NHỮNG TỪ LÓNG COMMON SLANG TRONG TIẾNG ANH

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 18/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

NHỮNG TỪ LÓNG COMMON SLANG TRONG TIẾNG ANH

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin giới thiệu đến các bạn một số từ lóng phổ biến trong tiếng anh common slang. Tiếng lóng thường không được dạy trong sách giáo khoa và bạn sẽ không nghe thấy nó trong các tình huống học thuật hoặc nghề nghiệp - nhưng trong phim, chương trình truyền hình và các cuộc trò chuyện thân mật, những từ này được sử dụng thường xuyên. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ học 15 từ lóng phổ biến

 #1 - Awesome = great, wonderful, impressive ( Tuyệt, ấn tượng )

Bbajn có thể dùng từ awesome tuyệt vời như là một tính từ miêu tả hầu như mọi thứ. Sau đây là một số ví dụ về cách dùng  awesome trong tiếng anh

 •  An object: "Did you see his new motorcycle? It's awesome!"        Một đối tượng: "Bạn có thấy chiếc xe máy mới của anh ấy không? Nó thật tuyệt !"
 •  An experience: "I just got back from an awesome trip to Europe."       Một kinh nghiệm: "Tôi vừa trở về từ một chuyến đi tuyệt vời đến châu Âu."
 •  An accomplishment: "Congratulations on your promotion! That's awesome!"       Một thành tích: "Chúc mừng bạn đã được thăng chức! Thật tuyệt vời!"
 •  An action: "That organization is doing some awesome work in the poor neighborhoods of the city."      Một hành động: "Tổ chức đó đang làm một số công việc tuyệt vời ở những khu dân cư nghèo của thành phố."

 #2 - Big deal = an important event... OR not an important event ( TIN VUI )

This expression changes meaning depending on how you say it. Compare these two conversations:

 • "I'm going to be interviewed on local TV!"     "Tôi sẽ được phỏng vấn trên truyền hình địa phương!"
 • "Congratulations! That's a big deal!"   "Xin chúc mừng! Đó là một vấn đề lớn!"
 • "I'm going to be interviewed on local TV!"     "Tôi sẽ được phỏng vấn trên truyền hình địa phương!"
 • "Big deal - I'm going to be interviewed on national TV."    " Việc lớn - Tôi sẽ được phỏng vấn trên truyền hình quốc gia."

In the first case, "big deal" describes an important event/accomplishment - and in the second case, "big deal" is used sarcastically to mean the opposite thing - to say that something is NOT important or impressive. 

#3a - bombed = failed ( THẤT BẠI )
#3b - the bomb = great ( TỐT )

If you say, "That movie bombed" - it means the movie was a failure; it was not popular or successful. If you say, "That movie was the bomb!" - it means the movie was fantastic! : Miêu tả  1 thứ gì đã thất bại, không thành công, ,nổi tiếng

#4 - bogus = fake, not valid ( GIẢ, KHÔNG CÓ THẬT )

Sometimes, teenagers try to buy alcohol using a "bogus ID" - a fake document that shows that they are over 21 years old, although they're not. : cái gì gỉa, không có thật.

#5 - buddies/pals/the crew = friends ( BẠN BÈ ) 

You can say, "I went surfing with a bunch of my buddies," or "Bob and I became pals after we did some volunteer work together." : Bạn bè

"The crew" is often used to refer to friends that are part of a specific group: for example, if you are part of a basketball team, you can say, "I went out with the basketball crew." Some people also use "the crew" to refer to their general group of friends who spend time together frequently. :           Thành viên, đồng đội của 1 nhóm, tổ chức.

#6 - bummer = something unfortunate ( KHÔNG MAY MẮN )

This word is used to say "that's too bad" or "that's unlucky/unfortunate," for example:

 • "I won't be able to meet you guys at the bar. My boss has asked me to work until 8." : "Tôi sẽ không thể gặp các bạn ở quán bar. Ông chủ của tôi đã yêu cầu tôi làm việc cho đến 8 giờ."
 • "Bummer." : Xui Xẻo

Other variations of the phrase are "That's a real bummer" or "That's such a bummer." We usually use this for small or common things, not major tragedies:

 • "I was just diagnosed with cancer."  : Tôi vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư
 • Don’t say: "Bummer" (it sounds insensitive)

#7 - dude = man ( TỪ DÀNH CHO ĐÀN ÔNG )

Dude” is a generic word for "man" (it can't be used for a woman) - often when we don't know who the person is, or when talking about men in general. For example:

 •  "Some dude at the party drank too much and got taken to the hospital." : "Một số anh chàng trong bữa tiệc đã uống quá nhiều và được đưa đến bệnh viện."

            (I don’t know the man)

 •  "My sister always dates athletic dudes." : "Em gái tôi luôn hẹn hò với những anh chàng lực lưỡng."

            (athletic men in general)

#8 - busted = discovered doing something wrong/illegal ( PHÁT HIÊN AI LÀM TRÁI PHÁP LUẬT )

If a man is in bed with a woman who is not his wife, and then the wife comes home and discovers them, we say he was "busted!" : 

''Hoặc bất kỳ hoạt động nào mà bạn không nên làm: "Sếp của tôi bước vào văn phòng của tôi khi tôi đang ở trên Facebook. Tôi đã bị bắt quả tang!"

"Busted" can also be used for illegal activities: "The pastor was busted stealing money from his church." :

 "Busted" cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp: "Mục sư bị bắt quả tang ăn cắp tiền từ nhà thờ của ông ấy."

Or any activity that you're not supposed to be doing: "My boss walked into my office while I was on Facebook. I was busted!" : 

''Hoặc bất kỳ hoạt động nào mà bạn không nên làm: "Sếp của tôi bước vào văn phòng của tôi khi tôi đang ở trên Facebook. Tôi đã bị bắt quả tang!"

#9 - trashed/hammered/wasted = drunk with alcohol ( UỐNG ĐỒ CÓ CỒN )

There are a number of ways to say someone is drunk, but these are three of the most common. The word "wasted" can also be used to describe someone under the influence of illegal drugs. : 

Có một số cách để nói ai đó đang say, nhưng đây là ba cách phổ biến nhất. Từ "lãng phí" cũng có thể được sử dụng để mô tả ai đó dưới ảnh hưởng của thuốc bất hợp pháp.

In the case of drugs, we also have two other words - a person is "high" if they have taken a drug that makes them feel happy or excited, and they are "stoned" if they have taken a drug that makes them feel relaxed. :

Trong trường hợp của ma túy, chúng ta cũng có hai từ khác - một người "phê" nếu họ đã uống một loại thuốc khiến họ cảm thấy vui vẻ hoặc hưng phấn, và họ bị "ngáo đá" nếu họ đã uống một loại thuốc khiến họ cảm thấy thư thái. .

#10 - a hang-up = an excessive preoccupation or obsession about some detail (  QUÁ BẬN TÂM )

If your roommate is obsessive about keeping all his DVDs in alphabetical order, you could say he "has a real hang-up about it."

 • Nếu bạn cùng phòng của bạn bị ám ảnh về việc sắp xếp tất cả các đĩa DVD của anh ấy theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể nói rằng anh ấy "thực sự lo lắng về điều đó"

Another situation is if your boss insists that all attachments e-mailed to him be in PDF format, not Word format, then he definitely "has a hang-up about file formats."

 • Một tình huống khác là nếu sếp của bạn khăng khăng rằng tất cả các tệp đính kèm được gửi qua email cho ông ấy đều ở định dạng PDF, không phải định dạng Word, thì ông ấy chắc chắn "có vấn đề về định dạng tệp".

Although a hang-up can be a small and relatively unimportant detail, as in these examples, the word can also refer to a genuine psychological obstacle that makes life difficult in some way: "People have a lot of hang-ups about failure - a lot of us are so afraid to fail that we won't even try."

 • Mặc dù cảm giác bế tắc có thể là một chi tiết nhỏ và tương đối không quan trọng, như trong các ví dụ này, từ này cũng có thể ám chỉ một trở ngại tâm lý thực sự khiến cuộc sống trở nên khó khăn theo một cách nào đó: "Mọi người có rất nhiều lo lắng về thất bại - một nhiều người trong chúng ta sợ thất bại đến mức không dám thử."

#11 - mooch/freeload = take advantage of the generosity of other people to get something for free ( LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP MIỄN PHÍ )

Imagine you have a friend who always eats some of your food in the restaurant, but never helps pay the bill; he always asks for rides because he doesn't have a car, and he lives with his parents but doesn't contribute to the household expenses.

Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn luôn ăn một số đồ ăn của bạn trong nhà hàng, nhưng không bao giờ giúp thanh toán hóa đơn; anh ấy luôn đòi đi nhờ xe vì anh ấy không có ô tô, và anh ấy sống với bố mẹ nhưng không đóng góp vào chi phí gia đình.

We call this person "a mooch" or "a freeloader," or we say he's "mooching off his parents and friends." It's not a compliment! : 

Chúng tôi gọi người này là "kẻ ăn bám" hoặc chúng tôi nói rằng anh ta đang "ăn bám cha mẹ và bạn bè của mình". Đó không phải là một lời khen!

#12 - hassle (n.) = an annoying difficulty ( KHÓ, PHỨC TẠP )
         hassle (v.) = to bother or annoy someone ( GÂY KHÓ CHỊU HOẶC GÂY PHIỀN PHỨC )

You can describe any complicated or bureaucratic procedure by saying "it's such a hassle" - because not only is it difficult, but it's also annoying.  

Bạn có thể mô tả bất kỳ thủ tục phức tạp hoặc quan liêu nào bằng cách nói "thật rắc rối" - bởi vì nó không chỉ khó mà còn gây phiền nhiễu.

This word is also used as a verb - for example, men sometimes "hassle" women on the street by making comments about their bodies; children often "hassle" their  parents when the parents are trying to concentrate on something else.

Từ này cũng được sử dụng như một động từ - ví dụ, đàn ông đôi khi "làm phiền" phụ nữ trên đường phố bằng cách đưa ra nhận xét về cơ thể của họ; trẻ thường "làm phiền" cha mẹ khi cha mẹ đang cố gắng tập trung vào việc khác.

#13 – yeah, right = I don’t believe you ( KHÔNG TIN TƯỞNG )

This expression, like the second meaning of “big deal,” is a sarcastic one. It’s used to say you don’t believe what the other person said; you don’t think it is true or probable. For example:

 • “I’m in way better shape than you!”  “Tôi đẹp hơn anh nhiều đấy!”
 • Yeah, right! You can barely walk up the stairs without getting tired!”  “Ừ, phải rồi! Bạn hầu như không thể đi bộ lên cầu thang mà không mệt mỏi!
 • “Maybe we’ll get a raise this year.”  “Có lẽ chúng ta sẽ được tăng lương trong năm nay.”
 • Yeah, right! The owners of the company want to keep all the profits for themselves.”  “Ừ, phải rồi! Các chủ sở hữu của công ty muốn giữ tất cả lợi nhuận cho mình.”

#14 - cool = great, popular, fashionable ( TUYỆT VỜI )

"Cool" is similar to "awesome," although not quite as strong. You can use it to describe objects, experiences, and also people. If you describe someone as "cool," it generally means the person is relaxed and popular.

"Cool" tương tự như "awesome", mặc dù không mạnh bằng. Bạn có thể sử dụng nó để mô tả đồ vật, trải nghiệm và cả con người. Nếu bạn mô tả ai đó là "tuyệt", điều đó thường có nghĩa là người đó thoải mái và nổi tiếng.

#15 - cheesy/corny = something that is ridiculous, unpopular, or stupid ( CÁI GÌ NỰC CƯỜI, NGU NGỐC )

Cheesy and corny are the opposite of cool. They describe something that is ridiculous and terribly unfashionable; people would be embarrassed about it.

Cheesy corny trái ngược với mát mẻ. Họ mô tả một cái gì đó lố bịch và cực kỳ lỗi thời; mọi người sẽ xấu hổ về nó.

You can say a movie was "cheesy" if it had a typical and predictable story, that didn't seem realistic, interesting, or imaginative

Bạn có thể nói một bộ phim là "sến" nếu nó có một câu chuyện điển hình và dễ đoán, không có vẻ thực tế, thú vị hoặc giàu trí tưởng tượng


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: