TOPIC SPEAKING IELTS PART 1: TRADITIONAL MARKET IS REPLACED BY MODERN MARKET AND E-COMMERCE?

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 30/ 05/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TOPIC SPEAKING IELTS PART 1: TRADITIONAL MARKET IS REPLACED BY MODERN MARKET AND E-COMMERCE?

Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu về các từ vựng, câu hỏi và câu trả lời tham khảo cho chủ đề siêu thị truyền thống và hiện đại (Traditional market compared to Modern market and E-commerce) nhé.

I) Vocabulary (Từ vựng)

● offer a variety of products (phrase) /ˈɒf.ər ə vəˈraɪ.ə.ti əv ˈprɒd.ʌkts/ cung cấp hàng hóa đa dạng provide a lot of items to be sold

● door-to-door service (phrase) /ˌdɔː.təˈdɔːr/ dịch vụ vận chuyển hàng hóa tận nhà the service which delivering goods directly to a customer's home

● fastidious buyers (phrase) /fæˈstɪdiəs ˈbaɪəz/ người mua khó tính a person being careful that every detail of something is correct

● stand in a queue (phrase) /stænd ɪn ə kjuː/ xếp hàng stand in a line of people

● pick up a bargain (phrase) /pɪk ʌp ə ˈbɑr·ɡən/ vớ được món hời to buy something on sale at a lower price than its true value

● bang for the buck (idiom) /bæŋ fɔːr ðə bʌk/ đáng đồng tiền value in return for your money.

● cost somebody a pretty penny (idiom) /kɒst ˈsʌm.bə.di ə ˈprɪt.i ˈpen.i/ rất đắt to be very expensive 

II) Example question and answers

Questions (Câu hỏi) Answer (Trả lời)

Do you often go shopping in markets or in supermarkets?

● I always go shopping in a supermarket because they offer a variety of products. 

● I always find what I want in a traditional market just next to my apartment.

What are the advantages of shopping in traditional markets?

● I love the fact that shopping in a market gives us a sense of community.

● The foods sold in traditional markets are often new and fresh as they are preserved in ice.

Why don’t many people like to shop in traditional markets?

● Because they always have to bargain to get the right price of the merchandise.

● The items sold here do not have good quality, so people may not get the bang for the buck.

How can we benefit from shopping in supermarkets?

● In modern supermarkets, there is a wide range of items coming from many parts of the world for fastidious buyers.

● Sometimes, many supermarkets have their own promotion programs and flash sales, which helps customers pick up a bargain.

Do supermarkets have any downsides?

● I hate the fact that you have to stand in a queue for hours to wait for paying.

● I’m afraid not since foods in supermarkets are usually frozen, so they are definitely not as tasty and succulent as fresh foods.

Do you agree that as our society develops, supermarkets become more important?

● Yes, we are gradually not using banknotes anymore and only supermarkets offer many methods of payment namely cash, internet banking, etc.

● Yes, people are getting busier and busier, and the door-to-door service in supermarkets is the solution for the problem that: you don’t have time for direct shopping.

Do you think that there will be more supermarkets and less markets in the future?

● I believe so because supermarkets are modern forms of shopping and more supermarkets are opened as the economy develops. 

● Never! As people need to pay the property cost and tax in supermarkets, items here may cost them a pretty penny and many people can’t afford them.

Do you think that in the future there will be a new way of shopping that can replace both?

● Of course, technology is staggeringly developing and I believe there will soon be a new way of shopping that can solve all the problems of the two.

● As the time goes by, those two ways of shopping will become obsolete, and sooner or later, there will be something invented to replace them.

 

Vậy là hết rồi. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các Bilingo-er thành công trên con đường chinh phục Tiếng Anh và chứng chỉ IELTS nhé. Chúc mọi người học tập vui vẻ.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: