IELTS SPEAKING TEST- VOICE- IMPORTANT NEWS THROUGH MESSAGE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 06/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- VOICE- IMPORTANT NEWS THROUGH MESSAGE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 23 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 23 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 23 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about your voice. Phần 1 gồm 3 câu hỏi về giọng nói của bạn
Part 2 about important news. Phần 2 sẽ là bài nói về tin quan trọng mà bạn nhận được thông qua tin nhắn
Part 3 countinues about news. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tin tức bạn nhận được bằng thư viết tay hay tin nhắn điện thoại
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 23 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 23 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Voices

1. Do you like your own voice?
2. Has your voice ever changed?
3. Do you enjoy recording your voice and listening to it?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe a piece of important news you got through a text message.
You should say:
• What it was;
• When you got it;
• Who you got it from;
• And how you felt about it.

 PART 3 

Discussion topics:

1. Do you think traditional letters are a good way to send messages?
2. Why do people make phone calls instead of sending messages when there is something important?
3. Does technological development have a negative impact on communication among people?


 Sample Answer to PART 1 
Voices
1. Do you like your own voice?

Growing up I like the sound of my voice in my head, but not recorded. In my head it was deeper, to others, it was higher pitched, which I never liked. As I grew up, I tried to record my singing and play back to hear more, I got used to it, but I preferred my lower range much more than my head voice.

Lớn lên, tôi thích âm thanh của giọng nói của mình trong đầu, nhưng không được ghi lại. Trong đầu tôi, nó sâu hơn, đối với những người khác, nó cao hơn, điều mà tôi không bao giờ thích. Khi lớn lên, tôi cố gắng thu âm giọng hát của mình và phát lại để nghe nhiều hơn, tôi đã quen với điều đó, nhưng tôi thích quãng thấp hơn nhiều so với giọng chính.

2. Has your voice ever changed?
Yes. Our voice is part of our living organism. My voice is used to softer and higher-pitched, but after puberty, my voice becomes deeper and lower. I think it’s mainly due to the hormonal changes from puberty.

Đúng. Giọng nói của chúng ta là một phần của cơ thể sống của chúng ta. Giọng nói của tôi đã quen với việc mềm mại và the thé hơn, nhưng sau tuổi dậy thì, giọng nói của tôi trở nên trầm hơn và thấp hơn. Tôi nghĩ rằng đó chủ yếu là do sự thay đổi nội tiết tố từ tuổi dậy thì.

3. Do you enjoy recording your voice and listening to it?
Actually, I don’t like hearing my voice on recordings, because my voice sounds very different on recordings. It’s sharper than I hear from my ear. But I found that as I do more recordings, my voice changed. I think with good coaching, I can train my voice to be better.

Trên thực tế, tôi không thích nghe giọng nói của mình trên các bản ghi âm vì giọng nói của tôi nghe rất khác trên các bản ghi âm. Nó sắc nét hơn những gì tôi nghe thấy từ tai mình. Nhưng tôi thấy rằng khi tôi ghi âm nhiều hơn, giọng nói của tôi đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng với sự huấn luyện tốt, tôi có thể luyện giọng của mình trở nên tốt hơn.

 Sample Answer to PART 2 
Today I will talk about a time when I received a piece of good news via a text message. It was from my cousin, Alice, who lives in Australia. She is five years older than me and we used to play together in our childhood. She moved to Australia when I was still in high school. At that time, we didn’t have mobile phones. We used to stay in touch through calls and letters. Later we both got mobile phones and now we chat or video call each other through mobile phones.

In June of last year, I woke up and checked my phone. I had a text message notification on my phone from Alice. It was a short message about her getting her dream job in one of the best hospitals in Melbourne. I could feel her excitement while reading it. I was extremely happy to read that message as she had been talking about it for the last six months.

I knew all the hard work she had put in to complete her education in that field, so this job was very important to her. I immediately called her and congratulated her. Due to the jet lag, she didn’t want to wake me up. She decided to send me a text message instead. Everyone in the family spoke to her and congratulated her. It was a very special day and I was happy all day. Now, I still remember that text message and that day very clearly.

Hôm nay tôi sẽ nói về một lần khi tôi nhận được một tin vui qua một tin nhắn. Đó là từ người chị họ của tôi, Alice, sống ở Úc. Cô ấy hơn tôi năm tuổi và chúng tôi từng chơi với nhau thời thơ ấu. Cô ấy chuyển đến Úc khi tôi vẫn còn học trung học. Vào thời điểm đó, chúng tôi không có điện thoại di động. Chúng tôi đã từng giữ liên lạc qua các cuộc gọi và thư từ. Sau này cả hai chúng tôi đều có điện thoại di động và bây giờ chúng tôi trò chuyện hoặc gọi video cho nhau qua điện thoại di động.
 
Vào tháng 6 năm ngoái, tôi thức dậy và kiểm tra điện thoại của mình. Tôi đã nhận được một thông báo bằng tin nhắn văn bản trên điện thoại của mình từ Alice. Đó là một thông điệp ngắn về việc cô ấy có được công việc mơ ước của mình tại một trong những bệnh viện tốt nhất ở Melbourne. Tôi có thể cảm thấy sự phấn khích của cô ấy khi đọc nó. Tôi vô cùng hạnh phúc khi đọc tin nhắn đó vì cô ấy đã nói về nó trong sáu tháng qua.
 
Tôi biết tất cả những công việc khó khăn mà cô ấy đã bỏ ra để hoàn thành chương trình học của mình trong lĩnh vực đó, vì vậy công việc này rất quan trọng đối với cô ấy. Tôi ngay lập tức gọi cho cô ấy và chúc mừng cô ấy. Do bị trễ máy bay, cô ấy không muốn đánh thức tôi. Thay vào đó, cô ấy quyết định gửi cho tôi một tin nhắn văn bản. Mọi người trong gia đình đã nói chuyện với cô ấy và chúc mừng cô ấy. Đó là một ngày rất đặc biệt và tôi đã hạnh phúc cả ngày. Bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ tin nhắn đó và ngày hôm đó.

 Sample Answer to PART 3 

1. Do you think traditional letters are a good way to send messages?
Yes, in certain cases, sending traditional mail is still a good way to deliver information. There are  many people, for example, some elderly people, who are not comfortable using technology and prefer to send messages in a traditional way. Also, for private communication, handwritten letters add a personal touch.

Vâng, trong một số trường hợp nhất định, gửi thư truyền thống vẫn là một cách tốt để cung cấp thông tin. Có nhiều người, ví dụ như một số người cao tuổi, họ không thích sử dụng công nghệ và thích gửi tin nhắn theo cách truyền thống. Ngoài ra, để giao tiếp riêng tư, các bức thư viết tay tạo thêm dấu ấn cá nhân.

2. Why do people make phone calls instead of sending messages when there is something important?
I think the main reason is that calling someone is always more effective than texting them. Sometimes the tone says much more than the words themselves or it can even send contrasting messages. Plus, it’s always easier and faster to give or ask for more explanations if something confuses us during a phone call. Besides, calling is much more personal than texting and is always useful when you need to convey some news to a person, but you’re away from them.

Tôi nghĩ lý do chính là việc gọi điện cho ai đó luôn hiệu quả hơn là nhắn tin cho họ. Đôi khi giọng điệu nói lên nhiều điều hơn chính lời nói hoặc thậm chí nó có thể gửi đi những thông điệp tương phản. Ngoài ra, việc đưa ra hoặc yêu cầu giải thích thêm nếu có điều gì đó khiến chúng tôi bối rối trong cuộc gọi điện thoại luôn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, gọi điện mang tính cá nhân hơn nhiều so với nhắn tin và luôn hữu ích khi bạn cần truyền tải một số tin tức cho một người, nhưng bạn đang ở xa họ.

3. Does technological development have a negative impact on communication among people?
Yes. One of the primary issues is that misunderstandings are much more likely to occur when communicating via social media. Another social skill that technology is helping to erode is young people's ability to read body language and nuance in face-to-face encounters. This is due to the fact that so much of their communication is delivered not in-person but online.

Đúng. Một trong những vấn đề chính là sự hiểu lầm có nhiều khả năng xảy ra khi giao tiếp qua mạng xã hội. Một kỹ năng xã hội khác mà công nghệ đang giúp xói mòn là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể và sắc thái của giới trẻ trong các cuộc gặp mặt trực tiếp. Điều này là do thực tế là rất nhiều thông tin liên lạc của họ được gửi không phải trực tiếp mà là trực tuyến.

 Vocabulary 

deliver information (n) cung cấp thông tin

face-to-face encounters (n) cuộc gặp mặt trực tiếp

contrasting messages (n) những thông điệp tương phản


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: