TỪ VỰNG IELTS TOPIC HISTORY VÀ BÀI MẪU IELTS SPEAKING

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 05/ 11/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG IELTS TOPIC HISTORY VÀ BÀI MẪU IELTS SPEAKING

History là  một chủ đề khác phổ biến trong các bài thi Tiếng Anh. Tuy nhiên, một vài bạn thí sinh vẫn e ngại khi gặp những bài thi dạng đề này. Thực ra từ vựng của chủ đề History không hề khó. Các học sinh vì chưa được luyện tập hay không có kiến thức nhiều về lịch sử sẽ cảm thấy chủ đề này rất "bí" ý tưởng, dẫn đến tâm lý chán nản. bỏ cuộc khi gặp dạng đề này.

Tuy nhiên, đừng lo, hôm nay Bilingo sẽ tổng hợp tất cả từ vựng chủ đề lịch sử giúp các bạn ôn luyện từ vựng Tiếng Anh của chủ đề này. Ngoài ra, Bilingo còn cung cấp các câu hỏi mẫu và phần trả lời Tiếng Anh cho chủ đề History để giúp các bạn dễ hình dung cách giao tiếp và cách sử dụng từ nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HISTORY (LỊCH SỬ)

 • historical source (n): thông tin về lịch sử
 • have the right to access to (phrase): có quyền truy cập cái gì
 • need-to-remember dates (n): những thời gian cần nhớ
 • an insight into (n): một cái nhìn sâu sắc về cái gì
 • persuasive arguments (n): lý lẽ thuyết phục
 • Bloody revolution: một cuộc cách mạng đẫm máu
 • An indispensable part of school’s curriculum: một phần không thể tách rời trong chương trình học chính khoá
 • Democracy: nền dân chủ
 • Have thorough insight into: có kiến thức sâu rộng về thứ gì đó
 • Fascism: chủ nghĩa phát xít
 • Develop one’s patriotism: nuôi dưỡng lòng ái quốc
 • Genocide: diệt chủng
 • Defend their land against outside intruders: bảo vệ tổ quốc khỏi giặc ngoại xâm
 • History repeats itself: lịch sử lặp lại 
 • Reclaim one’s sovereignty: đòi lại chủ quyền
 • Nazi: phát xít 
 • Take pride in one's origin: Tự hào về cội nguồn tổ tiên của mình 
 • Overthrow a government: lật đổ chính quyền
 • Colonization: sự thuộc địa hoá
 • Traditional values and identity: các giá trị và bản sắc truyền thống
 • Rewrite history: khiến cho người khác tin vào một sự kiện/chi tiết lịch sử mà thực tế chưa từng có thật
 • Share equal importance as: có tầm quan trọng tương đương
 • The course of history: tiến trình lịch sử
 • Well-rounded perspective of life: cái nhìn toàn diện về cuộc sống
 • Tyranny: bạo chúa
 • Enhance their understanding about: mở mang hiểu biết về thứ gì đó
 • Uprising: khởi nghĩa
 • Historical backgrounds: bối cảnh lịch sử
 • Down memory lane: đã xảy ra cách đây rất lâu 
 • Brings no relevant values to the present or future: không mang lại lợi ích gì cho hiện tại hoặc tương lai
 • Recollect: nhớ lại
 • No guarantee of the accuracy of information obtained: không có sự chắc chắn về tính chính xác của thông tin 
 • Occurrence: biến cố 
 • Depict the mistakes made in the past: mô tả lại sai lầm trong quá khứ
 • Prominent: nổi bật, đáng chú ý
 • Cause tremendous damage to: gây ra tổn thất nặng nề cho thứ gì đó
 • Like watching grass grow (idiom): một việc buồn chán, tẻ nhạt
 • In this day and age: trong thời điểm hiện tại hoặc trong thời kỳ hiện đại
 • Ancestors: tổ tiên
 • Historical highlights: những sự kiện nổi bật trong lịch sử
 • Pay tribute to: tưởng nhớ ai
 • Prominent leader: vị lãnh tụ kiệt xuất
 • Historical figure: nhân vật lịch sử
 • Decisiveness: lòng kiên định
 • Memorials: đài tưởng niệm 

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ HISTORY (LỊCH SỬ)

QUESTIONS

SAMPLE ANSWERS

DỊCH

1. Do you like to learn about history?

- I enjoy studying history because it not only deals with the past but also with how the past led to the present.

- Yes, I like to learn about history.

- I think they are quite interesting and informative. So I like history.

- I like learning about things that had happened in the past and discovering why certain events happened.

- By studying history, we can learn the lessons of our past and prevent ourselves from making the same mistakes. So I think history is quite important.

- Tôi thích nghiên cứu lịch sử vì nó không chỉ liên quan đến quá khứ mà còn liên quan đến quá khứ dẫn đến hiện tại như thế nào.

- Vâng, tôi thích tìm hiểu về lịch sử.

- Tôi nghĩ chúng khá thú vị và nhiều thông tin. Vì vậy, tôi thích lịch sử.

- Tôi thích tìm hiểu về những điều đã xảy ra trong quá khứ và khám phá lý do tại sao một số sự kiện nhất định xảy ra.

- Bằng cách nghiên cứu lịch sử, chúng ta có thể học được những bài học của quá khứ và ngăn bản thân mắc phải những sai lầm tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ lịch sử khá quan trọng.

2. Do you think history is important?

- History is very important to mankind. There is a very famous argument that those who do not know the past are condemned to repeat it.

- It’s unwise if we just simply take everything for granted and be careless about how we achieve this far from the past.

- Yes, I strongly believe history is important.

- By studying history, we can learn the lessons of our past and prevent ourselves from making the same mistakes. So I think history is quite important.

- Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows us to understand our present.

- Lịch sử rất quan trọng đối với nhân loại. Có một lập luận rất nổi tiếng mà những người không biết quá khứ bị lên án là lặp lại nó.

- Sẽ không khôn ngoan nếu chúng ta chỉ đơn giản coi mọi thứ là điều hiển nhiên và không cẩn thận về cách chúng ta đạt được điều này so với quá khứ.

- Đúng vậy, tôi thực sự tin rằng lịch sử là quan trọng.

- Qua việc học lịch sử, chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm của quá khứ và tránh cho mình những sai lầm tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ lịch sử khá quan trọng.

- Nghiên cứu lịch sử rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta hiểu quá khứ của mình, từ đó cho phép chúng ta hiểu hiện tại của chúng ta.

3. How did you learn history at school?

 - Actually, when I was a child, I only learnt history through a textbook but at that time I was not so interested in it because there were so many things that I had to remember.

- When I was a child, I had historical sources in class but I didn’t do well because there were too much need-to-remember dates and information.

- Outside of the classroom, I went to bookstores or libraries and I enjoyed learning about my favourite world history and historical figures such as Tolstoy, Thomas Edison or Walt Disney.

- By studying history, we can learn the lessons of our past and prevent ourselves from making the same mistakes. So I think history is quite important.

- Learning about important events in history through textbooks is really monotonous.

- Thực ra hồi nhỏ tôi chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa thôi nhưng lúc đó tôi không mấy hứng thú vì có quá nhiều thứ phải nhớ.

- Khi tôi còn nhỏ, tôi có các nguồn lịch sử trong lớp nhưng tôi làm không tốt vì có quá nhiều ngày tháng và thông tin cần nhớ.

- Ngoài giờ học, tôi đến nhà sách hoặc thư viện và tôi thích tìm hiểu về lịch sử thế giới và các nhân vật lịch sử mà tôi yêu thích như Tolstoy, Thomas Edison hay Walt Disney.

- Qua việc học lịch sử, chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm của quá khứ và tránh cho mình những sai lầm tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ lịch sử khá quan trọng.

- Việc tìm hiểu về các sự kiện quan trọng trong lịch sử qua sách giáo khoa thực sự còn đơn điệu.

4. Do you think historical museums should be opened for free?

- Well, it is of great importance for people, especially young people, to learn the history of their own country.

- I think it’s better to reduce the entrance fee to historical museums because they need a certain amount of money to be operated.

- Local officers should have special offers for those when they come to museums as a way of encouraging people to learn history.

- It is a good idea that more historical shows and TV are produced to make history an important part in people’s life.

- Yes, because everyone has the right to access to free education and especially history.

- Việc tìm hiểu lịch sử nước nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

- Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên giảm phí vào cửa các bảo tàng lịch sử vì chúng cần một khoản tiền nhất định để hoạt động.

- Các quan chức địa phương nên có những ưu đãi đặc biệt cho những người khi họ đến bảo tàng như một cách khuyến khích người dân tìm hiểu lịch sử.

- Bạn nên sản xuất nhiều chương trình truyền hình và chương trình lịch sử hơn để biến lịch sử trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con người.

- Đúng vậy, vì mọi người đều có quyền được tiếp cận với nền giáo dục miễn phí và đặc biệt là môn lịch sử.

5. What do you think we can learn by studying events of the past?

- Just as individual people learn from their mistakes, societies can learn from the mistakes made by previous governments or leaders

- Even if we don't always learn from mistakes, I think it's fascinating to study history because it gives us an insight into who we are and where we come from.

- Studying history enables us to develop a better understanding of the world in which we live.

- Studying history is a great opportunity to learn about events that have shaped the modern world and learn from the lessons of the past.

- History also teaches people to be better writers and helps them to write persuasive arguments.

- Giống như cá nhân mỗi người học từ sai lầm của họ, xã hội có thể học hỏi từ những sai lầm của các chính phủ hoặc các nhà lãnh đạo trước đây

- Ngay cả khi chúng ta không phải lúc nào cũng học hỏi từ những sai lầm, tôi nghĩ nghiên cứu lịch sử thật hấp dẫn vì nó cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về con người của chúng ta và chúng ta đến từ đâu.

- Nghiên cứu lịch sử cho phép chúng ta phát triển sự hiểu biết tốt hơn về thế giới mà chúng ta đang sống.

- Học lịch sử là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về các sự kiện đã hình thành thế giới hiện đại và học hỏi từ những bài học của quá khứ.

- Lịch sử cũng dạy con người trở thành những nhà văn giỏi hơn và giúp họ viết những lập luận thuyết phục.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: