HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1 KÈM 1 QUA LỜI BÀI HÁT HEAL THE WORLD

  • Tác giả Millary Clinton Anna

  • Ngày đăng 18/ 07/ 2019

  • Bình luận 0 Bình luận

HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1 KÈM 1 QUA LỜI BÀI HÁT HEAL THE WORLD

 Heal the world là một bài hát đã đi vào lòng người trong rất nhiều năm qua. Heal the world có rất nhiều từ vựng và cấu trúc hay có thể dùng để áp dụng vào các chủ đề nói trên các lớp học tiếng anh online 1 kèm 1 của 11bilingo. Đặc biệt là tiếng anh giao tiếp online giành cho thiếu niên và người đi làm về các chủ đề bào vệ môi trường hàn gắn thế giới để con em chúng ta được sống trong 1 môi trường trong lành và sạch đẹp

Đây là bản nhac tuyệt vời này hãy cùng nghe và thưởng thức các bạn nhé

‘HEAL THE WORLD” LỜI BÀI HÁT VÀ LỜI DỊCH

There’s a place in your heart and I know that it is love

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
And this place could be much brighter than tomorrow

Và nơi này đã có thể tươi sáng hơn nhiều.
And if you really try, you’ll find there’s no need to cry

Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra chúng ta chẳng cần rơi lệ nữa
In this place, you’ll feel there’s no hurt or sorrow
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ
There are ways to get there, if you care enough for the living

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

Make a little space, make a better place
Hãy xích gần khoảng cách, hãy tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

Điệp khúc:
Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race

Hãy hàn gắn thế giới, biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho toàn nhân loại
There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống
Make a better place for you and for me
Hãy tạo nên một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

If you want to know why there’s a love that cannot lie

Nếu bạn muốn biết tại sao có một tình yêu không thể dối lừa
Love is strong, it only cares of joyful giving

Tình yêu là sức mạnh, nó chỉ cần là việc cho đi một cách vui vẻ
If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread

Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thấy trong niềm hạnh phúc này không còn sự sợ hãi hay lo âu
We stop existing and start living.

Chúng ta không chỉ còn tồn tại mà bắt đầu sống thật sự
Then it feels that always love’s enough for us growing

Luôn có cảm giác rằng tình yêu là đủ để chúng ta trưởng thành
So make a better world, make a better world
Vậy nên hãy tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn


(lặp lại điệp khúc)


And the dream we were conceived in will reveal a joyful face

Và giấc mơ chúng ta ấp ủ sẽ để lộ một gương mặt vui mừng
And the world we once believed in will shine again in grace

Và thế giới chúng ta hằng tin tưởng sẽ tỏa sáng rực rỡ
Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?

Vậy thì tại sao chúng ta cứ bóp nghẹt cuộc sống, làm tổn thương và đóng đinh linh hồn của nó?
Though it’s plain to see this world is heavenly be God’s glow!

Dù có thể thấy rõ thế giới là hào quang của Chúa trời!


We could fly so high, let our spirits never die

Chúng ta có thể bay cao, hãy để tinh thần của chúng ta đừng bao giờ chết
In my heart, I feel you are all my brothers

Trong trái tim mình, tôi cảm nhận bốn bể đều là anh em
Create a world with no fear, together we’ll cry happy tears
Tạo nên một thế giới không có sự sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc
See the nations turn their swords into plowshares

Nhìn các quốc gia biến gươm đao thành lưỡi cày
We could really get there if you cared enough for the living

Chúng ta có thể thật sự đạt đến điều đó nếu như bạn đủ quan tâm đến cuộc sống
Make a little space to make a better place
Hãy xích gần khoảng cách, hãy tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

(lặp lại điệp khúc x3)

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống
Make a better place for you and for me
Hãy tạo nên một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống
Make a better place for you and for me
Hãy tạo nên một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Make a better place.
Tạo nên một nơi tốt đẹp hơn.

(x3)

Heal the world we live in;

Hàn gắn thế giới chúng ta đang sống
Save it for our children.

Giữ lấy nó cho thế hệ sau
(x4)

*Vocabulary note:

Heal /hi:l/: hàn gắn

Sorrow /ˈsɒr.əʊ/ | /ˈsɔːr.oʊ/: sự đau buồn

Entire /ɪnˈtaɪər/ | /ɪnˈtaɪr/ : toàn bộ

human race /ˈhjuː.mən/ | /reɪs/: nhân loại

Joyful /ˈdʒɔɪ.fəl/ : hạnh phúc, vui mừng

Bliss /blɪs/:

fear /fɪər/ | /fɪr/ : nỗi sợ

Dread /dred/: nỗi kinh hãi

Exist /ɪgˈzɪst/: tồn tại (khác với “live” là “sống”)

Conceive /kənˈsiːv/:

Spirit /ˈspɪrɪt/: tinh thần

Ploughshare /ˈplaʊ.ʃeər/ | /ˈplaʊ.ʃer/: lưỡi cày

*Grammar note:

– stop doing something: ngừng việc đang làm lại (khác với”stop to do something” có nghĩa “ngừng để làm việc gì”)

VD: We stop existing and start living
– make + Subject + Adj: làm cho cái gì trở nên thế nào đó

VD: make it a better place

– enough for someone +V-ing: đủ cho ai làm gì đó

VD: love’s enough for us growing

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: