Từ vựng cho chủ đề cái chết (death)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 29/ 06/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng cho chủ đề cái chết (death)

I) VOCABULARY

● commit suicide (verb phrase) /kəˈmɪt ˈsuːɪsaɪd/ to kill yourself intentionally - tự tử, tự vẫn

● attempted suicide (noun phrase) /əˈtɛmptɪd ˈsuːɪsaɪd/ the act of killing yourself deliberately in which the person survives - vụ tự sát không thành

● become a burden to sb (verb phrase) /bɪˈkʌm ə ˈbɜːdn tuː ˈsʌmbədi/ become something difficult or unpleasant that somebody have to deal with or worry about - trở thành gánh nặng với ai

● be under intense pressure (verb phrase) /biː ˈʌndər ɪnˈtɛns ˈprɛʃə/ be forced to deal with a lot of pressure - phải chịu áp lực lớn

● have a pessimistic view of life (noun phrase) /hæv ə ˌpɛsɪˈmɪstɪk vjuː ɒv laɪf/ the way of thinking that bad things are more likely to happen in one's life - cái nhìn bi quan về cuộc đời

 take one’s own life (idiom) /teɪk wʌnz əʊn laɪf/ to kill yourself - lấy mạng chính bản thân

come to terms with sth (idiom) /kʌm tuː tɜːmz wɪð ˈsʌmθɪŋ/ to learn to understand and accept something - chấp nhận

 

OTHER VOCABULARY

 • die (v): chết, qua đời ~ pass away
 • death (n): cái chết
 • kill: sát hại, bị sát hại
 • body: xác
 • joss stick: nén hương
 • altar: bát hương, hương án
 • zinc coffin: quan tài kẽm
 • one minute silence for (a death, Remembrance Day): 1 phút mặc niệm cho cái chết hoặc ngày tưởng niệm các nạn nhân...
 • bury, inter: chôn
 • cemetary: nghĩa trang
 • tomb: ngôi mộ
 • funeral: đám tang, funeral services: dịch vụ tang lễ
 • funeral ceremony: lễ viếng
 • funeral oration: văn tế, điếu văn
 • (national) monument: đài tưởng niệm

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: