quốc gia.

Hơn nữa, học sinh ở độ tuổi này đủ tự tin để tìm việc làm hoặc thành lập một doanh nghiệp mới; nhưng, nếu họ vẫn muốn đạt được kỷ luật cao hơn, họ có thể kết hợp nó với công việc bán thời gian để trang trải cho việc học. Người ta có thể phát triển kỹ năng của mình và có được kinh nghiệm thực tế bằng cách chú ý đến sự kiện này. Ngoài ra, nếu sinh viên thực hiện đủ tốt trong các khóa học của họ, chính phủ phải trả một số chi phí vì đất nước sẽ thu được lợi nhuận từ việc này trong những năm tới.

Do đó, tóm lại, không có nghi ngờ gì về việc giáo dục là nền tảng của sự phát triển quốc gia. Các hệ thống phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có tài năng học thuật và muốn theo đuổi giáo dục đại học. Nhưng tỷ lệ phần trăm của giải thưởng nên được xác định theo thành tích.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: