Ngữ pháp bị động và ví dụ

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 17/ 08/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngữ pháp bị động và ví dụ

Cách sử dụng và dạng thức của câu bị động

 

Thì Chủ động Bị động
Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + P2
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + P2
Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + P2
Quá khứ đơn S + V(ed/Ps) + O S + was/were + P2
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + P2
Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + P2
Tương lai gần S + am/is/are going to + V-infi + O S + am/is/are going to + be + P2

 

Ví dụ: 

 

Hiện tại đơn: Pandora makes the hairdresser cut her hair.

➤ Her hair is made to cut by the hairdresser.

Hiện tại tiếp diễn: She is watching TV at home

➤ TV is being watched ( by her) at home

Hiện tại hoàn thành: He has bought a new car for his parents.

➤ A new car has been bought (by him) for his parent.

Quá khứ đơn: John invited Fiona to his birthday party last night.

➤ Fiona was invented to John's birthday party last month

Quá khứ tiếp diễn: Louis was watching a football match with his friends at the stadium

➤ A football match was being watched by Louis with his friends at the stadium

Tương lai đơn: She will have Peter wash her car tomorrow.

➤ She will have her car washed tomorrow.

Tương lai gần: They are going to build a new supermarket.
➤ A new supermarket is going to be built. 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: