MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ TALKING ABOUT INFORMATION

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 09/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ TALKING ABOUT INFORMATION

Hôm nay trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 BILINGO sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về từ INFORMATION. Nó được gọi là chức năng và nó tập trung vào các cụm từ thực tế mà bạn có thể sử dụng trong nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau.

Chúng ta sẽ bắt đầu phần này bằng cách học cách nói về thông tin. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét một số chi tiết về bản thân từ “thông tin”. “Information” là danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Điều này có nghĩa là chúng tôi luôn nói thông tin, không bao giờ là “thông tin”.

Other essential expressions regarding information are : ( những miêu tả liên quan đến từ information )

 •  Always say “some information”

                      (not “an information”)

 •  Always say “too much / not much information”

                     (not “too many / not many informations”)

 •  Always say “little information”

         (not “small/few information”)

You can use the expressions “a lot of” or “lots of” with information. And something that contains a great abundance of information can be described as “a wealth of information” – for example, “This book is a wealth of information about the history of China.”

Information can be accurate, correct, or precise... the opposite being information that is false, incorrect, wrong, or inaccurate.

Information can be relevant, useful, or valuable – this means it’s related to or important to the topic of interest – or it can be the opposite: unrelated, irrelevant, or useless.

New information can be called fresh or up-to-date information – and the most recent information is often called the latest information. On the other hand, information that is not current is called out-of-date.

 

Okay, let’s listen to some conversations!

 Conversation #1 – Accurate and Inaccurate Information 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Andrea, Frank, and Isabel are staff members at an English school. The school’s profits have been going down lately, and they are having a meeting to talk about it.

Andrea: Could anyone tell me how many new students signed up last semester?

Frank: I’d say about a hundred and fifty.

Isabel: Yes, that’s right. We had ninety new beginner students, forty at the intermediate level, and about fifteen new students in the advanced class.

Andrea: Okay, so we have tons of new students... but then why is the school losing money?

Isabel: The problem isn’t getting new students, it’s keeping the students we have. About 75% of last semester’s beginners didn’t continue the course.

Frank: You’ve hit the nail on the head. So that means we’re constantly spending money on advertising, but we’re not getting students that stay at the school for the long-term.

Isabel: I’m afraid he’s right.

Andrea: Then I’d like to know why the students are leaving.

Frank: Well, I talked to a few of them and they said they weren’t satisfied with our teaching methodology – so that’s probably the reason most of them don’t continue past the first semester.

Isabel: Sorry, Frank, but I think you’re mistaken. There might be a few people who are unsatisfied with the methods, but on the end-of-course evaluations the students rated our teachers and classes very highly. I suspect people are just forgetting to register, and then the deadline passes and it’s too late.

Andrea: That’s spot on – I’ve noticed that we always have lots of last-minute registrations. How many e-mails do we send students to remind them that classes will be starting?

Frank: Ummm... three or four, I think.

Isabel: That’s actually not correct – I checked the records, and this semester we only sent one reminder e-mail. I think we need to change that right away, because we’re missing a big opportunity to keep our students – even the ones who are happy with our classes.

Andrea: Absolutely. Can you two work together to make sure we follow up with the students well in advance of the registration deadline? I’m hoping we can improve our enrollment a lot next semester.

Andrea, Frank và Isabel là nhân viên của một trường học tiếng Anh. Lợi nhuận của trường gần đây đang giảm và họ đang có một cuộc họp để nói về điều đó.

Andrea: Ai đó có thể cho tôi biết có bao nhiêu sinh viên mới đăng ký trong học kỳ trước không?

Frank: Tôi muốn nói khoảng một trăm năm mươi.

Isabel: Vâng, đúng vậy. Chúng tôi có chín mươi học viên mới bắt đầu, bốn mươi học viên ở trình độ trung cấp và khoảng mười lăm học viên mới trong lớp nâng cao.

Andrea: Được rồi, vậy là chúng ta có rất nhiều học sinh mới... nhưng tại sao trường lại thua lỗ?

Isabel: Vấn đề không phải là thu hút học sinh mới, mà là giữ chân những học sinh mà chúng tôi có. Khoảng 75% người mới bắt đầu học kỳ trước đã không tiếp tục khóa học.

Frank: Bạn đã đánh vào đầu đinh. Vì vậy, điều đó có nghĩa là chúng tôi liên tục chi tiền cho quảng cáo, nhưng chúng tôi không thu hút được học sinh ở lại trường lâu dài.

Isabel: Tôi e rằng anh ấy đúng.

Andrea: Sau đó, tôi muốn biết lý do tại sao các sinh viên rời đi.

Frank: Chà, tôi đã nói chuyện với một vài người trong số họ và họ nói rằng họ không hài lòng với phương pháp giảng dạy của chúng tôi – vì vậy đó có lẽ là lý do mà hầu hết họ không tiếp tục học qua học kỳ đầu tiên.

Isabel: Xin lỗi, Frank, nhưng tôi nghĩ bạn đã nhầm. Có thể có một số bạn chưa hài lòng với phương pháp, nhưng qua đánh giá cuối khóa học viên đã đánh giá rất cao về giáo viên và lớp học của chúng tôi. Tôi nghi ngờ mọi người chỉ quên đăng ký, và sau đó thời hạn trôi qua và đã quá muộn.

Andrea: Đúng vậy - Tôi nhận thấy rằng chúng tôi luôn có rất nhiều đăng ký vào phút cuối. Có bao nhiêu e-mail mà chúng tôi gửi cho sinh viên để nhắc nhở họ rằng các lớp học sẽ bắt đầu?

Frank: Ummm... ba hoặc bốn, tôi nghĩ vậy.

Isabel: Điều đó thực sự không đúng – Tôi đã kiểm tra hồ sơ và học kỳ này chúng tôi chỉ gửi một e-mail nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thay đổi điều đó ngay lập tức, bởi vì chúng ta đang bỏ lỡ một cơ hội lớn để giữ chân học sinh của mình – ngay cả những học sinh hài lòng với lớp học của chúng ta.

Andrea: Chắc chắn rồi. Hai bạn có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo chúng tôi theo dõi sát sao học sinh trước thời hạn đăng ký không? Tôi hy vọng chúng ta có thể cải thiện việc ghi danh nhiều vào học kỳ tới.

 Conversation Vocabulary & Phrases 

Andrea opens the meeting with one of the “asking for information” phrases you learned in a previous lesson – but let’s review:

 •  “Could you tell me...? / Could anyone tell me...?”  "Có thể nói cho tôi biết...? / Ai có thể cho tôi biết...?”
 •  “I’d like to know...” “Tôi muốn biết…”
 •  “Do you know...? / Does anyone know...?”  "Bạn có biết...? / Có ai biết không...?"

You can use the phrases with “anyone” when asking for information from a group of people, and you’re not sure which person has the answer.

Some of the information in the dialogue is correct, and some of it is incorrect. Here are some phrases for confirming information and saying that it’s correct:

 •  “That’s right. / That’s correct.”  "Đúng rồi. / Đúng rồi."
 •  “You hit the nail on the head. / That’s spot on.”  "Anh nói trúng phóc. / Đó là chỗ trên.

                 These are two idiomatic phrases meaning someone is exactly right.

 •  “I’m afraid he’s/she’s/you’re right.”  “Tôi e rằng anh ấy/cô ấy/bạn nói đúng.”

               The expression “I’m afraid...” is used to acknowledge correct information that is bad news

 

How about saying that some information is incorrect? There are various ways to do this – some are more polite, and others are more confrontational:

 •  “I'm afraid that's not quite right.”  “Tôi e rằng điều đó không hoàn toàn đúng.”
 •  “That’s actually not correct.”  “Điều đó thực sự không đúng.”
 •  “I think you’re mistaken.”  "Tôi nghĩ bạn đã nhầm."
 •  “I don't think you're right about that.”  “Tôi không nghĩ là anh đúng về điều đó.”
 •  “Actually, the data/evidence shows...”  “Thực ra, dữ liệu/bằng chứng cho thấy…

                        This is a way of calling attention back to the facts, without directly saying the other person is wrong.

 •  “No, you've got it wrong. / No, that's all wrong.”  “Không, bạn hiểu sai rồi. / Không, tất cả đều sai.”

              These are very direct and rather insensitive; they can make the other person feel bad

 •  “What are you talking about?” / “You don’t know what you’re talking about.”  "Bạn đang nói về cái gì vậy?" / "Bạn không biết những gì bạn đang nói về."

              These phrases are rather confrontational and may start an argument – especially the second one!

 Conversation #2 – Generalizations 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Patricia and Jay are two managers at different companies. They’re having aconversation about their employees. Listen to their dialogue to learn ways to generalize and talk about exceptions.

Patricia: I’m so glad I hired a couple of recent graduates from university – they’ve been a big asset to the company.

Jay: Really? My experience has been the opposite. I have a number of young people in my department, and on the whole they don’t perform very well.

Patricia: What do you mean?

Jay: Generally speaking, they don’t do what they’re told. And they tend to want to be in charge – even though they have no experience! Not to mention the fact that they’re on their cell phones about ninety percent of the time.

Patricia: Well, the trick with motivating young employees is usually to show them the overall vision of the project or company. You’re right – by and large, they don’t like to receive orders. So I always take the time to explain how their contribution matters in the long run – and in most cases they get a lot more excited about their work.

Jay: Hmm, I’ll have to try that. Does it also help them stay at the company longer? What normally happens with our recent graduates is that they get bored and leave within a year. The only exception is David, who’s been with us for the past four years.

Patricia: I think that more often than not, young people quit their jobs not because of the job itself, but because they don’t quite know what exactly they want to do yet.

Jay: Not me – I’ve known what I wanted to do since I was 12.

Patricia: Well, there’s an exception to every rule!

Patricia và Jay là hai nhà quản lý tại các công ty khác nhau. Họ đang có một cuộc trò chuyện về nhân viên của họ. Lắng nghe cuộc đối thoại của họ để tìm hiểu cách khái quát hóa và nói về các trường hợp ngoại lệ.

Patricia: Tôi rất vui vì đã thuê một vài sinh viên mới tốt nghiệp đại học – họ là tài sản lớn của công ty.

Jay: Thật sao? Kinh nghiệm của tôi là ngược lại. Tôi có một số nhân viên trẻ trong bộ phận của mình và nhìn chung họ không thể hiện tốt lắm.

Patricia: Ý bạn là gì?

Jay: Nói chung, họ không làm theo những gì họ được bảo. Và họ có xu hướng muốn được phụ trách – mặc dù họ không có kinh nghiệm! Chưa kể thực tế là họ đang sử dụng điện thoại di động khoảng 90% thời gian.

Patricia: Chà, mẹo tạo động lực cho nhân viên trẻ thường là cho họ thấy tầm nhìn tổng thể của dự án hoặc công ty. Bạn nói đúng – nhìn chung, họ không thích nhận đơn đặt hàng. Vì vậy, tôi luôn dành thời gian để giải thích tầm quan trọng của sự đóng góp của họ về lâu dài – và trong hầu hết các trường hợp, họ hào hứng hơn rất nhiều với công việc của mình.

Jay: Hmm, tôi sẽ phải thử điều đó. Nó cũng giúp họ ở lại công ty lâu hơn? Điều thường xảy ra với những sinh viên mới tốt nghiệp của chúng tôi là họ cảm thấy buồn chán và rời đi trong vòng một năm. Ngoại lệ duy nhất là David, người đã ở với chúng tôi trong bốn năm qua.

Patricia: Tôi nghĩ rằng hầu hết những người trẻ tuổi bỏ việc không phải vì bản thân công việc mà vì họ chưa biết chính xác mình muốn làm gì.

Jay: Không phải tôi – Tôi đã biết mình muốn làm gì từ năm 12 tuổi.

Patricia: Chà, quy tắc nào cũng có ngoại lệ!

Conversation Vocabulary & Phrases

Most English learners overuse the phrase “in general...” to make generalizations.

Here are some alternative phrases you can use:

 •  “Ninety percent of the time...” / “Nine times out of ten...”  “Chín mươi phần trăm thời gian…” / “Chín lần trên mười…”
 •  “What normally happens is...”  “Điều thường xảy ra là…”
 •  “Generally speaking...” "Nói chung..."
 •  “On the whole...” “Nhìn chung...”
 •  “By and large...”  “Nói chung là…”
 •  “In most cases...”  "Trong hầu hết các trường hợp..."
 •  “More often than not...” / “They tend to...” / “They have a tendency to...”  “Thường xuyên hơn không…” / “Họ có xu hướng…” / “Họ có xu hướng…”

                  These last three phrases are milder generalizations – something that is true more like 60% of the time, not 90%.

Now, to talk about a special case – something or someone that does not follow the general rule – we can use the word except or exception:

 •  “The only exception is...” / “That’s an exception.”  “Ngoại lệ duy nhất là…” / “Đó là một ngoại lệ.”
 •  “Everyone went to the party except Tom.”  “Mọi người đều đến bữa tiệc trừ Tom.”

                (Tom did NOT go to the party)


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: