IELTS SPEAKING PART 1: TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ TÌNH BẠN

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 07/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PART 1: TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ TÌNH BẠN

Ai đó đã từng nói: “Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội”, một cá thể không thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi chỉ đơn độc không có bạn bè xung quanh. Vậy các bạn đã biết các dạng câu hỏi sẽ ra trong kì thi IELTS chủ đề tình bạn chưa? Để biết thêm về các dạng câu hỏi và trả lời, bài viết hôm nay Bilingo đã tổng hợp tất cả các câu hỏi dạng đề này rồi. Các bạn hãy theo dõi nhé!

 

1. Do you have many friends?

I have more than 10 friends and I am not sure if I should say this is many! However, I had more than 30 friends in my school days. With the passage of the time, the number plummeted. If I count my Facebook friends as real friends, the number would go high!

Dịch: Tôi có hơn 10 người bạn và tôi không chắc mình có nên nói điều này là nhiều không! Tuy nhiên, thời đi học của tôi có hơn 30 người bạn. Với thời gian trôi qua, số lượng giảm mạnh. Nếu tôi tính bạn bè trên Facebook của mình là bạn thực sự, con số sẽ tăng cao!

 

2. How often do you go out with friends?

I meet my friends almost twice a week. I love to spend my weekends with them and sometimes I visit different places, watch movies and discuss different topics with them. I do not go out with all of my friends. I mostly hang out with 2-3 close buddies and go out with them almost 3-4 times a month.

Dịch: Tôi gặp bạn bè của tôi gần như hai lần một tuần. Tôi thích dành những ngày cuối tuần với họ và đôi khi tôi đến thăm những nơi khác nhau, xem phim và thảo luận về những chủ đề khác nhau với họ. Tôi không đi chơi với tất cả bạn bè của mình. Tôi chủ yếu đi chơi với 2-3 người bạn thân và đi chơi với họ gần như 3-4 lần một tháng.

 

3. Who would you most like to be friends with and why?

I find myself attracted to people who are honest and who know how to behave with others. I always avoid making friends with people who have a superiority complex.

Dịch: Tôi thấy mình bị thu hút bởi những người trung thực và biết cách cư xử với người khác. Tôi luôn tránh kết bạn với những người có phức cảm vượt trội.

 

4. Tell me about your best friend at school.

My best friend at school was John and he was a great friend. He was tall and brave. He taught me how to show courage when we are in trouble. He has a great impact on my life. Though he lives in Australia now, we regularly communicate via Skype. I specifically liked him because he was more like a brother than a friend to me.

Dịch: Bạn thân nhất của tôi ở trường là John và anh ấy là một người bạn tuyệt vời. Anh ấy cao lớn và dũng cảm. Anh ấy đã dạy tôi cách thể hiện lòng dũng cảm khi chúng tôi gặp khó khăn. Anh ấy có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Mặc dù anh ấy hiện đang sống ở Úc, nhưng chúng tôi thường xuyên liên lạc qua Skype. Tôi đặc biệt thích anh ấy vì anh ấy giống như một người anh em hơn là một người bạn đối với tôi.

 

5. Are you still friends with people from your childhood?

Some of them, yes. My family moved a lot when I was a child, and I had childhood friends from different cities. The problem was, mobile phone was not so common those days, so when I moved out with my parents I could no longer contact them. Some of them found me on social media recently, I don't know how. So, it's now possible to stay in touch with them. Apparently, some of them are also working in the city, and we have met up a couple times actually.

Dịch: Một số người trong số họ, có. Gia đình tôi đã chuyển nhà rất nhiều khi tôi còn nhỏ, và tôi có những người bạn thời thơ ấu đến từ các thành phố khác nhau. Vấn đề là những ngày đó điện thoại di động không còn phổ biến nên khi tôi chuyển ra ngoài ở với bố mẹ, tôi không thể liên lạc được với họ nữa. Một số người trong số họ tìm thấy tôi trên mạng xã hội gần đây, tôi không biết làm thế nào. Vì vậy, bây giờ có thể giữ liên lạc với họ. Rõ ràng, một số người trong số họ cũng đang làm việc trong thành phố, và chúng tôi đã gặp nhau một vài lần.

 

6. How friendly are you with your neighbours? Why?

I must say I am quite lucky to have good neighbours who are always supportive and well-behaved. I am quite close to them. We have been living in our neighbourhood for more than a decade and our neighbours have become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that ties us together as good neighbours. I respect their opinion, privacy and try to step forward whenever they need me.

Dịch: Phải nói tôi khá may mắn khi có những người hàng xóm tốt bụng luôn ủng hộ và cư xử tốt. Tôi khá thân với họ. Chúng tôi đã sống trong khu phố của chúng tôi trong hơn một thập kỷ và những người hàng xóm của chúng tôi đã trở thành những người thân của chúng tôi. Chúng tôi có sự hiểu biết lẫn nhau và một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi với nhau như những người hàng xóm tốt. Tôi tôn trọng ý kiến, quyền riêng tư của họ và cố gắng bước tới bất cứ khi nào họ cần tôi.

 

7. Do you prefer to have one particular friend or a group of friends? [Why?]

I prefer to have a group of friends, as opposed to having just one particular friend, since more friends usually mean more chances of getting help and advice when I would be in need of some. More friends also usually mean more fun and more sharing in order to make us happy in our lives.

Dịch: Tôi thích có một nhóm bạn hơn là chỉ có một người bạn cụ thể, vì nhiều bạn hơn thường có nghĩa là có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên khi tôi cần một số người. Nhiều bạn bè hơn cũng có nghĩa là vui hơn và chia sẻ nhiều hơn để giúp chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

 

8. What do you like doing most with your friend/s?

I like doing pretty much everything with my friends, depending on our moods and times, but I mostly like to hang out with my friends at a local coffee shop. I sometimes enjoy our lively conversations while enjoying some drinks like ca phe da (cold coffee) and sharing some “fun and exciting” news among each other until we get tired! By the way, we, Vietnamese, are probably the most “talkative” people in the world!

Dịch: Tôi thích làm mọi thứ với bạn bè của mình, tùy thuộc vào tâm trạng và thời gian của chúng tôi, nhưng tôi chủ yếu thích đi chơi với bạn bè của mình tại một quán cà phê địa phương. Đôi khi tôi tận hưởng những cuộc trò chuyện sôi nổi của chúng tôi khi thưởng thức một số đồ uống như ca phe da (cà phê lạnh) và chia sẻ một số tin tức “vui vẻ và thú vị” với nhau cho đến khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi! Nhân tiện, chúng ta, những người Việt Nam, có lẽ là những người “nói nhiều” nhất trên thế giới!

 

9. Which is more important to you, friends or family? [Why?]

To be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger but this does not mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are and friends make our life worth living.

Dịch: Thành thật mà nói, gia đình là trên hết. Tuy nhiên, có một số người bạn trở thành thành viên trong gia đình của chúng tôi. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thường bền chặt hơn nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không có những người bạn kém quan trọng trong cuộc đời mình. Ở bên gia đình làm cho chúng ta trở thành con người thật của chúng ta và bạn bè làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống.

 

10. What makes a friend into a good friend?

There is a saying that "A friend in need is a friend indeed". A good friend will always be on our sides through thick and thin in order to support us in whichever capacity they can. A good friend will not only help us to move along in the right direction in life but also prevent us from getting “astray”.

Dịch: Có một câu nói rằng "Một người bạn cần là một người bạn thực sự". Một người bạn tốt sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta từ dày đến mỏng để hỗ trợ chúng ta trong bất kỳ khả năng nào mà họ có thể. Một người bạn tốt sẽ không chỉ giúp chúng ta đi đúng hướng trong cuộc sống mà còn ngăn chúng ta “lạc lối”.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: