IELTS SPEAKING PRACTICE-TRANSPORTATION-SET GOALS BY YOUNG AND OLD PEOPLE

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 24/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE-TRANSPORTATION-SET GOALS BY YOUNG AND OLD PEOPLE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 12 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 12 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 12 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about Transportation. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề xe công cộng
Part 2 about "difficult to succeed in doing." Phần 2 sẽ là bài nói về thứ mình khó muốn thành công nhất
Part 3 countinues about "Set goals". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của việc đặt kế hoạch

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 12 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 12 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Public Transport

1. Do people usually use public transportation in your country?
2. What kind of public transport do people in your country use the most? Why?
3. What do you want to change about the public transport?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe something difficult you would like to succeed in doing.
You should say:
• What it is;
• Why it is difficult;
• How you would like to prepare for it;
• And explain why you would like to be successful in doing it.

 PART 3 

Discussion topics:

1. What’s the difference between goals set by old people and young people?
2. Why is setting goals important in the workplace?
3. Do people usually set long-term goals or short-term ones?


 Sample Answer to PART 1 
Public Transport

1. Do people usually use public transportation in your country?
Yes. I think many people in our country like to use public transport. It’s much more inexpensive and it can contain a large number of people. Besides, it helps ease the intensity of traffic jams during peak hours and reduce the greenhouse gas emissions caused by vehicles.

 

Đúng. Tôi nghĩ nhiều người ở nước ta thích sử dụng phương tiện công cộng. Nó rẻ hơn nhiều và nó có thể chứa một lượng lớn người. Bên cạnh đó, nó giúp giảm bớt cường độ ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và giảm lượng khí thải nhà kính do các phương tiện giao thông gây ra.

2. What kind of public transport do people in your country use the most? Why?
I would say buses. Even though many people take the subway in some big cities, there are no subways in many cities in China, so buses are still the most commonly used public transportation. The reasons why buses are so popular are that they are cheap and convenient. For most cities, bus lines cover almost every part of the city, thus everyone can go where they want by bus.

Tôi sẽ nói xe buýt. Mặc dù nhiều người đi tàu điện ngầm ở một số thành phố lớn, nhưng ở nhiều thành phố ở Trung Quốc không có tàu điện ngầm, vì vậy xe buýt vẫn là phương tiện giao thông công cộng được sử dụng phổ biến nhất. Lý do tại sao xe buýt rất phổ biến là chúng rẻ và thuận tiện. Đối với hầu hết các thành phố, các tuyến xe buýt bao phủ hầu hết các khu vực của thành phố, do đó mọi người có thể đi đến nơi họ muốn bằng xe buýt.

3. What do you want to change about the public transport?

Well, in my opinion, the public transport system in our country is relatively complete. It would be better if we could build more subways and have more buses during rush hours.

Theo tôi, hệ thống giao thông công cộng ở nước ta đã tương đối hoàn thiện. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể xây dựng nhiều tàu điện ngầm hơn và có nhiều xe buýt hơn trong giờ cao điểm.

 Sample Answer to PART 2 
Everyone set goals in life and work hard to achieve them. I also set many goals for myself. One of my long term goals is to become a successful business entrepreneur.

I know it would not be easy in today's era of competition. But, nothing is impossible and I am sure that with diligence and perseverance, I can make it happen. I want to achieve it because I want to raise the standard of living for my family and give them a better future. I have seen my father work very hard to provide us good education and fulfill all our other requirements. I want to give my parents a stress-free and happy retirement life. I have completed my Bachelor’s degree in Business Management. After graduation, I would like to work in a big company for 2-3 years to get some experience in running a company. Then I shall do MBA and after that I plan to start my own business. I really wish to succeed in this venture.

It has always been my dream to be an entrepreneur. My father is a successful businessman. I think I inherited his business acumen. I believe that by receiving higher education and accumulating rich experience in a large company, I can successfully run my own company in the future.

 

Mọi người đều đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Tôi cũng đặt ra nhiều mục tiêu cho mình. Một trong những mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một doanh nhân kinh doanh thành công.
 
Tôi biết sẽ không dễ dàng trong thời đại cạnh tranh ngày nay. Nhưng, không có gì là không thể và tôi chắc chắn rằng chỉ cần siêng năng và kiên trì, tôi có thể làm cho nó thành hiện thực. Tôi muốn đạt được điều đó vì tôi muốn nâng cao mức sống cho gia đình mình và mang đến cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi đã thấy cha tôi làm việc rất chăm chỉ để cung cấp cho chúng tôi nền giáo dục tốt và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chúng tôi. Tôi muốn cho bố mẹ tôi một cuộc sống hưu trí không căng thẳng và hạnh phúc. Tôi đã hoàn thành bằng Cử nhân về Quản lý Kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn làm việc trong một công ty lớn từ 2-3 năm để có kinh nghiệm điều hành công ty. Sau đó, tôi sẽ học MBA và sau đó tôi dự định bắt đầu kinh doanh của riêng mình. Tôi thực sự muốn thành công trong liên doanh này. 
 
Tôi luôn mơ ước trở thành một doanh nhân. Bố tôi là một doanh nhân thành đạt. Tôi nghĩ tôi thừa hưởng sự nhạy bén trong kinh doanh của anh ấy. Tôi tin rằng bằng cách tiếp nhận giáo dục đại học và tích lũy kinh nghiệm phong phú trong một công ty lớn, tôi có thể điều hành thành công công ty của riêng mình trong tương lai.

 Sample Answer to PART 3 

1. What’s the difference between goals set by old people and young people?
The difference is that the goals of young people are usually related to consumption, while the goals of older people are usually more anti-consumerist. The goals of young people are often materially-based, such as buying a car, a luxury product, or getting a promotion and salary increase. On the other hand, the goal of the elderly is anti-consumerist. For example, my grandma's goal is to have her own small yard, so that she can grow vegetables instead of buying
them.

Sự khác biệt là mục tiêu của những người trẻ tuổi thường liên quan đến tiêu dùng, trong khi mục tiêu của những người lớn tuổi thường là chống tiêu dùng nhiều hơn. Mục tiêu của những người trẻ thường dựa trên vật chất, chẳng hạn như mua một chiếc xe hơi, một sản phẩm xa xỉ, hoặc được thăng chức và tăng lương. Mặt khác, mục tiêu của người cao tuổi là chống chủ nghĩa tiêu thụ. Ví dụ, mục tiêu của bà tôi là có một khoảng sân nhỏ để bà có thể trồng rau thay vì mua họ.

2. Why is setting goals important in the workplace?
Clear and measurable goals encourage employees to be more productive, creative and proactive. When employees can see an end goal or a milestone in their career, they’re more likely to be motivated and keen to strive for success.

Các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được khuyến khích nhân viên làm việc năng suất, sáng tạo và chủ động hơn. Khi nhân viên có thể nhìn thấy mục tiêu cuối cùng hoặc một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của họ, họ có nhiều khả năng sẽ có động lực và mong muốn phấn đấu để đạt được thành công
 
 
3. Do people usually set long-term goals or short-term ones?
I think we set ourselves more short-term goals. Today, many people's short-term goals are to change their bad habits within a month, to lose weight in 6 months, or to learn a language within a year. These short-term goals are more realistic and more likely to be achieved. In contrast, without specific consideration of capabilities, it’s easy to overestimate our long-term goals and become impractical.
 
Tôi nghĩ chúng tôi đặt cho mình những mục tiêu ngắn hạn hơn. Ngày nay, mục tiêu ngắn hạn của nhiều người là thay đổi thói quen xấu của họ trong vòng một tháng, giảm cân trong vòng 6 tháng hoặc học ngoại ngữ trong vòng một năm. Những mục tiêu ngắn hạn này thực tế hơn và có nhiều khả năng đạt được hơn. Ngược lại, nếu không xem xét cụ thể các khả năng, chúng ta dễ dàng đánh giá quá cao các mục tiêu dài hạn của mình và trở nên không thực tế.

 Vocabulary 

 • entrepreneur (n) doanh nhân.
 • overestimate (v) đánh giá quá cao
 • proactive (adj) chủ động

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: