MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ OPINIONS & ADVICES

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 13/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ OPINIONS & ADVICES

Hôm Nay Trung Tâm Tiếng Anh Online Bilingo 1 Kèm 1 sẽ cho bạn tham khảo những mẫu câu tiếng anh về những câu hỏi hay những câu nói ra ý kiến, quan điểm. Những mẫu câu dưới đây sẽ giúp bạn biết cách nói ra ý kiến, quan điểm của mình 1 cách tự tin và chính xác nhất.

 Conversation #1 – Asking for and Giving Opinions 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Laura is a teacher who has some creative ideas about education. She is being interviewed about her opinions on TV. Listen to the interview to learn expressions for talking about opinions.

Interviewer: So tell me, what are your thoughts on the new standardized tests?

Laura: To be honest, I believe standardized tests are one of the worst aspects of our educational system.

Interviewer: What do you mean?

Laura: In my opinion, these types of exams make students focus on just memorizing a bunch of facts in order to get a good grade – and then the kids don’t enjoy school.

Interviewer: But it seems to me that if we didn’t have tests, students wouldn’t be motivated to study.

Laura: Well, from my point of view, children should be encouraged to develop a love of learning for its own sake – not just to take a test.

Interviewer: Could you elaborate on that – or give us an example of how it works in your own classroom?

Laura: Some people may disagree, but I think that children are capable of directing their own learning process. So instead of taking a final exam, for example, each of my students does a final project on a topic of their choice.

Interviewer: If you ask me, that sounds a lot more interesting – and less stressful!

Laura: Exactly – and it also eliminates that competitive aspect of who got the “best grade” or the “worst grade.”

Interviewer: So you’re saying that you don’t evaluate the students?

Laura: No, that’s not what I meant. I do evaluate their projects and give them feedback and suggestions for improvement.

Interviewer: Have you ever had students who didn’t like your method?

Laura: I’ve had a few who have found it a little hard to adjust... but in my experience, once the students get used to my teaching style, they really enjoy it!

Laura là một giáo viên có một số ý tưởng sáng tạo về giáo dục. Cô ấy đang được phỏng vấn về quan điểm của mình trên TV. Nghe cuộc phỏng vấn để học cách diễn đạt nói về quan điểm.

Người phỏng vấn: Vì vậy, hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa mới là gì?

Laura: Thành thật mà nói, tôi tin rằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa là một trong những khía cạnh tồi tệ nhất trong hệ thống giáo dục của chúng ta.

Người phỏng vấn: Ý bạn là gì?

Laura: Theo tôi, những dạng bài kiểm tra này khiến học sinh chỉ tập trung vào việc ghi nhớ một loạt dữ kiện để đạt điểm cao – và sau đó bọn trẻ không thích đi học.

Người phỏng vấn: Nhưng đối với tôi, có vẻ như nếu chúng ta không có bài kiểm tra, học sinh sẽ không có động lực học tập.

Laura: Chà, theo quan điểm của tôi, trẻ em nên được khuyến khích phát triển niềm yêu thích học tập vì lợi ích của chính nó – không chỉ để làm bài kiểm tra.

Người phỏng vấn: Bạn có thể nói rõ hơn về điều đó không – hoặc cho chúng tôi một ví dụ về cách nó hoạt động trong lớp học của chính bạn?

Laura: Một số người có thể không đồng ý, nhưng tôi nghĩ rằng trẻ em có khả năng tự định hướng quá trình học tập của mình. Vì vậy, thay vì tham gia một bài kiểm tra cuối kỳ chẳng hạn, mỗi học sinh của tôi thực hiện một dự án cuối kỳ về một chủ đề mà họ lựa chọn.

Người phỏng vấn: Nếu bạn hỏi tôi, điều đó nghe có vẻ thú vị hơn nhiều – và ít căng thẳng hơn!

Laura: Chính xác – và nó cũng loại bỏ khía cạnh cạnh tranh xem ai đạt “điểm cao nhất” hoặc “điểm kém nhất”.

Người phỏng vấn: Vì vậy, bạn đang nói rằng bạn không đánh giá các sinh viên?

Laura: Không, ý tôi không phải thế. Tôi đánh giá các dự án của họ và cung cấp cho họ thông tin phản hồi và đề xuất để cải thiện.

Người phỏng vấn: Bạn đã bao giờ có học sinh không thích phương pháp của bạn chưa?

Laura: Tôi đã gặp một số người cảm thấy hơi khó điều chỉnh... nhưng theo kinh nghiệm của tôi, một khi học sinh đã quen với phong cách giảng dạy của tôi, họ sẽ thực sự thích thú!

Conversation Vocabulary & Phrases
There are a number of ways to ask for someone’s opinion. Most of them involve the words think/thoughts, feel, opinion, or views:

 •  “What do you think of/about...?”  “Bạn nghĩ gì về/về…?
 •  “How do you feel about...?”  "Bạn cảm thấy thế nào về...?"
 •  “What are your thoughts/views on...?”  “Suy nghĩ/quan điểm của bạn về...?”
 •  “Where do you stand on...?”  “Bạn đứng ở đâu trên…?”

                       This phrase is usually used for controversial issues

 •  “What’s your opinion about...?”  “Ý kiến ​​của bạn về...?”

Here are some basic ways to express your opinion:

 •  “I think...” / “I believe...” / “I’d say...” (that)  “Tôi nghĩ là…” / “Tôi tin là…” / “Tôi muốn nói là…” (điều đó)

                        In spoken English, the word “that” is optional, and most people don’t use it:

                             Ex) I think that we should invest more in education.

                            I think we should invest more in education.

 •  “It seems to me that...”  "Theo tôi thì..."  “Đối với tôi, dường như…” "Theo tôi thì..."

                        This is a gentle way to express an impression. You can use it to say something that you are not 100% confident about, and which could be open for debate:

                         Ex) “It seems to me that more and more people are unhappy with their jobs these days.”

 •  “In my opinion...” / “In my experience...”  “Theo ý kiến ​​của tôi…” / “Theo kinh nghiệm của tôi…”

                        “Opinion” means you are expressing your thoughts/beliefs; “experience” means that you have real present or past experience with the topic or situation

 •  “To be honest...”  "Một cách trung thực..."

                        This expression is often followed by a criticism or negative opinion:
                        Ex) “To be honest, this article isn’t very good.”

 •  “If you ask me...”  "Nếu bạn hỏi tôi..."

                       This phrase is often used to express your opinion when NO ONE has specifically asked you about it!

Sometimes, you want to put special emphasis on the fact that this opinion is YOURS, and that you recognize that other people might not share your opinion – or might disagree. To do this, you can begin your statement with one of these phrases:

 •  “Personally, I think...”  "Cá nhân tôi nghĩ..."
 •  “Some people may disagree, but I think...”  “Một số người có thể không đồng ý, nhưng tôi nghĩ…”
 •  “From my point of view...”  "Theo quan điểm của tôi..."
 •  “The way I see it...”  "Theo cách tôi nhìn nhận..."
 •  “As far as I'm concerned...”  “Theo như tôi được biết thì…”
 •  “Speaking for myself...”  “Tự mình nói…”

In the conversation, the interviewer asks Laura for some additional details about her opinions. He uses some of these phrases:

 •  “What do you mean?”  "Ý bạn là gì?"
 •  “Could you clarify?”  "Bạn có thể làm rõ?"
 •  “Could you elaborate on that?”  "Bạn có thể giải thích về điều đó?"
 •  “Could you give an example?”  “Anh có thể cho một ví dụ không?”

Another conversational technique to clarify information is repeating or re-stating what the other person has said. Here are some expressions for confirming the other person’s ideas:

 •  “You mean...”  "Ý bạn là..."
 •  “So what you're saying is that...”  “Vậy điều anh đang nói là…”
 •  “If I understand you correctly, you're saying that...”  "Nếu tôi hiểu bạn một cách chính xác, bạn đang nói rằng ..."

All of these can be said as either questions or statements. For example:

 •  “So what you’re saying is that we should get rid of standardized tests?”  “Vì vậy, những gì bạn đang nói là chúng ta nên loại bỏ các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa?”
 •  “So what you’re saying is that we should get rid of standardized tests.”  “Vì vậy, những gì bạn đang nói là chúng ta nên loại bỏ các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa.”

Notice the difference in the way they are pronounced. We typically use the statement form when we are confident that our re-statement is correct, and use the question form when we have a little bit of doubt that we have understood the other person’s thoughts correctly – or when we are somewhat surprised by their idea.

To respond to this re-statement, if the person has accurately repeated your idea, you can simply say “Yes,” “Right,” or “Exactly.” But if you want to make a correction, you can say:

 •  “No, that’s not what I meant. / No, that’s not what I’m saying.”  “Không, ý tôi không phải thế. / Không, đó không phải là điều tôi đang nói.”
 •  “No, not exactly. What I mean is... / What I’m trying to say is...”  “Không, không chính xác. Ý tôi là... / Điều tôi đang cố nói là..."

 Conversation #2 – Asking for and Giving Advice 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Dennis is a professional financial adviser. He has a radio show where people can call in and ask for help with their financial problems.

Dennis: Hi Helen, you’re on the air! What can I help you with?

Helen: Hi Dennis, thanks for taking my call. My problem is that I just can’t manage to save money. I’d like to buy a house someday, but I always seem to spend my entire paycheck by the end of the month. What should I do?

Dennis: First of all, have you tried keeping track of your spending? I suggest writing down all your expenses for the next month, so that you can find out exactly where your money is going.

Helen: I’m not sure I’m organized enough to track every dollar. I mean, I have a general idea of how much I pay for rent, food, and gas... oh, yeah, and there’s also my student loan payments.

Dennis: How much debt do you currently have?

Helen: About $50,000 in student loans, plus like $8,000 on my credit card.

Dennis: Well, you’d better pay that credit card debt down as soon as possible – otherwise it’ll keep accumulating interest, and you’ll end up paying twice as much in the end!

Helen: One problem is that I work as a waitress, and I don’t earn much. That makes it hard to get ahead.

Dennis: If I were you, I would either look for another job or an additional source of income. Have you considered starting a business on the side? If not, you should look into it.

Helen: Should I also start investing in the stock market? Some people make a lot of money that way, right?

Dennis: Yes, but I’d recommend investing carefully in diversified funds that will increase in value over time – whatever you do, don’t put all your money into a single company, because if that company fails, you could lose everything!

Helen: My dad tells me I should also have a savings account just for emergencies. About how much money should I set aside for that?

Dennis: I suggest having about 6 months of living expenses saved up – that should be enough for most emergencies. And of course, make sure you have health insurance and car insurance – just in case!

Helen: Okay – I’ll try to do everything you’ve suggested. Thanks for your help!

Dennis là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Anh ấy có một chương trình radio nơi mọi người có thể gọi đến và yêu cầu giúp đỡ về các vấn đề tài chính của họ.

Dennis: Chào Helen, bạn đang phát sóng! Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Helen: Xin chào Dennis, cảm ơn vì đã nhận cuộc gọi của tôi. Vấn đề của tôi là tôi không thể quản lý để tiết kiệm tiền. Tôi muốn mua một ngôi nhà vào một ngày nào đó, nhưng dường như tôi luôn tiêu hết tiền lương của mình vào cuối tháng. Tôi nên làm gì?

Dennis: Trước hết, bạn đã thử theo dõi chi tiêu của mình chưa? Tôi khuyên bạn nên viết ra tất cả các khoản chi tiêu của mình trong tháng tới để bạn có thể biết chính xác tiền của mình đã đi đâu.

Helen: Tôi không chắc là mình đủ tổ chức để theo dõi từng đồng đô la. Ý tôi là, tôi có một ý tưởng chung về số tiền tôi phải trả cho tiền thuê nhà, thức ăn và xăng... ồ, vâng, và còn có các khoản thanh toán khoản vay sinh viên của tôi nữa.

Dennis: Bạn hiện có bao nhiêu nợ?

Helen: Khoảng 50.000 đô la tiền vay sinh viên, cộng với 8.000 đô la trong thẻ tín dụng của tôi.

Dennis: Chà, tốt hơn hết bạn nên trả khoản nợ thẻ tín dụng đó càng sớm càng tốt – nếu không, nó sẽ tiếp tục tích lũy tiền lãi và cuối cùng bạn sẽ phải trả gấp đôi số tiền đó!

Helen: Một vấn đề là tôi làm phục vụ bàn và tôi không kiếm được nhiều tiền. Điều đó làm cho nó khó khăn để có được về phía trước.

Dennis: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một công việc khác hoặc một nguồn thu nhập bổ sung. Bạn đã cân nhắc bắt đầu kinh doanh ở bên chưa? Nếu không, bạn nên xem xét nó.

Helen: Tôi có nên bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán không? Một số người kiếm được nhiều tiền theo cách đó, phải không?

Dennis: Đúng, nhưng tôi khuyên bạn nên đầu tư cẩn thận vào các quỹ đa dạng sẽ tăng giá trị theo thời gian – dù bạn làm gì, đừng dồn hết tiền vào một công ty duy nhất, vì nếu công ty đó thất bại, bạn có thể mất tất cả!

Helen: Bố tôi nói với tôi rằng tôi cũng nên có một tài khoản tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp. Tôi nên dành bao nhiêu tiền cho việc đó?

Dennis: Tôi khuyên bạn nên tiết kiệm khoảng 6 tháng chi phí sinh hoạt – như vậy là đủ cho hầu hết các trường hợp khẩn cấp. Và tất nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xe hơi – đề phòng!

Helen: Được rồi - Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ bạn đã đề xuất. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!

Conversation Vocabulary & Phrases

Here are a few phrases for asking someone for advice:

 •  “What should I do?”
 •  “What would you do if you were me?”
 •  “What do you suggest/recommend?”

To reply, there are three different ways to give advice – by using questions, by making statements, and by giving commands. Using questions is the most indirect way; it is good for giving advice on sensitive topics, when advising a person who you don’t know very well, or when suggesting possibilities to someone who has not directly asked for your advice.

How to give advice using questions:

 

 •  “Have you tried...?”   “Bạn đã thử…?”
             I can’t find time to exercise. What should I do?

                      Have you tried going to the gym before work?

 •  “Have you considered...? / Have you thought about...?”   "Bạn đã cân nhắc chưa...? / Bạn đã nghĩ về...?”

                     I always get nervous when giving presentations
                     Have you considered taking a class in public speaking?

 •  “How about...?”   "Bạn nghĩ thế nào về...?"
           I live by myself, and it sometimes gets very lonely.
          How about getting a dog?
 •  “Why don’t you...?”   “Tại sao bạn không…?”

                  I’m exhausted. I’ve been working way too much.

                Why don’t you take a vacation?

If you want to be a little more direct, you can give advice using statements:

 •  “I suggest...” / “I recommend...”   “Tôi đề nghị…” / “Tôi đề nghị…”

                “I’m going to visit Boston. What should I do there?”
                “I suggest taking a tour of the historical center of the city.”
               “Thanks. Do you know of any good hotels?”
               “I recommend the Hilton on Cambridge Street – it’s nice, but very affordable.”

 •  “If I were you, I’d...” / “If I were in your shoes/position, I’d...”   “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ…” / “Nếu tôi ở vị trí/vị trí của bạn, tôi sẽ…”

             Use these phrases to describe what you would do if you were in that situation:
            “Oh no! My final exam is on the same day as a job interview! What should I do?”
            “If I were you, I’d ask the teacher if I could take the exam a day earlier.”

 •  “You should...” / “I think you should...”   “Bạn nên…” / “Tôi nghĩ bạn nên…”

   Ex) “My sister’s been mad at me for weeks. She won’t answer my phone calls.”
 “I think you should write her a letter.”

 •  “You’d better...”  “Bạn nên…”

              This phrase is the most forceful and direct in this category.
             Ex) “I have a terrible toothache.”
           “You’d better see the dentist before it gets any worse.”

You can also give advice using imperatives/commands. These are “stronger” and they are typically only used with people who you know well, or when you want to be extremely direct – like if the person doesn’t want to listen to the more indirect forms of advice. Here are some examples:

 •  “Try to save more money.”  “Cố gắng tiết kiệm nhiều tiền hơn.”
 •  “Stop eating fast food.”  “Đừng ăn đồ ăn nhanh nữa.”
 •  “Start going to bed earlier.”  “Bắt đầu đi ngủ sớm hơn.”
 •  “Make sure you...”  “Hãy chắc chắn rằng bạn...”

               Ex) Make sure you bring money for a taxi, because there are no buses after midnight.

 •  “Whatever you do, don’t...”   “Dù bạn làm gì, đừng…”

             Use this phrase when ONE piece of advice is especially essential:
            Ex) Whatever you do, don’t eat the seeds of this fruit – they’re poisonous.

Thank You For Reading.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: