IELTS SPEAKING PART 3: TOPIC TRANSPORTATION

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 16/ 07/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PART 3: TOPIC TRANSPORTATION

Topic: [IELTS RELATED] Do you think that decreasing the use of transportation is a good measure to protect the environment?

 

I) TOPIC FACTS

 

 1. Public transportation produces 95% less carbon dioxide, 92% fewer volatile organic compounds, 45% less carbon dioxide, and 48% less nitrogen oxide: Giao thông công cộng tạo ra ít carbon dioxide hơn 95%, ít hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hơn 92%, carbon dioxide ít hơn 45% và nitơ oxit ít hơn 48%.

 2. Planes remain among the most polluting means of transport, together with cars: Máy bay vẫn là một trong những phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhất, cùng với ô tô.

 3. Approximately 85% of greenhouse gas emissions from the transportation sector are related to the surface transportation system.: Khoảng 85% lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực giao thông vận tải liên quan đến hệ thống giao thông trên mặt đất.

 

 

II) VOCABULARY

 

 1. round the clock (idiom) /raʊnd ðə klɒk/: ngày đêm - all day and all night

 2. say goodbye to something (idiom) : chấp nhận việc sẽ không còn hoặc có thứ gì - to accept that you will not have something any more or that you will not get it

 3. take draconian measures (verb phrase) /teɪk drəˈkəʊ.ni.ən meʒ.ərz/: thực hiện các biện pháp nghiêm khắc - to take extremely severe actions

 4. address the issue (verb phrase) /əˈdres ðə ˈɪʃ.uː/: giải quyết vấn đề - to deal with a subject or problem that people are thinking and talking about 

 5. increase greenhouse gasses (verb phrase) /ɪnˈkriːs ɡriːn.haʊs ɡæsiz/: làm tăng khí thải nhà kính - to (make something) a gas that causes the greenhouse effect, especially carbon dioxide, become larger in amount or size

 6. protect the environment (verb phrase) /prəˈtekt ðə ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: bảo vệ môi trường - to keep the air, water, and land in or on which people, animals, and plants live safe from damage

 7. cause someone an inconvenience (verb phrase) /kɔːz ˈsʌm.wʌn ən ˌɪn.kənˈviː.ni.əns/: gây bất tiện cho ai - to create a state or an example of problems or trouble, often causing a delay or loss of comfort for someone

 

Bài viết liên quan: https://11bilingo.edu.vn/ielts-speaking-part-3-topic-transportation-part-2

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: