Từ vựng chủ đề kinh doanh (business)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 12/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng chủ đề kinh doanh (business)

I) Cụm từ vựng

 1. survive in a competitive market (verb phrase)  /səˈvaɪv ɪn ə kəmˈpet.ɪ.tɪv ˈmɑː.kɪt/ to continue to exist in a business or trade  in which people or organizations compete against each other: sống sót trong một thị trường cạnh tranh
 2. cover running costs (verb phrase)  /ˈkʌv.ər ˈrʌn.ɪŋ kɒsts/ pay the money you to keep a system or organization working: chịu chi phí vận hành
 3. take on risky contracts (verb phrase) /teɪk ɒn ˈrɪs.ki ˈkɒn.trækts/ to have contracts involving the possibility that something bad might happen or that something will fail or lose money: nhận các hợp đồng rủi ro
 4. draw up a business plan (verb phrase) /drɔː ʌp ə ˈbɪz.nɪs plæn/ make a document that describes a business’s aims for the future and the ways in which the business hopes to achieve those aims: xây dựng kế hoạch kinh doanh
 5. E-commerce exchange (noun phrase) /ˌiːˈkɒm.ɜːs ɪksˈtʃeɪndʒ/ a full-service internet and retail merchant account provider: sàn giao dịch thương mại điện tử
 6. be in the driving seat (idiom) /biː ɪn ðə ˈdraɪ.vɪŋ siːt/ to be in charge or in control of a situation: ở vị thế kiểm soát, chủ động
 7. fire in one’s belly (idiom) /faɪər ɪn wʌnz ˈbel.i/ a strong determination to succeed: có quyết tâm

 

II) Từ vựng

 1. Economic cooperation (ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn): Hợp tác trong kinh tế, kinh doanh
 2. Conflict resolution (ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn): đàm phán, thương lượng
 3. Interest rate: lãi suất vốn
 4. Bargain (ˈbɑːɡən): mặc cả
 5. Compensate (ˈkɒmpenseɪt): bù lại, bồi thường khi làm hỏng gì đó
 6. Claim (kleɪm): yêu cầu phải bồi thường cho ai đó
 7. Concession (kənˈseʃn): nhượng, nhường 
 8. Conspiracy (kənˈspɪrəsi): suy tính, âm mưu cái gì đó
 9. Counter proposal (ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl): lời đề xuất phản đối gì đó
 10. Indecisive (ˌɪndɪˈsaɪsɪv): chần chừ, chưa quyết đoán
 11. Proposal (prəˈpəʊzl): đề xuất
 12. Settle (ˈsetl): thanh toán
 13. Withdraw (wɪðˈdrɔː): rút tiền
 14. Transfer (trænsˈfɜː(r)): chuyển khoản
 15. Charge card (tʃɑːdʒ kɑːd): thẻ tính phí cá nhân
 16. Account holder (əˈkaʊnt): chủ của một tài khoản
 17. Turnover (ˈtɜːnəʊvə(r)): doanh số, doanh thu
 18. Tax (tæks): thuế
 19. Stock (stɒk): vốn
 20. Earnest money (ˈɜːnɪst ˈmʌni): kiếm tiền, đặt cọc trước
 21. Deposit (dɪˈpɒzɪt): tiền đã được gửi, đã đặt cọc trước
 22. Statement (ˈsteɪtmənt): bản tường trình, sao kê số tiền tài khoản ngân hàng
 23. Foreign currency (ˈfɒrən ˈkʌrənsi): đồng tiền ngoại tệ
 24. Establish (ɪˈstæblɪʃ): thiết lập = set up: 
 25. Bankrupt bust (ˈbæŋkrʌpt bʌst): bị phá sản, mất vốn, thua lỗ
 26. Merge (mɜːdʒ): sát nhập
 27. Commission (kəˈmɪʃn): nhiệm vụ, tiền bo
 28. Subsidise (ˈsʌbsɪdaɪz): khoản trợ cấp thêm
 29. Fund (fʌnd): quỹ
 30. Debt (det): khoản nợ
 31. Conversion (kənˈvɜːʃn): được chuyển đổi qua lại
 32. Regulation: sự điều tiết
 33. The openness of the economy: Độ mở rộng của nền kinh tế
 34. Micro-economic: ktế vi mô
 35. Macro-economic: ktế vĩ mô
 36. Planned economy: ktế kế hoạch
 37. Market economy: ktế thị trường
 38. inflation: sự lạm phát
 39. Government is chiefly concerned with controlling inflation: Chính phủ chủ yếu quan tâm đến việc kiểm soát lạm phát
 40. surplus wealth: của cải được dư dả dư thừa
 41. liability: chịu trách nhiệm của pháp lý, pháp luật
 42. Foreign currency: ngoại tệ
 43. depreciation: khấu hao
 44. Surplus: thặng dư
 45. Financial policies: chính sách của nhà nước
 46. speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 47. price_ boom: việc giá cả tăng vọt
 48. hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 49. dumping: bán phá giá
 50. economic blockade: sự bảo bọc, bao vây của nền kinh tế
 51. embargo: cấm vận
 52. mortage: cầm cố , thế nợ
 53. share: cổ phần
 54. shareholder: người góp cổ phần

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: