MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ SHOPPING

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 18/ 11/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ SHOPPING

Today’s lesson is all about shopping – let’s begin by learning about the different types of stores.

 •  At a supermarket or grocery store, you can buy food as well as things for your house, like cleaning supplies.
 •  At a bakery, you can buy bread, cakes, pies, pastries, muffins, and cupcakes.
 •  At a delicatessen or deli, you can buy cheese, sliced meat for sandwiches, salads, and other prepared food that is ready to eat.
 •  At a pharmacy or drugstore, you can buy medicine, band-aids, eye drops, and other personal care items.
 •  At a florist, you can buy a bouquet of flowers.
 •  At a jewelry store or jeweler, you can buy necklaces, bracelets, earrings, and rings.
 •  At a pet shop, you can buy animals like puppies, kittens, rabbits, fish, or birds.

Pet shops also sell accessories like these: collar, leash, cage, tank, bowl, toys.

 •  At a bookshop or bookstore, you can buy books and sometimes magazines or newspapers.
 •  At a hardware store, you can buy things for construction or fixing things around the house – like tools, paint, plumbing supplies, and electrical supplies.
 •  A department store is a large store with many different areas – for example, clothes, electronics, food, toys, items for the house, etc.
 •  A mall or shopping center is a large building that contains many different stores, usually including a food court with many different restaurants.
 •  A convenience store or corner store is a small store that contains some basic snacks, drinks, and supplies. Many gas stations have a convenience store, for example.
 •  Other types of stores are often identified by the items they sell – a toy store sells toys, a shoe store sells shoes, etc.

Let’s focus on two common situations: shopping for clothes and shopping at the supermarket.

 Conversation #1 – Shopping for clothes 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Saleswoman: Do you need any help?

Fred: Yes, I’m looking for polo shirts.

Saleswoman: OK, we have a few different styles – this one’s more dressy, and this one’s more casual.
(dressy = formal)

Fred: Can I try these on?

Saleswoman: Sure – the fitting rooms are right over there.
(he tries on the shirts)

Saleswoman: How were they?

Fred: I like this casual shirt, but it’s too loose. Do you have it in a smaller size?

Saleswoman: Let me check... yes, we do! Here’s a medium.
(he tries on the medium shirt)

Saleswoman: Was it OK?

Fred: It fits perfectly! But do you have it in green instead of blue?

Saleswoman: One moment... here’s a dark green and a light green.

Fred: I like the dark green one. How much is it?

Saleswoman: Normally $39.95, but it’s on sale for $29.95.

Fred: I’ll take it.

Cô bán hàng: Anh có cần giúp gì không?

Fred: Vâng, tôi đang tìm áo sơ mi polo.

Cô bán hàng: OK, chúng tôi có một số phong cách khác nhau – phong cách này sang trọng hơn, và phong cách này giản dị hơn.
(ăn mặc = trang trọng)

Fred: Tôi có thể thử cái này không?

Cô bán hàng: Chắc chắn rồi – phòng thử đồ ở ngay đằng kia.
(anh ấy thử áo)

Cô bán hàng: Họ thế nào rồi?

Fred: Tôi thích chiếc áo giản dị này, nhưng nó rộng quá. Bạn có nó trong một kích thước nhỏ hơn?

Cô bán hàng: Để tôi kiểm tra... vâng, chúng tôi có! Đây là một phương tiện.
(anh ấy thử chiếc áo vừa)

Cô bán hàng: Có ổn không?

Fred: Nó hoàn toàn phù hợp! Nhưng bạn có nó màu xanh lá cây thay vì màu xanh lam?

Cô bán hàng: Chờ một chút... đây là màu xanh đậm và xanh nhạt.

Fred: Tôi thích màu xanh đậm. cái này giá bao nhiêu?

Cô bán hàng: Thông thường là 39,95 đô la, nhưng nó được bán với giá 29,95 đô la.

Fred: Tôi sẽ lấy nó.

Conversation Vocabulary & Phrases
When you go into a store, a salesperson might ask:

 •  “Can I help you?”
 •  “Do you need any help?”

To say “no,” you can respond:

 •  “No thanks. I’m just looking.”
 •  “No thanks. I’m just browsing.”

The word “browsing” means to look through many items in a casual way.
If you want to say “yes,” you can respond, “Yes, I’m looking for...” and then name the item you want to buy. For example,

 •  “Yes, I’m looking for... a white dress.”
 •  “Yes, I’m looking for... a jacket for my son.”

If you need help finding an item in the store, you can ask a salesperson:

 •  "Excuse me, where can I find... children’s clothing?"
 •  "Excuse me, do you have any... workout clothes?"

Let’s say you find a piece of clothing you like – but you want to put on the clothing to see if it’s the right size. You can ask the salesperson:

 •  “Can I try it on?”
 •  “Where are the fitting rooms / try-on rooms?”

If the clothing is too big, you can say:

 •  “It’s too loose. Do you have this in a smaller size?”

If the clothing is too small, you can say:

 •  “It’s too tight. Do you have this in a larger size?”

And if the size of the clothing is correct, then you can say:

 •  “It fits perfectly!”

Sometimes the size is correct, but it just doesn’t look good on you. In this case, you can say:

 •  “It’s not my color.”
 •  “It’s not my style.”

The phrase “I’ll take it!” means you are going to buy the item.

 Conversation #2 – Returning an Item 
Fred bought a jacket, too, but then discovered a defect. Listen to this conversation as he goes back to the store to return the jacket.
Fred: Hi there. I bought this jacket earlier today, but when I got home I found out that it has a hole in the sleeve. Can I exchange it for another one?
Assistant: Mmm-hmm. Do you have the receipt?
Fred: Yes – here you go.
Assistant: Oh, I’m so sorry, but we don’t have any more of that model. Would you prefer to receive a refund or store credit?
Fred: A refund.

If you need to return an item you bought to the store, always bring the receipt - that's the piece of paper you received when you bought the item. It's also good if the clothing still has its original tags - the tag is the piece of paper attached to the clothing that has the price and the bar code.
When you return an item, many stores will offer you two or three options:

 •  You can exchange the item for another one. This is usually done if you discover that the item is defective (there is some problem with the item).
 •  You can get a refund - that means you get your money back.
 •  Sometimes, you can get store credit - that means you get the price of the returned item discounted from the next purchase you make in the store, in the future.

 Conversation #3 – Shopping at a Supermarket 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

When you go into the supermarket, you’ll take a shopping cart – or a basket if you only want to buy a few things.

Let’s look at a conversation with an employee of the store:
Barbara: Excuse me - where can I find the mayonnaise?
Employee: It's on aisle 12.
Barbara: OK, thanks. And do you have any non-fat yogurt?
Employee: Yes, in the dairy section.
Barbara: Right. One more thing - I couldn't find any whole wheat pasta.
Employee: Sorry - we're out of it. You can check back on Monday.
Barbara: Oh, okay. What about sunflower seeds?
Employee: Ah, we don't carry sunflower seeds. You might try the natural foods store across the street.
Barbara: All right. By the way, are these boxes of cereal on sale?
Employee: Yup - they're buy one, get one free.
Barbara: Great!
(at the checkout)

Cashier: Do you have a loyalty card?
Barbara: No.
Cashier: Would you like to join our loyalty program? You’ll get an instant 10% off this purchase.
Barbara: No thanks – maybe another time. I’m in a bit of a hurry today. Oh – that reminds me, I have a coupon for half-price on these canned soups.
Cashier: All right. It comes to $152.74. How would you like to pay?
Barbara: Do you take credit cards?
Cashier: Yes, we do.
Barbara: Here you go.
Cashier: Please sign here... and here's your receipt. Have a nice day!
Barbara: Thanks, you too!

Khi đi vào siêu thị, bạn sẽ mang theo một chiếc xe đẩy hàng – hoặc một chiếc giỏ nếu bạn chỉ muốn mua một vài thứ.

Hãy xem cuộc trò chuyện với một nhân viên của cửa hàng:
Barbara: Xin lỗi - tôi có thể tìm thấy sốt mayonnaise ở đâu?
Nhân viên: Nó ở lối đi 12.
Barbara: Được rồi, cảm ơn. Và bạn có loại sữa chua không béo nào không?
Nhân viên: Vâng, trong phần sữa.
Barbara: Đúng. Một điều nữa - tôi không thể tìm thấy bất kỳ loại mì ống nguyên hạt nào.
Nhân viên: Xin lỗi - chúng tôi hết cách rồi. Bạn có thể kiểm tra lại vào thứ Hai.
Barbara: Ồ, được thôi. Còn hạt hướng dương thì sao?
Nhân viên: À, chúng tôi không mang theo hạt hướng dương. Bạn có thể thử cửa hàng thực phẩm tự nhiên bên kia đường.
Barbara: Được rồi. Nhân tiện, những hộp ngũ cốc này có được bán không?
Nhân viên: Yup - họ đang mua một tặng một.
Barbara: Tuyệt vời!
(tại quầy thanh toán)

Nhân viên thu ngân: Bạn có thẻ khách hàng thân thiết không?
Barbara: Không.
Nhân viên thu ngân: Bạn có muốn tham gia chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi không? Bạn sẽ được giảm ngay 10% cho giao dịch mua này.
Barbara: Không, cảm ơn – có thể để lúc khác. Hôm nay tôi hơi vội. Ồ – nhắc mới nhớ, tôi có phiếu giảm giá một nửa cho những món súp đóng hộp này.
Thu ngân: Được rồi. Nó có giá $152,74. Bạn muốn thanh toán thế nào?
Barbara: Bạn có dùng thẻ tín dụng không?
Nhân viên thu ngân: Vâng, chúng tôi làm.
Barbara: Của bạn đây.
Nhân viên thu ngân: Vui lòng ký vào đây... và đây là biên lai của bạn. Chúc một ngày tốt lành!
Barbara: Cảm ơn, bạn cũng vậy!

Conversation Vocabulary & Phrases
To ask an employee of the store for help, you can say:

 •  “Where can I find... the mayonnaise?”
 •  “Do you have... any non-fat yogurt?”

The employee might refer you to an aisle – aisles are the corridors in the supermarket. Or they might tell you to go to one of these sections of the store:

 •  Dairy section – Milk, yogurt, butter, and cheese
 •  Produce section – Fresh fruits and vegetables
 •  Frozen food section – Ice cream, pre-prepared meals
 •  Bakery – Bread, muffins, cakes
 •  Deli – Sliced meat and cheese for sandwiches
 •  Ethnic foods section – International and imported foods

If the store doesn’t have the item, the employee will say:

 •  “Sorry, it’s out of stock / we’re out of it at the moment.”

                  (the item is temporarily unavailable)

 •  “Sorry, we don’t carry mango juice.”

                 (we don’t carry = the store never sells the item; you need to go to a different store)
You can buy food in different types of packaging:

 •  A can of soup
 •  A jar of jelly / jam
 •  A box of cereal
 •  A package of pasta
 •  A carton of milk
 •  A bottle of wine
 •  A loaf of bread

Here are some phrases for talking about discounts:

 •  “Is this on sale?”
 •  "I have a coupon."
 •  "It's 20% off."
 •  "It's buy one, get one free."
 •  "If you buy two, you get the third one free."

When you’re ready to pay, go to the checkout. The person who works there is called the cashier. The cashier might say:
 “How would you like to pay?”

 •  “In cash.”
 •  “With a credit card.”
 •  “With a debit card.”

If you pay with a credit card, the cashier will say,
 “Please sign here.”
(write your name on the paper)
If you pay with a debit card, the cashier will say,
 “Please enter your PIN.”
(PIN = personal identification number)
If you pay in cash – imagine your purchases total $70 and you pay $100 in cash, the cashier will give you back the extra money ($30) and say,

 •  “Here’s your change.”
 •  “Your change is $30.”

Finally, the cashier will say:
 "Here's your receipt."
receipt = the piece of paper with the list of what you bought : hóa đơn

Now take the quiz to test your memory of the shopping phrases!

Quiz – Lesson 12
1) You can buy apples at the _________.
A. boutique
B. florist
C. supermarket
2) I have a headache. Is there a ________ nearby?
A. hardware store
B. department store
C. pharmacy
3) You can buy toys for your dog at the _________.
A. food court
B. deli
C. pet shop
4) You can pick up fresh bread at the __________.
A. bakery
B. corner store
C. jeweler
5) He's going to the __________ to buy a diamond ring.
A. hardware store
B. jewelry store
C. corner store
6) Let's have lunch at the __________.
A. bakery
B. deli
C. drugstore
7) A lot of new shops have recently opened up in the ________.
A. supermarket
B. department store
C. mall
8) I'm going to stop in the __________ and pick up a soda.
A. hardware store
B. convenience store
C. pet shop
9) He called the ________ and ordered a bouquet of roses.
A. jewelry store
B. mall
C. florist
10) You can buy a hammer at the ___________.
A. hardware store
B. toy store
C. bookstore
11) Can I help you find anything?
No thanks. I'm just _____________.
A. browsing
B. checking
C. watching
12) I like these jeans. Can I ________?
A. fit them up
B. put them in
C. try them on
13) These shoes are too _________. They're a size 9 and I think I need an 8.5.
A. great
B. loose
C. tight
14) I got this sweater as a Christmas gift, but it's too small. Can I ________ it for a
larger size?
A. credit
B. exchange
C. refund

15) Do you have any green tea?
Sorry, it's out of _________ - check back next week!
A. carry
B. produce
C. stock
16) Salmon is normally very expensive, but it's on ______ this week.
A. coupon
B. discount
C. sale
17) These soups were 40% ________, so I bought twenty cans!
A. down
B. off
C. out
18) Here's your _________. Have a nice day!
A. receipt
B. receive
C. resale

Lesson 12 Quiz - Answers
1.C 2.C 3.C 4.A 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.A
11.A 12.C 13.B 14.B 15.C 16.C 17.B 18.A

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: