Tổng hợp các câu quote hay của người nổi tiếng trên thế giới

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 17/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Tổng hợp các câu quote hay của người nổi tiếng trên thế giới

QUOTES BY PHILOSOPHERS (Những câu nói hay từ các nhà triết học)

 

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop."

"Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại."

Confucius - Chinese philosopher, politician and statesman (551 BC l-479 BC)

"Reality is created by the mind, we can change our reality by changing our mind. "

"Thực tại được tạo ra bởi tâm trí, chúng ta có thể thay đổi thực tại của mình bằng cách thay đổi tâm trí của mình."

Plato - Greek philosopher, pedagogue and mathematician (427 BC - 347 BC)

“The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.”

"Bạn thấy đấy, bí mật của hạnh phúc không nằm ở việc tìm kiếm nhiều hơn, mà là phát triển khả năng tận hưởng ít hơn."

Socrates - Athenian philosopher (469 BC-399 BC)

Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.

Gieo suy nghĩ, gặt lời nói. Gieo lời nói, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.

Lao Tzu, Chinese philosopher (604 BC – 531 BC)

"Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

“Mọi người đều nghĩ đến việc thay đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình”.

Lev Nikolaevich Tolstoy - Russian writer and philosopher (1828-1910)

"One is not born a genius, one becomes a genius”

"Không ai sinh ra đã là thiên tài, đó là quá trình của thời gian và sự cố gắng"

Simone de Beauvoir - French Writer, thinker & philosopher (1908-1986)

"There is no easy way from the earth to the stars."

"Không có con đường dễ dàng nào đi từ trái đất đến các vì sao."

Seneca - Roman speaker, lawyer and writer (4 BC-65 AD).

 

QUOTES BY ACTORS, DIRECTORS AND SINGERS (Những câu nói hay từ các đạo diễn và ca sĩ)

 

"All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them."

"Tất cả những ước mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng."

Walt Disney - American filmmaker (1901-1966)

"Nothing is impossible, the word itself says possible!"

"Không có gì là không thể, những gì chúng ta nói r là có thể!"

Audrey Hepburn - British actress, model and ambassador of UNICEF (1929-1996)

"You must trust the small voice inside you which tells you exactly what to say, what to decide."

"Bạn phải tin tưởng vào tiếng nói nhỏ bé bên trong bạn, thứ mách bảo bạn chính xác phải nói gì, quyết định điều gì."

Ingrid Bergman - Swedish actress (1915-1982)

"The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything."

"Con yêu à, bài học lớn trong đời là đừng bao giờ sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ điều gì."

Frank Sinatra - American singer, actor and producer (1915-1998)

“Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.”

“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ chỉ vì thời gian cần thiết để thực hiện nó. Dù sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua ”.

Earl Nightingale – American radio personality (1921-1989)

 

QUOTES BY ENTREPRENEURS AND BUSINESS PEOPLE (Những câu nói hay từ các nhà khởi nghiệp và kinh doanh)

 

"I never dreamed about success, I worked for it."

"Tôi chưa bao giờ mơ về thành công, tôi chỉ làm việc vì nó."

Estée Lauder - American founder of the cosmetic company (1908-2004)

"The biggest risk is not taking any risk... in a world that is changing really quickly, the only strategy guaranteed to fail is not taking risks."

"Rủi ro lớn nhất là không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào ... trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn thất bại là không chấp nhận rủi ro."

Mark Zuckerberg - Internet entrepreneur and developer of Facebook (b.1984)

“In whatever you do, you’re not going to stand out unless you think big and have ideas that are truly original. That comes from tapping into your own creativity, not obsessing over what everyone else is doing.”

Trong bất cứ công việc gì bạn làm, bạn sẽ không nổi bật trừ khi bạn có suy nghĩ lớn và có những ý tưởng thực sự độc đáo. Điều đó đến từ việc khai thác khả năng sáng tạo của chính bạn, không bị ám ảnh bởi những gì người khác đang làm ”.

Sophia Amoruso - founder of Nasty Gal (b.1984)

"Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible."

"Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến cái vô hình thành cái hữu hình."

Tony Robbins - American businessman, author and philanthropist (b.1960)

"Whether you think you can, or you think you can't, you're probably right."

"Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể, hoặc bạn không thể, bạn có thể đã đúng."

Henry Ford - American entrepreneur, pioneer of the automotive industry (1863-1947)

"Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door."

"Đừng tốn thời gian đập vào một bức tường, và hy vọng có thể biến nó thành một cánh cửa."

Coco Chanel - French fashion designer (1883 - 1971)

Always keep your eyes open. Keep watching. Because whatever you see can inspire you.”  

Luôn mở rộng tầm mắt. Tiếp tục xem xét. Bởi vì bất cứ điều gì bạn thấy đều có thể truyền cảm hứng cho bạn ”.

Grace Coddington – Creative Director at Vogue (b.1941)

 

QUOTES BY AUTHORS AND POETS (Những câu nói hay từ các tác giả và nhà thơ)

 

"There is nothing more powerful in the world than the idea that came in time."

"Không có gì mạnh mẽ trên thế giới hơn việc ý tưởng đến đúng lúc."

Victor Hugo - French poet, prose writer, dramatist, essayist and politician (1802-1855)

"When we close ourselves off, we're not just closing ourselves off to other people, we're closing ourselves off from ourselves and impeding ourselves. When you open up, you allow yourself to be who you are."

"Khi chúng ta khép mình lại, chúng ta không chỉ khép mình với người khác, chúng ta đang khép mình lại với chính mình và cản trở chính bản thân ta. Khi bạn cởi mở, bạn cho phép mình là chính mình."

Amy Cuddy - American Social Psychologist, author and lecturer (b.1972)

"Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye. "

"Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao đầu. Hãy nhìn thẳng thế giới bằng chính đôi mắt của mình."

Helen Keller - Blind and Deaf American Writer, Activist and Lecturer (1880-1968)

"It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.”

"Các vì sao không nắm giữ số phận của chúng ta mà là ở chính bản thân ta."

William Shakespeare - English poet, playwright and actor (1564-1616)

"When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it."

"Khi bạn muốn điều gì đó, tất cả vũ trụ đều nỗ lực giúp bạn đạt được nó."

Paulo Coelho - Brazilian writer (b.1979)

"It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.”

Chính những lựa chọn đó đã cho thấy chúng tôi thực sự là gì, vượt hơn cả khả năng vốn có”.

J.K. Rowling - British writer (b.1965)

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails.  Explore, Dream, Discover.”

“Hai mươi năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những điều bạn không làm hơn là những điều bạn đã làm, vì vậy hãy vứt bỏ dây cung, chèo thuyền ra khỏi bến cảng an toàn, đón những ngọn gió mậu dịch trên cánh buồm. Thám hiểm, Ước mơ, Khám phá. ”

Mark Twain American writer and humorist (1835-1910)

"The limits of the possible can only be defined by going beyond them into the impossible."

"Giới hạn của điều có thể chỉ có thể được xác định bằng cách vượt qua chúng để trở thành điều không thể."

Arthur C. Clarke - British sci-fi writer (1917-2008)

“What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. “

“Những gì nằm sau bạn và những gì ở trước mặt bạn, nhạt nhòa hơn những gì nằm bên trong bạn. “

Ralph Waldo Emerson – American essayist and poet (1803-1882)

"Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.”

"Sự hoàn hảo đạt được, không phải khi không còn gì để thêm, mà là khi không còn gì để lấy đi."

Antoine de Saint-Exupéry - French writer and aviator (1900-1944)

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: