MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ SIMILARITIES & DIFFERENCES

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 11/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ SIMILARITIES & DIFFERENCES

 Conversation #1 - Similarities 

TIẾNG ANH TIỀNG VIỆT

Kate is doing some shopping, when she sees a person who she believes is her friend Carol.

Kate: Hey, Carol!

Rebecca: Huh?

Kate: Oh! Sorry, I thought you were someone else. You look just like a friend of mine from church.

Rebecca: Really?

Kate: Yeah. Wow - you're almost identical to her. You both have short blonde hair... the same hairstyle... and very similar glasses, too.

Rebecca: Maybe I have a long-lost twin!

Kate: Who knows? Anyway - sorry to bother you.

Rebecca: No worries. I once had a really embarrassing case of mistaken identity - my husband Dave and I were at a party, and we were talking to people in different parts of the room. Dave had his back to me, and I came up behind him and gave him a hug... but when the guy turned around in surprise - it wasn't my husband!

Kate: Oops! That's awkward.

Rebecca: You're telling me! He had about the same build as Dave, and they both have grey hair... they were also dressed very similarly.

Kate: Right. I've actually been mistaken for Julia Roberts before - when I was in L.A., a couple people asked for my autograph!

Rebecca: Hmm, yeah, I can see the resemblance.

Kate: Mmm-hmm. Well, it was nice chatting with you - take care!

Kate đang đi mua sắm thì cô ấy nhìn thấy một người mà cô ấy tin là bạn của mình, Carol.

Kate: Này, Carol!

Rebecca: Hả?

Kate: Ồ! Xin lỗi, tôi tưởng bạn là người khác. Bạn trông giống như một người bạn của tôi từ nhà thờ.

Rebecca: Thật sao?

Kate: Vâng. Wow - bạn gần như giống hệt cô ấy. Cả hai bạn đều có mái tóc vàng ngắn... kiểu tóc giống nhau... và cả cặp kính rất giống nhau nữa.

Rebecca: Có lẽ tôi có một người em song sinh đã thất lạc từ lâu!

Kate: Ai biết? Dù sao - xin lỗi đã làm phiền bạn.

Rebecca: Đừng lo lắng. Tôi đã từng gặp một trường hợp thực sự xấu hổ khi nhầm lẫn danh tính - chồng tôi, Dave và tôi đang ở một bữa tiệc, và chúng tôi đang nói chuyện với những người ở các khu vực khác nhau trong phòng. Dave quay lưng về phía tôi, và tôi đến sau lưng anh ấy và ôm anh ấy... nhưng khi anh ấy ngạc nhiên quay lại - đó không phải là chồng tôi!

Kate: Rất tiếc! Thật kì cục.

Rebecca: Bạn đang nói với tôi! Anh ấy có dáng người gần giống với Dave, và cả hai đều có mái tóc hoa râm... họ cũng ăn mặc rất giống nhau.

Kate: Đúng. Tôi thực sự đã từng bị nhầm với Julia Roberts trước đây - khi tôi ở L.A., một vài người đã xin chữ ký của tôi!

Rebecca: Hmm, vâng, tôi có thể thấy sự giống nhau.

Kate: Mmm-hmm. Chà, thật vui khi trò chuyện với bạn - hãy cẩn thận!

Conversation Vocabulary and Phrases

In this dialogue, there are various ways of comparing two things (or people!) that are similar. To say that two things are exactly the same, you can use these phrases:

 •  “They're exactly alike.”
 •  “They're (exactly) the same.”
 •  “They're (perfectly) identical.”
 •  “A is just/exactly like B.”

To say that two things are similar (but not identical), you can use these phrases:

 •  “They're about the same.”

                     This means "approximately the same.” Ex) The soccer ball and the T-shirt cost about the same amount. The ball is $22 and the T-shirt is $20.

 •  “They're (very) similar.”
 •  “A is like B.”

                    You can also substitute other verbs for "is": for example, "looks like," "sounds like," "tastes like," "smells like," and "feels like"

 •  “A is similar to B.”
 •  “A resembles B.”
 •  “They both... [+ verb]”

                  Ex) These computers both have webcams.
                  Ex) My parents both love sushi.

 •  “A is just as [adjective] as B.”

                “Bob is just as tall as Jim.” (= they have the same height)
              “These sunglasses are just as expensive as those.” (= they have the same price)

When two people are similar in appearance, we say that one person "looks like" the other:

 •  “Rebecca looks like Carol.”
 •  “I look a lot like my mother.”

                 Add “a lot” to emphasize the similarity

When two people have similar interests, or are involved in similar activities, we say "they have a lot in common." And if two people's behavior and temperaments are similar, we can say "they have similar personalities."

We also have some "linking words" to express similarity

 •  also - used in the middle of a phrase

               “Your brother lives in California? My brother also lives there!”

 •  too / as well - used at the end of a phrase

             “Your brother lives in California? My brother lives there too / as well!

 •  likewise - used at the beginning or in the middle of a phrase

             “India's economy is expanding. Likewise, Brazil has experienced strong economic growth in the past few years.”
             “India's economy is expanding. Brazil is likewise growing fast.”

 •  in the same way - usually used at the beginning of a phrase, often in more formal English

               ''Unemployment has decreased by 20%. In the same way, the crime rate has gone down significantly.”

As you can see, there are various ways to phrase a sentence in which you want to say that two things are the same or similar:

The same:

 •  "You and I have the same backpack!"
 •  "I also have that backpack."
 •  "I have that backpack, too."

Similar:

 •  "Your backpack looks like mine."
 •  "Our backpacks are both blue."
 •  "Your backpack is similar to mine."
 •  "Your backpack resembles mine."

 Conversation #2 - Differences 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Jen is a high school senior who is going to college next year. She's trying to decide which one to attend - the two schools are very different! Listen to her conversation with her cousin, Tom.

Jen: I'm really torn between going to New York University and Waterford College!
(I’m really torn between = I’m having a LOT of difficulty deciding between two options)

Tom: What are the differences between them?

Jen: Too many to count - they're nothing alike. For one thing, New York University is huge - it has tens of thousands of students - while Waterford is very small.

Tom: So do you prefer a big school or a small school?

Jen: I'm really not sure; I mean, both have their advantages. At a small school, I'd get to know the professors better, and maybe it would be easier to make friends. On the other hand, a big school would have more activities and a greater variety of classes.

Tom: Besides the size, how else do they differ?

Jen: Well, there's the location. NYU is in New York City, whereas Waterford is in a small town in the middle of the mountains. It's a completely different environment.

Tom: What about the courses? I mean, shouldn’t you consider the academic program, as opposed to less important factors like location and size?

Jen: Yeah – you’re right. I'm planning on studying psychology, and the essential courses are the same, but the order in which you take the classes is slightly different. And NYU has more electives, although Waterford offers more opportunities to do research. Also, Waterford offers academic scholarships, unlike NYU.

(electives = courses that are additional/optional, not required) : MÔN HỌC THÊM ( TỰ CHỌN ) KHÔNG BẮT BUỘC

Tom: When do you need to decide by?

Jen: Not until April... I know that's months away, but I wanna make my choice as soon as possible! I get anxious when my plans aren't nailed down.

Tom: Really? I'm the opposite. I always leave decisions until the last minute... I like to keep my options open!

Jen là một học sinh trung học sắp vào đại học vào năm tới. Cô ấy đang cố gắng quyết định sẽ theo học trường nào - hai trường rất khác nhau! Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện của cô ấy với anh họ của cô ấy, Tom.

Jen: Tôi thực sự bị giằng xé giữa việc vào Đại học New York và Đại học Waterford!
(Tôi thực sự bị giằng xé giữa = Tôi đang gặp RẤT NHIỀU khó khăn khi quyết định giữa hai lựa chọn)

Tom: Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Jen: Quá nhiều để đếm - chúng không giống nhau. Có một điều, Đại học New York rất lớn - nó có hàng chục ngàn sinh viên - trong khi Waterford thì rất nhỏ.

Tom: Vậy bạn thích trường lớn hay trường nhỏ?

Jen: Tôi thực sự không chắc lắm; Ý tôi là, cả hai đều có lợi thế của họ. Ở một ngôi trường nhỏ, tôi sẽ hiểu rõ hơn về các giáo sư và có lẽ sẽ dễ kết bạn hơn. Mặt khác, một trường học lớn sẽ có nhiều hoạt động hơn và nhiều lớp học hơn.

Tom: Bên cạnh kích thước, chúng khác nhau như thế nào?

Jen: Vâng, có địa điểm. NYU ở thành phố New York, trong khi Waterford ở một thị trấn nhỏ giữa những ngọn núi. Đó là một môi trường hoàn toàn khác.

Tom: Thế còn các khóa học thì sao? Ý tôi là, bạn có nên xem xét chương trình học thay vì các yếu tố ít quan trọng hơn như địa điểm và quy mô không?

Jen: Vâng – bạn nói đúng. Tôi đang dự định học tâm lý học, và các khóa học thiết yếu đều giống nhau, nhưng thứ tự bạn tham gia các lớp hơi khác một chút. Và NYU có nhiều môn tự chọn hơn, mặc dù Waterford mang đến nhiều cơ hội hơn để nghiên cứu. Ngoài ra, Waterford cung cấp học bổng học thuật, không giống như NYU.

(các môn tự chọn = các khóa học bổ sung/không bắt buộc, không bắt buộc)

Tom: Khi nào bạn cần quyết định?

Jen: Mãi đến tháng Tư... Tôi biết là còn vài tháng nữa, nhưng tôi muốn đưa ra lựa chọn của mình càng sớm càng tốt! Tôi cảm thấy lo lắng khi kế hoạch của mình không được hoàn thành.

Tom: Thật sao? Tôi là đối diện. Tôi luôn để các quyết định cho đến phút cuối cùng... Tôi muốn để ngỏ các lựa chọn của mình!

Conversation Vocabulary and Phrases

Jen describes a number of differences between the two colleges. You can use various adverbs to quantify the word “different” – from the biggest degree of difference to the smallest:

 •  completely different
 •  very/really different
 •  slightly different / a little different / a bit different

Jen also says that the two colleges “are nothing alike.” We can use this expression when the subject of the sentence is plural. Another way to phrase it is: “A is nothing like B”:

 •  “New York University and Waterford College are nothing alike.”
 •  “New York University is nothing like Waterford College.”

Here are a few more phrases used in the dialogue to express differences:

 •  “On the other hand...”

                  Use this after you have finished explaining one point, and when you are going to begin explaining a different/contrasting point.

 •  “the opposite”

                  This means 100% different – for example, black is the opposite of white; big is the opposite of small, and Tom is “the opposite” of Jen, because Jen likes to make decisions quickly and Tom likes to make them slowly.

 •  “as opposed to”

                 This is a common phrase used to put two ideas in opposition, emphasizing their difference:

         Ex)   I like to eat healthy food, as opposed to fried food.

                 Let’s watch a DVD at home as opposed to going to the movies.

Finally, we have the linking words unlike, whereas, and while. These words are all used to make contrasts – show how two things are different. There are a few differences in the way each one is used in a sentence. While and whereas are usually used between two complete phrases. Unlike is typically used with only a subject.

 •  “I like tennis, while my brother prefers bowling.”
 •  “This bottle of wine costs $50, whereas that one costs only $20.”
 •  “His boss allows him to work from home, unlike mine.”
 •  “She’s very friendly, unlike her sister.”
 •  “Unlike most women, my wife actually hates shopping.”

You’ve finished Lesson ! Today’s speaking task is to leave a message and tell me three ways that you and your best friend (or husband, wife, boyfriend, or girlfriend) are similar and three ways that you are different. Try to use the expressions from the lesson.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: