TỪ VỰNG, CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO (ADVERTISEMENT)

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 11/ 06/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG, CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO (ADVERTISEMENT)

Hằng ngày dù ít hay nhiều, chúng ta đều phải tiếp xúc với các quảng cáo khác nhau từ FB ad, GG ad, đến cả các video quảng cáo trên Youtube. Vì thế, quảng cáo đã trở thành đề tài thảo luận phổ biến thường xuyên kể cả trong doanh nghiệp lẫn khách hàng. Hôm nay Bilingo sẽ giúp các bạn khám phá các từ vựng cùng các mẫu câu hỏi và trả lời để nâng cao kiến thức về chủ đề này nhé.

 

I) VOCABULARY

● Propaganda (noun) /ˌprɒpəˈgændə/  sự tuyên truyền/cách quảng cáo bằng cách truyền miệng

● All the rage (idiom) /ɔːl ðə reɪʤ/ phổ biến, có ở khắp nơi

● Target audience (noun phrase) /ˈtɑːgɪt ˈɔːdiəns/ khán giả/khách hàng mục tiêu

● Marketing scheme (noun phrase) /ˈmɑːkɪtɪŋ skiːm/ chiến dịch quảng cáo

● Digitalize (verb) /ˈdɪdʒ.ɪ.təl.aɪz/  số hóa

 

II) MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

 

Questions 

Answers

Do you often see advertisements on televisions or on the Internet?

● Yes! I always see a lot of advertisements when I scroll my Facebook newsfeed.

● Definitely! When I use my laptop, they are available anywhere and anytime.

Will you often buy the products that are advertised to you on social media?

● In all honesty, as I see many advertisements, I’m forced to spend more money because what’s advertised is all attractive to me.

● Yes, what’s advertised is often what I care about and I usually buy what’s suggested on my newsfeed.

What’s the most popular form of advertisement you have seen in recent years?

● I have never seen anything more common than video advertisements on Youtube and Facebook. They are all the rage now.

● From what I observe everyday, companies are using a lot of propaganda as advertisement.

Since its creation in 1997, how has social media changed the advertising industry?

● I think social media has made it so much easier for advertising companies to build marketing schemes for their target audience.

● As a young person, I am not so familiar with advertisement of the 90s, but I think social media has actually digitalized advertisement. There are video ads everywhere online now.

What do you like about advertisements on social media nowadays ?

● I like the convenience that advertisements are made for target audiences now, so that we only see what we really want.

● I love the great content of many advertisements these days. They are interesting and creative.

What don’t you like about advertisements on social media nowadays?

● There are just too many online scams, which makes me scared of clicking on advertisements.

● Much as I like to watch video advertisements, there are too many low-quality and annoying advertisements on social media nowadays.

What type of products are often advertised via social media?

● I think advertiser’s target audiences on social media are mainly young people, so they often advertise products like new phones, new cars, things that young people like.

● On social media, I often see a lot of technology products. I think social media is a good place to advertise them.

What is the future of advertisement on social media in your opinion?

● I think social media would provide advertisers with more new ways to attract customers and digitalize their products.

● Advertisers will have to be more creative on social media if they want to attract audiences,which will make advertisements more interestings and fit our needs.

 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: