TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ EGO (CÁI TÔI)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 21/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ EGO (CÁI TÔI)

Ego (cái tôi) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Ego (cái tôi) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ EGO (CÁI TÔI)

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. What do you know about ‘ego’?

- As far as I know, ‘ego’ is the Latin word for ‘I’. 

- There are broad ego-based terms such as egotism, ego-defense, egocentrism, superego, ego-involved, and so on. 

- The word ‘ego’ is more often used to describe someone full of themselves. 

- I don’t know. Let me search for it. 

- It is the ego that breeds our self-confidence, our drive for success, and our optimism. 

- Theo tôi được biết, ‘ego’ là từ tiếng Latin có nghĩa là ‘tôi’.

- Có những thuật ngữ dựa trên bản ngã rộng rãi như chủ nghĩa vị kỷ, bản ngã bảo vệ, chủ nghĩa vị kỷ, siêu ngã, liên quan đến bản ngã, v.v.

- Từ 'cái tôi' thường được sử dụng để mô tả ai đó đầy bản thân họ.

- Tôi không biết. Hãy để tôi tìm kiếm nó.

- Chính cái tôi nuôi dưỡng sự tự tin, động lực thành công và sự lạc quan của chúng ta.

 1. What’s the characteristics of a big ego person?

- Signs of a big ego include high self-confidence, blindness to personal flaws, and focus on self rather than others. 

- Big ego person has trouble validating other’s opinions. 

- Selfishness, lack of empathy, and insensitivity to other’s feelings are big ego-driven people. 

- People with an inflated high ego have a craving for attention. 

- People with big egos are better at confronting their fear. 

- Dấu hiệu của một cái tôi lớn bao gồm sự tự tin cao, mù quáng trước những sai sót cá nhân và tập trung vào bản thân hơn là những người khác.

- Người có cái tôi lớn gặp khó khăn trong việc xác nhận ý kiến của người khác.

- Ích kỷ, thiếu đồng cảm, không nhạy cảm với cảm xúc của người khác là những người có cái tôi quá lớn.

- Những người có cái tôi quá cao thường khao khát được chú ý.

- Những người có cái tôi lớn sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi của họ tốt hơn.

 1. Is it good or bad to be a big ego person?

- It’s good to be a big ego person. Without a big ego, we would never reach our fullest potential. 

- It’s good but there is a need to control your ego properly. 

- I think it’s good. Having a big ego is crucial for peak performance. 

- It’s bad. Without the proper control, a big ego can be dangerous to people’s success. 

- I think it both. 

- Thật tốt khi là một người có cái tôi lớn. Nếu không có cái tôi lớn, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tiềm năng tối đa của mình.

- Cũng tốt nhưng cần phải kiểm soát cái tôi của mình cho đúng.

- Tôi nghĩ nó tốt. Có một cái tôi lớn là rất quan trọng để có hiệu suất cao nhất.

- Thật tệ. Nếu không có sự kiểm soát thích hợp, cái tôi quá lớn có thể gây nguy hiểm cho sự thành công của con người.

- Tôi nghĩ là cả hai.

 1. Do you agree that ego is the threat to people’s success?

- I strongly agree. Ego makes us susceptible to manipulation and also narrows our field of vision. 

- No. Ego is a positive trait. It demonstrates our confidence in our ability and our self-worth.  

- Definitely. Ego corrupts our behaviors resulting in a bad relationship with people. 

- Ego-driven individuals are often led by unhealthy overconfidence, convinced they are right regardless of fact. 

- Of course yes. An out-of-control ego is conducive to success. 

- Tôi hoàn toàn đồng ý. Bản ngã khiến chúng ta dễ bị thao túng và cũng thu hẹp tầm nhìn của chúng ta.

- Không. Bản ngã là một đặc điểm tích cực. Nó thể hiện sự tự tin của chúng ta vào khả năng và giá trị bản thân.

- Chắc chắn. Bản ngã làm hỏng hành vi của chúng ta dẫn đến mối quan hệ xấu với mọi người.

- Những cá nhân hướng đến cái tôi thường bị dẫn dắt bởi sự tự tin thái quá không lành mạnh, tin chắc rằng họ đúng bất chấp sự thật.

- Tất nhiên là có. Một cái tôi ngoài tầm kiểm soát có lợi cho thành công.

 1. How to control a huge ego properly to make it a good trait?

- Humility is the secret to a healthy ego. It keeps us interested in other’s perspectives. 

- According to Albert Einstein, education can help. He advised ‘More the knowledge, lesser the ego’ and conversely. 

- Developing emotional intelligence is one way to help. 

- The control of a huge ego can be done by understanding other’s worth and acknowledging self-flaws. 

- There is no way to control a huge ego. 

- Khiêm tốn là bí quyết để có cái tôi lành mạnh. Nó khiến chúng ta quan tâm đến quan điểm của người khác.

- Theo Albert Einstein, giáo dục có thể giúp ích. Ông khuyên 'Càng nhiều kiến thức, càng ít bản ngã' và ngược lại.

- Phát triển trí tuệ cảm xúc là một cách để giúp đỡ.

- Việc kiểm soát cái tôi quá lớn có thể được thực hiện bằng cách hiểu giá trị của người khác và thừa nhận những sai sót của bản thân.

- Không có cách nào kiểm soát được cái tôi quá lớn.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ EGO (CÁI TÔI)

 1. susceptible to sth /səˈseptəbl tə/ có khả năng bị ảnh hưởng, tác động xấu bởi cái gì

 2. have a craving for sth /həv ə kreɪv fə(r)/ sự khao khát điều gì

 3. confront (v) sth /kənˈfrʌnt/ đối diện để giải quyết cái gì

 4. conducive (adj) to sth /kənˈdjuːsɪv tə/ điều gì có khả năng xảy ra

 5. corrupt (v) /kəˈrʌpt/ có tác động xấu vào ai đó và khiến họ hành xử không như thông thường

 6. Self-confidence (adj) /ˌselfˈkänfəd(ə)ns/ tự tin vào bản thân

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: