IELTS SPEAKING PRACTICE- SCIENCE- SKILLS

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 15/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE- SCIENCE- SKILLS

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 3 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành.  và Bilingo cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 3 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.

Bài Ielts speaking Test 3 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

 • Part 1 about Science. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề "khoa học trên trường" 
 • Part 2 about "important skills": Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề kỹ năng quan trọng trong cuộc sống
 • Part 3 countinues about "Science class". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của môn khoa học trong cuốc sống.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 3 "Skills "  và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 3 -   important skills -  Nào.


 PART 1 

Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Science class

1. Did you have science classes in primary school or high school?
2. What kind of science did you learn at school?
3. Do you think science classes are important?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a new skill you learned that you think is important.

You should say:
• What it is;
• Whether it is difficult or not;
• How you learned it;
• And explain why you think it is important.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What skills are important for the success of business?
2. What is the difference between required skills in the past and those at present?
3. Do you think teamwork and communication skills are important? Why?


 Sample Answer to PART 1 
 

Science class

1. Did you have science classes in primary school or high school?

Actually, we have science classes in both primary and high schools. In primary schools, students just learn some basic knowledge of science. In high school, the science curriculum is split into physics, chemistry, and biology.

Trên thực tế, chúng tôi có các lớp học khoa học ở cả trường tiểu học và trung học. Ở trường tiểu học, học sinh chỉ học một số kiến ​​thức cơ bản về khoa học. Ở trường trung học, chương trình giảng dạy khoa học được chia thành vật lý, hóa học và sinh học.

2. What kind of science did you learn at school?

In high school, I learnt physics, chemistry, and biology as they are compulsory subjects in high school. I found chemistry to be the most interesting, because it taught me a lot about how substances interact with one another.

Ở trường trung học, tôi học vật lý, hóa học và sinh học vì chúng là những môn học bắt buộc ở trường trung học. Tôi thấy hóa học là thú vị nhất, bởi vì nó dạy tôi rất nhiều về cách các chất tương tác với nhau.

3. Do you think science classes are important?

Yes, because there are many things we’d like to know about how the world works, partly for pure interest and partly because we have practical needs that we don't know how to address right now. Science is the most productive discipline developed by people to gather reliable information about how the world works, and has given us dramatic improvements in medicine, agriculture, energy generation, and many other fields.

Có, bởi vì có nhiều điều chúng tôi muốn biết về cách thế giới hoạt động, một phần vì sở thích thuần túy và một phần vì chúng tôi có những nhu cầu thiết thực mà chúng tôi không biết phải giải quyết như thế nào ngay bây giờ. Khoa học là ngành học năng suất nhất được con người phát triển để thu thập thông tin đáng tin cậy về cách thế giới vận hành và đã mang lại cho chúng ta những cải tiến đáng kể trong y học, nông nghiệp, sản xuất năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

 Sample Answer to PART 2 

The new skill that I learnt is illustration design. I had a passion for designing and art in my childhood and after my father bought me a laptop last year, I started my journey towards illustration design.

I still remember that I started my painting on MS Paint and later on I learned 2-3 major designing software namely Photoshop and Illustrator. I took an online course of illustration design and have worked for the card, banner, poster, logo and web designing. Besides, I have learned how to build web pages after designing it.

It’s not an easy skill and I gained the skill by practicing a lot. I read different books on designing, spent numerous hours drawing and learned many things from the teachers who used to take our classes. I have also learned many designing tips and tutorials from different design-related websites.

This skill is very important for me because I want to be an illustrator or UI designer in the future. I am sure this skill will help me do better in the professional sector in the future. I still need a long way to go and I am still a passionate learner.

Kỹ năng mới mà tôi học được là thiết kế minh họa. Tôi có niềm đam mê thiết kế và nghệ thuật từ khi còn nhỏ và sau khi bố tôi mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay vào năm ngoái, tôi bắt đầu hành trình hướng tới thiết kế minh họa.

Tôi vẫn nhớ rằng tôi bắt đầu vẽ tranh trên MS Paint và sau đó tôi đã học được 2-3 phần mềm thiết kế chính là Photoshop và Illustrator. Tôi đã tham gia một khóa học trực tuyến về thiết kế minh họa và đã làm việc cho thiết kế thẻ, biểu ngữ, áp phích, logo và web. Bên cạnh đó, tôi đã học được cách xây dựng các trang web sau khi thiết kế nó.
 
Đó không phải là một kỹ năng dễ dàng và tôi đã đạt được kỹ năng này bằng cách luyện tập rất nhiều. Tôi đã đọc những cuốn sách khác nhau về thiết kế, dành nhiều giờ để vẽ và học được nhiều điều từ những giáo viên đã từng đứng lớp. Tôi cũng đã học được nhiều thủ thuật và hướng dẫn thiết kế từ các trang web liên quan đến thiết kế khác nhau.
 
Kỹ năng này rất quan trọng đối với tôi vì tôi muốn trở thành một họa sĩ minh họa hoặc nhà thiết kế giao diện người dùng trong tương lai. Tôi chắc chắn rằng kỹ năng này sẽ giúp tôi làm tốt hơn trong lĩnh vực chuyên môn trong tương lai. Tôi vẫn cần một chặng đường dài phía trước và tôi vẫn là một người đam mê học hỏi.

 Sample Answer to PART 3 

1. What skills are important for the success of business?

Well, marketing, sales and customer service skills are really important for business. Providing good customer service and having a marketing strategy in place will help you to generate sales. Besides, I think financial management skill is critical. You will need to forecast your cash flow and sales, as well as, monitor your profit and loss.

Vâng, các kỹ năng tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng thực sự quan trọng đối với doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và có chiến lược tiếp thị phù hợp sẽ giúp bạn tạo ra doanh số bán hàng. Bên cạnh đó, tôi nghĩ kỹ năng quản lý tài chính là rất quan trọng. Bạn sẽ cần phải dự báo dòng tiền và doanh số bán hàng, cũng như theo dõi lãi và lỗ của mình.

2. What is the difference between required skills in the past and those at present?

In the past, I think many workers didn’t need previous experience or a post-secondary education to get a job, because anything they needed to know would be taught on the job. Nowadays, most jobs require higher qualifications and people have to face increased competition. At least, I think most jobs require computer skills, English skills, problem-solving skills and interpersonal skills.

Trước đây, tôi nghĩ rằng nhiều người lao động không cần kinh nghiệm trước đó hoặc học sau trung học để có việc làm, bởi vì bất cứ điều gì họ cần biết sẽ được dạy trong công việc. Ngày nay, hầu hết các công việc đòi hỏi trình độ cao hơn và mọi người phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng. Ít nhất, tôi nghĩ rằng hầu hết các công việc yêu cầu kỹ năng máy tính, kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.

3. Do you think teamwork and communication skills are important? Why?

Yes, more people working together on a project are much more effective than a single person spending all of his time doing the same thing. For most businesses, you will need to communicate and negotiate with your suppliers, potential investors, customers and colleagues. Having effective written and verbal communication skills will help you to build good working relationships.

Đúng vậy, nhiều người cùng làm việc trong một dự án sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một người dành toàn bộ thời gian của mình để làm cùng một việc. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, bạn sẽ cần giao tiếp và thương lượng với các nhà cung cấp, nhà đầu tư tiềm năng, khách hàng và đồng nghiệp của mình. Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói hiệu quả sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ công việc tốt.

  Vocabulary  

 • passionate (v) đam mê
 • marketing strategy (n) chiến lược tiếp thị
 • critical (adj) quan trọng
 • interpersonal skills (n) kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.
 • negotiate (n) thương lượng
 

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:Bilingo 
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: