IELTS SPEAKING TEST- STREET MARKETS- FAMILY MEMBER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 15/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- STREET MARKETS- FAMILY MEMBER

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 33 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 33 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.

Bài Ielts speaking Test 33 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about street markets. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề sự khác nhau giữa chợ đường phố và siêu thị.

Part 2 about family member. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một thành viên trong gia đình mà bạn dành nhiều thời gian nhất .

Part 3 countinues about family member. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về vấn về ở chung nhà giữa hai thế hệ khác nhau.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 33 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 33 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Market

1. Are there many street markets in China?
2. Do you often go to the supermarket?
3. What are the differences between street markets and supermarkets?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a family member you spend most time with.
You should say:
• Who this person is;
• What kind of person he/she is;
• What you usually do together;
• And explain why you spend most time with him/her.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What are the benefits of younger and older generations living together? How about the drawbacks?
2. Which do you prefer, support from family members or friends? Why?
3. Is it important to visit family members? Why?


 Sample Answer to PART 1 
Market
1. Are there many street markets in China?

Yes, especially in rural areas where the population is not dense and large supermarkets are not needed. The street markets provide many vegetables and fruits that people need every day.

Có, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi dân cư không đông đúc và không cần đến các siêu thị lớn. Các chợ đường phố cung cấp nhiều loại rau và trái cây mà mọi người cần hàng ngày.

2. Do you often go to the supermarket?
Yes. I often go to the supermarket because I cook almost every day. On top of that, I often go to the supermarkets to buy some fruits because fruits in supermarkets are relatively cheap.

Đúng. Tôi thường đi siêu thị vì hầu như ngày nào tôi cũng nấu ăn. Hơn hết, tôi thường đi siêu thị mua ít hoa quả vì hoa quả trong siêu thị tương đối rẻ.

3. What are the differences between street markets and supermarkets?
A street market is typically a group of small vendors selling independently. They are sometimes the producers of the goods that they sell or they are retailers for an unusual selection of an item. Each booth or tent is rented from the organizers. A supermarket is a single company that sells multiple items. They are often part of a chain or joint purchasing organization that allows them to purchase food and goods at high volume pricing.

Chợ đường phố thường là một nhóm những người bán hàng nhỏ bán độc lập. Đôi khi họ là người sản xuất hàng hóa mà họ bán hoặc họ là người bán lẻ để lựa chọn một mặt hàng khác thường. Mỗi gian hàng hoặc lều đều được thuê từ ban tổ chức. Siêu thị là một công ty bán nhiều mặt hàng. Họ thường là một phần của chuỗi hoặc tổ chức mua chung cho phép họ mua thực phẩm và hàng hóa với mức giá cao.

 Sample Answer to PART 2 
I have a younger sister and I love to spend time with her. She is also fond of me and always loves to be with me. I’m in my twenties and my younger sister is a teen now, and I prefer to spend most of my time with her when I am at home. She loves drawing images of nature and landscapes. Sometimes, I instruct her on drawing images, solving her math problems, complete her homework and many more. She prefers to be with me, as I don’t behave impolitely with her and try to make everything simple to her. She believes that I am the smartest person in the world as I solve almost all of her problems.

Both of us love to watch movies. Whenever we have enough time, we start watching movies. She prefers to watch the action movies of Hollywood and I also prefer such movies. Sometimes both of us will go fishing at the adjacent lake. We also love to play chess games. She is a great chess player and it becomes tougher for me to beat her now. I like to spend most of the time with her for several reasons. The first thing is that she is like my best friend. I share all of my stories with her as she does with me. On the other side, she always enjoyed my company. My dad is a businessman and passes most of the time out of home, and being a teacher, my mom remains busy with her jobs in school. So, our parents don’t have enough time to accompany us and thus I like to spend most of the time with my younger sister.
 
Tôi có một em gái và tôi thích dành thời gian cho cô ấy. Cô ấy cũng quý mến tôi và luôn yêu thương tôi. Tôi ở tuổi hai mươi và em gái tôi bây giờ là một thiếu niên, và tôi thích dành phần lớn thời gian cho cô ấy khi tôi ở nhà. Cô thích vẽ những hình ảnh về thiên nhiên và phong cảnh. Đôi khi, tôi hướng dẫn cô ấy cách vẽ hình ảnh, giải toán, hoàn thành bài tập về nhà và nhiều hơn thế nữa. Cô ấy thích ở bên tôi, vì tôi không cư xử lịch sự với cô ấy và cố gắng làm mọi thứ trở nên đơn giản với cô ấy. Cô ấy tin rằng tôi là người thông minh nhất trên thế giới khi tôi giải quyết hầu hết mọi vấn đề của cô ấy.
 
Cả hai chúng tôi đều thích xem phim. Bất cứ khi nào có đủ thời gian, chúng tôi bắt đầu xem phim. Cô ấy thích xem những bộ phim hành động của Hollywood và tôi cũng thích những bộ phim như vậy hơn. Đôi khi cả hai chúng tôi sẽ đi câu cá ở hồ liền kề. Chúng tôi cũng thích chơi trò chơi cờ vua. Cô ấy là một người chơi cờ tuyệt vời và bây giờ tôi trở nên khó khăn hơn để đánh bại cô ấy. Tôi thích dành phần lớn thời gian cho cô ấy vì một số lý do. Điều đầu tiên là cô ấy giống như một người bạn thân nhất của tôi. Tôi chia sẻ tất cả những câu chuyện của mình với cô ấy cũng như cô ấy chia sẻ với tôi. Ở khía cạnh khác, cô ấy luôn thích sự bầu bạn của tôi. Bố tôi là một doanh nhân và hầu hết thời gian không ở nhà, và là một giáo viên, mẹ tôi vẫn bận rộn với công việc của mình ở trường. Vì vậy, bố mẹ chúng tôi không có đủ thời gian để đi cùng chúng tôi và vì vậy tôi muốn dành phần lớn thời gian cho em gái của mình.

 Sample Answer to PART 3 

1. What are the benefits of younger and older generations living together? How about the drawbacks?
I think living in a home with extended family can have two main advantages. The first is that grandparents get more quality time with grandkids; The second is that more people means more help with household matters. Such as young parents may get family help with child care, cooking, cleaning, maintenance, and other chores. Well, the drawback is that having more people in the home can make it difficult for everyone to have their own space. This can be very stressful for people who value alone time to unwind after work or are used to having plenty of space for hobbies.

Tôi nghĩ rằng sống trong một ngôi nhà với đại gia đình có thể có hai lợi thế chính. Thứ nhất là ông bà có nhiều thời gian chất lượng hơn với cháu gái; Thứ hai là nhiều người hơn đồng nghĩa với việc giúp đỡ nhiều hơn trong các vấn đề gia đình. Chẳng hạn như cha mẹ trẻ có thể nhận được sự giúp đỡ của gia đình trong việc chăm sóc con cái, nấu ăn, dọn dẹp, bảo trì và các công việc nhà khác. Chà, hạn chế là có nhiều người trong nhà có thể khiến mọi người khó có không gian riêng. Điều này có thể rất căng thẳng đối với những người coi trọng thời gian một mình để thư giãn sau giờ làm việc hoặc đã quen với việc có nhiều không gian cho sở thích.

2. Which do you prefer, support from family members or friends? Why?
I think friends may be more important than family members, especially as we age. We may be open to our family but in some cases, we can’t share some matters to family members. At that time, we may go for a friend and share the matter. Friends are those to whom we can share anything without fear. Also, I chose friends because they are growing with me while my family has their own lives and they don’t really be involved in my life.

Tôi nghĩ rằng bạn bè có thể quan trọng hơn các thành viên trong gia đình, đặc biệt là khi chúng ta già đi. Chúng tôi có thể cởi mở với gia đình của mình nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi không thể chia sẻ một số vấn đề với các thành viên trong gia đình. Khi đó, chúng ta có thể đi gặp một người bạn và chia sẻ vấn đề. Bạn bè là những người mà chúng ta có thể chia sẻ bất cứ điều gì mà không sợ hãi. Ngoài ra, tôi chọn bạn bè vì họ đang phát triển cùng tôi trong khi gia đình tôi có cuộc sống riêng và họ không thực sự tham gia vào cuộc sống của tôi.

3. Is it important to visit family members? Why?
I believe it’s very important to visit family members. For many people, our family is the only consistent relationship we have throughout our lives. Our family understands our history and therefore understands us best. As such, I think it’s important to maintain those relationships through spending time together.

Tôi tin rằng việc thăm các thành viên trong gia đình là rất quan trọng. Đối với nhiều người, gia đình là mối quan hệ nhất quán duy nhất mà chúng ta có trong suốt cuộc đời. Gia đình của chúng tôi hiểu lịch sử của chúng tôi và do đó hiểu chúng tôi nhất. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải duy trì những mối quan hệ đó thông qua việc dành thời gian cho nhau.
 Vocabulary 
 • maintain (v) duy trì
 • drawback (n) hạn chế

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: