Những Câu Nói Hay Về Sách và Thói Quen Đọc Sách bằng Tiếng Anh

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 06/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Những Câu Nói Hay Về Sách và Thói Quen Đọc Sách bằng Tiếng Anh

Ít ai biết rằng đọc sách mang đến cho ta nguồn kiến thức bất tận, bạn sẽ tìm thấy cho mình những triết lý sống, những danh ngôn tình yêu, mà bạn tâm đắc nhất qua những cuốn sách hay. Bởi vậy mà những câu nói hay về sách, những câu nói về thói quen đọc sách dưới đây sẽ tạo nên thiếu sót thật lớn nếu ai chưa biết và chưa đọc qua một lần.

 

Những câu nói hay về sách Tiếng Anh

 

Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers - Charles W. Eliot

Dịch: Sách là người bạn êm đềm nhất và bất biến nhất; họ là những cố vấn dễ tiếp cận nhất và khôn ngoan nhất, và là những giáo viên kiên nhẫn nhất.

 

If you would tell me the heart of a man, tell me not what he reads, but what he rereads.-Francois Mauriac

Nếu bạn muốn nói cho tôi biết trái tim của một người đàn ông, không phải nói với tôi những gì anh ta đọc, mà là những gì anh ta đọc lại.

 

For some of us, books are as important as almost anything else on earth. What a miracle it is that out of these small, flat, rigid squares of paper unfolds world after world after world, worlds that sing to you, comfort and quiet or excite you. Books help us understand who we are and how we are to behave. They show us what community and friendship mean; they show us how to live and die.- Anne Lamott

Đối với một số người trong chúng ta, sách cũng quan trọng như hầu hết mọi thứ khác trên trái đất. Thật là một điều kỳ diệu khi từ những hình vuông giấy nhỏ, phẳng và cứng nhắc này mở ra thế giới này sang thế giới khác, những thế giới hát cho bạn nghe, thoải mái và yên tĩnh hoặc kích thích bạn. Sách giúp chúng ta hiểu mình là ai và cách cư xử của chúng ta. Họ cho chúng ta thấy cộng đồng và tình bạn có ý nghĩa như thế nào; họ chỉ cho chúng ta cách sống và chết.

 

Happiness. That’s what books smells like. Happiness. That’s why I always wanted to have a book shop. What better life than to trade in happiness?- Sarah MacLean

Niềm hạnh phúc. Đó là mùi của sách. Niềm hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn có một cửa hàng sách. Cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn khi đánh đổi hạnh phúc?

 

Books should go where they will be most appreciated, and not sit unread, gathering dust on a forgotten shelf, don’t you agree? - Christopher Paolini

Sách nên đi đến nơi mà chúng sẽ được đánh giá cao nhất, và không phải ngồi chưa đọc, gom bụi trên một kệ bị lãng quên, bạn có đồng ý không?

 

A great book should leave you with many experiences, and slightly exhausted at the end. You live several lives while reading. - William Styron

Một cuốn sách tuyệt vời sẽ để lại cho bạn nhiều trải nghiệm, và hơi kiệt sức ở phần cuối. Bạn sống nhiều cuộc đời khi đọc.

 

The library is inhabited by spirits that come out of the pages at night. - Isabel Allende

Thư viện là nơi sinh sống của những linh hồn thoát ra khỏi các trang sách vào ban đêm.

 

One glance at a book and you hear the voice of another person, perhaps someone dead for 1,000 years. To read is to voyage through time. -  Carl Sagan

Nhìn lướt qua một cuốn sách và bạn nghe thấy giọng nói của một người khác, có lẽ ai đó đã chết trong 1.000 năm. Đọc sách là du hành xuyên thời gian.

 

A book is a version of the world. If you do not like it, ignore it; or offer your own version in return - Salman Rushdie

Một cuốn sách là một phiên bản của thế giới. Nếu bạn không thích nó, hãy bỏ qua nó; hoặc cung cấp phiên bản của riêng bạn để đổi lại

 

Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten. - Neil Gaiman

những câu chuyện thoáng đãng còn hơn cả sự thật: không phải vì họ nói với chúng ta rằng rồng tồn tại, mà bởi vì họ nói với chúng ta rằng rồng có thể bị đánh bại.

 

 

Books are good company, in sad times and happy times, for books are people – people who have managed to stay alive by hiding between the covers of a book. - E.B. White

Sách là bạn đồng hành tốt, trong những lúc buồn và lúc vui, vì sách là con người - những người đã cố gắng sống sót bằng cách ẩn mình giữa những trang bìa của một cuốn sách.

 

A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counselor, a multitude of counselors. - Charles Baudelaire

Cuốn sách là một khu vườn, một vườn cây ăn trái, một kho chứa, một bữa tiệc, một công ty nhân tiện, một cố vấn, vô số cố vấn.

 

A great book should leave you with many experiences, and slightly exhausted at the end. You live several lives while reading. - William Styron

Một cuốn sách tuyệt vời sẽ để lại cho bạn nhiều trải nghiệm, và hơi kiệt sức ở phần cuối. Bạn sống nhiều cuộc đời khi đọc.

 

It is a good rule after reading a new book, never to allow yourself another new one till you have read an old one in between. - C.S. Lewis

Đó là một nguyên tắc tốt sau khi đọc một cuốn sách mới, không bao giờ cho phép mình đọc một cuốn sách mới cho đến khi bạn đã đọc một cuốn sách cũ ở giữa.

 

Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house. - Henry Ward Beecher

Sách không phải để làm đồ nội thất, nhưng không có thứ gì khác ngoài nội thất có thể trang trí cho ngôi nhà ấy.

 

If there is a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, you must be the one to write it. - Toni Morrison

Nếu có một cuốn sách bạn muốn đọc nhưng nó chưa được viết, bạn phải là người viết nó.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: