• Hotline: 0901189862

Pearson Market Leader - Accounting and Finance

 • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

 • Ngày đăng 07/ 07/ 2021

 • Bình luận 0 Bình luận

Pearson Market Leader - Accounting and Finance
 

Accounting and Finance is designed for use on its own or with the Market Leader series. Ideal for students who need to learn the language of more specialised areas of business English, the book focuses on the reading skills and vocabulary development required for Accounting and Finance. It also helps students prepare for the ICFE exam. Accounting and Finance includes: authentic reading texts from the Financial Times and other sources a glossary of specialised language two 'Check Tests' designed to help assess progress

Hôm nay 11Bilingo xin gửi đến các bạn bộ sách  Market Leader - Accounting and Finance Kế toán và Tài chính được thiết kế để sử dụng riêng hoặc với loạt sách Market Leader. Lý tưởng cho những sinh viên cần học ngôn ngữ của các lĩnh vực chuyên môn hơn của tiếng Anh thương mại, cuốn sách tập trung vào các kỹ năng đọc và phát triển vốn từ vựng cần thiết cho Kế toán và Tài chính. Nó cũng giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi ICFE. Kế toán và Tài chính bao gồm: các văn bản đọc xác thực từ Thời báo Tài chính và các nguồn khác, một bảng thuật ngữ của ngôn ngữ chuyên ngành, hai 'Kiểm tra Kiểm tra' được thiết kế để giúp đánh giá sự tiến bộ

 • Publisher : Pearson Longman
 • Version: 1st edition (18 Mar. 2010)
 • Language : English
 • Paperback : 96 pages
 • ISBN-10 : 1408220024
 • ISBN-13 : 978-1408220023
 • Dimensions : 21.01 x 0.58 x 24.51 cm
 • Format: PDF-SCAN

Link download 

Link download: https://drive.google.com/file/d/1FwDMorCeFUbNjlaCFWwTYV9kL2d7b-U5/view?usp=sharing

 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của 11BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: