THAM KHẢO IELTS WRITING TASK 1 AND 2: MAP AND TOURISM

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 26/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

THAM KHẢO IELTS WRITING TASK 1 AND 2: MAP AND TOURISM

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: BẢN ĐỒ và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2 have been proposed.  Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Tourism today creates a variety of problems, such as pollution due to flights, traffic congestion and water pollution. Do you think that governments should impose extra taxes on flights or accommodation to restrict today’s tourism industry?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IELTS WRITING TASK 1:

You should spend about 20 minutes on this task.

Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2 have been proposed.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

BÀI LÀM

The map shows designs for two potential locations for a mall in the city of Brandfield. It is clear that the two potential locations are to the north and south-east of the town.

The first potential location for the shopping center, S1, is immediately north of the city center, above the railroad track that crosses the city from south to north-west. If it be constructed here, it will be next to a sizable housing development, making it simple for residents of the development and those in the city center to reach. Additionally, it will be close to the town's river.

S2, towards the south-east, is also along the railway line and very close to the city center, however it is near an industrial zone rather than houses.

A main road passes through the city and is close to both sites, allowing for easy access to either location. This region is not suitable for a site because of a major golf course and park to the west of town.

DỊCH

Bản đồ cho thấy các thiết kế cho hai vị trí tiềm năng cho một trung tâm mua sắm ở thành phố Brandfield. Rõ ràng là hai vị trí tiềm năng nằm ở phía bắc và phía đông nam của thị trấn.

Vị trí tiềm năng đầu tiên cho trung tâm mua sắm, S1, nằm ngay phía bắc trung tâm thành phố, phía trên tuyến đường sắt xuyên thành phố từ nam sang tây bắc. Nếu nó được xây dựng ở đây, nó sẽ nằm cạnh một khu phát triển nhà ở quy mô lớn, giúp cho cư dân của khu phát triển và những người ở trung tâm thành phố dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, nó sẽ gần sông của thị trấn.

S2, về hướng Đông Nam, cũng nằm dọc theo tuyến đường sắt và rất gần trung tâm thành phố, tuy nhiên lại gần khu công nghiệp hơn là nhà ở.

Một con đường chính đi qua thành phố và gần với cả hai địa điểm, cho phép dễ dàng đi đến một trong hai địa điểm. Khu vực này không thích hợp cho một địa điểm vì có một sân gôn lớn và công viên ở phía tây của thị trấn.

TỪ VỰNG

Sizable: fairly large -  Khá lớn

Industrial zone: a zone which specializes in the manufacture of industrial products and the provision of services for industrial manufacture - Khu công nghiệp

 

IELTS WRITING TASK 2:

Tourism today creates a variety of problems, such as pollution due to flights, traffic congestion and water pollution. Do you think that governments should impose extra taxes on flights or accommodation to restrict today’s tourism industry?

 

BÀI LÀM

Tourism is undeniably vital for many countries for a variety of reasons, including economic, social, and cultural advantages. However, we cannot dispute that unregulated tourism causes some disadvantages, and governments can interfere to ameliorate some of these issues by charging additional charges on flights and accommodations.

First off, tourism, which ranks as one of the ten greatest global businesses, is significant for many nations. However, it becomes concerning when it creates excessive strain on natural resources via over-consumption, particularly in areas where resources, infrastructure, and facilities are already scarce. To minimize resource overconsumption, the government's measures to levy additional taxes might work like magic. Small island countries such as Cyprus and Malta, for example, struggle to host a high number of tourists. Hefty taxes appear to be their only option.

Not to mention that a travel tax may also be used to reduce the air and water pollution that is brought on by the extensive tourist transit operations, both on land and at sea. With nearly a billion people traveling each year, the government need restrictions to keep the activity under control and reduce its harmful impacts. One successful method is to levy additional fees and taxes on lodging and travel. Some European countries have previously enacted rules to preserve their tourist attractions in non-obtrusive ways, such as limiting the number of hotel beds, flights to and from a country, and tour buses permitted.

To summarize, tourism is good, but too many visitors and their unrestricted mobility might have detrimental implications. As a result, the government should collect taxes on their lodging and travel in order to keep a limit on the number of visitors, which may be a major step toward safeguarding tourist places and the globe.

DỊCH

Không thể phủ nhận du lịch có vai trò quan trọng đối với nhiều quốc gia vì nhiều lý do, bao gồm cả lợi thế kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tranh cãi rằng du lịch không được kiểm soát gây ra một số bất lợi và các chính phủ có thể can thiệp để cải thiện một số vấn đề này bằng cách tính thêm phí đối với các chuyến bay và chỗ ở.

Trước hết, du lịch, được xếp hạng là một trong mười ngành kinh doanh toàn cầu vĩ đại nhất, có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều này trở nên đáng lo ngại khi nó tạo ra sự căng thẳng quá mức đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên do tiêu thụ quá mức, đặc biệt là ở những khu vực mà tài nguyên, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất đã khan hiếm. Để giảm thiểu tiêu thụ quá mức tài nguyên, các biện pháp đánh thuế bổ sung của chính phủ có thể hoạt động như một phép thuật. Ví dụ, các quốc đảo nhỏ như Síp và Malta, đang gặp khó khăn trong việc thu hút một lượng lớn khách du lịch. Thuế khổng lồ dường như là lựa chọn duy nhất của họ.

Chưa kể rằng thuế du lịch cũng có thể được sử dụng để giảm ô nhiễm không khí và nước do các hoạt động vận chuyển du lịch rộng rãi, cả trên bộ và trên biển. Với gần một tỷ người đi du lịch mỗi năm, chính phủ cần có các biện pháp hạn chế để giữ cho hoạt động trong tầm kiểm soát và giảm các tác động có hại của nó. Một phương pháp thành công là thu thêm phí và thuế đối với chỗ ở và đi lại. Một số quốc gia châu Âu trước đây đã ban hành các quy tắc để bảo tồn các điểm tham quan du lịch của họ theo những cách không gây khó chịu, chẳng hạn như giới hạn số lượng giường khách sạn, các chuyến bay đến và đi từ một quốc gia và xe buýt du lịch được phép.

Tóm lại, du lịch là tốt, nhưng quá nhiều du khách và khả năng di chuyển không hạn chế của họ có thể có những tác động bất lợi. Do đó, chính phủ nên thu thuế đối với chỗ ở và du lịch của họ để hạn chế số lượng du khách, đây có thể là một bước quan trọng để bảo vệ các địa điểm du lịch và toàn cầu.

TỪ VỰNG

Ameliorate: make (something bad or unsatisfactory) better - cải thiện

Hefty: large, heavy, and powerful - nặng, mạnh.

Lodging: a place in which someone lives or stays temporarily - chỗ ở

Non-obtrusive: not blatant, arresting, or aggressive - không gây khó chịu

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: