Làm thế nào để cải thiện từ vựng Tiếng Anh

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 11/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Làm thế nào để cải thiện từ vựng Tiếng Anh

1. Know the “Parts Of Speech”

We should know the “Parts of Speech” because they have an important role to form a sentence so that it is coherent and by the grammar of the sentence.

Chúng ta nên biết “Các cấu trúc từ” vì chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo thành một câu sao cho mạch lạc và đúng ngữ pháp của câu.

2. Make reading a habit

This is important because It keeps your mind active and enhances your creative ability.Reading improves your vocabulary and develops your communication skills. It helps you learn how to use your language creatively.

Điều này rất quan trọng vì nó giúp đầu óc bạn luôn hoạt động và nâng cao khả năng sáng tạo của bạn. Đọc sách cải thiện vốn từ vựng và phát triển kỹ năng giao tiếp của bạn. Nó giúp bạn học cách sử dụng ngôn ngữ của mình một cách sáng tạo.

3. Watching English Movies/Movies that have subtitle

Watching movies is a casual way to learn words. Similar to reading illustrated books, you get the perk of visual cues, while also benefiting from hearing how the word is usually pronounced.

Xem phim là một cách học từ thông thường. Tương tự như đọc sách minh họa, bạn có được lợi ích của các tín hiệu trực quan, đồng thời cũng được hưởng lợi từ việc nghe cách phát âm từ thường.

4. Play word games

Word games really can improve your vocabulary. This is because most word games use semantic and / or phonological skills, which are the same skills that we need for learning words.

Trò chơi chữ thực sự có thể cải thiện vốn từ vựng của bạn. Điều này là do hầu hết các trò chơi chữ đều sử dụng các kỹ năng ngữ nghĩa và / hoặc âm vị học, là những kỹ năng giống như những kỹ năng mà chúng ta cần để học từ.

5. Journaling

Keep a journal of your day in English. This is an easy way to incorporate new vocabulary into sentences and to check your understanding of any new words.

Viết nhật ký trong ngày của bạn bằng tiếng Anh. Đây là một cách dễ dàng để kết hợp từ vựng mới vào câu và kiểm tra sự hiểu biết của bạn về bất kỳ từ mới nào.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: