Từ vựng, mẫu câu hỏi và trả lời chủ đề nữ tính (being feminine)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 23/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng, mẫu câu hỏi và trả lời chủ đề nữ tính (being feminine)

I) Fact (Sự thật)

Pastels came into style when a 1918 retail trade publication attempted to nail down the rules: pink for boys and blue for girls: Màu phấn bắt đầu trở thành phong cách khi một ấn phẩm thương mại bán lẻ năm 1918 cố gắng rút ra các quy tắc: màu hồng cho bé trai và màu xanh lam cho bé gái.

High heels were originally created for men and seen as “masculine” for a century:  Giày cao gót ban đầu được tạo ra cho nam giới và được coi là "nam tính" trong một thế kỷ.

Cheerleading started out as a boys’ club, because it was too “masculine” for girls:  Cheerleading khởi đầu là một câu lạc bộ nam, vì nó quá "nam tính" đối với các cô gái.

II) Từ vựng

 1. Harbor a misconception (verb phrase) nuôi dưỡng một quan niệm sai lầm to think about a wrong idea over a long period of time because it has been based on a failure to understand a situation - Why do people keep harboring that stupid misconception? 

 2. Destroy gender roles (verb phrase) loại bỏ vai trò giới to make the role or behavior learned by a person as appropriate to their gender, determined by the prevailing cultural norms no longer exist - There has been a protest with a view to destroying gender roles. 

 3. Don’t judge a book by its cover (idiom) trông mặt mà bắt hình dong one should not judge the worth or value of something by its outward appearance alone - Don’t judge a book by its cover! Who knows if he’s a good guy?

 4. Feminine (adjective) /ˈfem.ɪ.nɪn/ nữ tính having characteristics that are traditionally thought to be typical of or suitable for a woman - There’s nothing wrong with boys who look a little too feminine. 

 5. Norm (noun) /nɔːm/ tiêu chuẩn an accepted standard or a way of behaving or doing things that most people agree with - The traditional norms no longer sit right with me.  

 6. Open-minded (adjective) /ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd/ cởi mở willing to consider ideas and opinions that are new or different to your own - My parents have become more open-minded towards my sexuality.

 7. Express (verb) /ɪkˈspres/ thể hiện to show a feeling, opinion, or fact - I don’t like how she expressed her attitude.

 8. Judgment (noun) /ˈdʒʌdʒ.mənt/ sự phán xét a decision or opinion about someone or something that you form after thinking carefully - Don’t make a judgment until you have finished watching everything.

 9. Concern (noun) /kənˈsɝːn/ nỗi bận tâm to cause worry to someone - There has been much concern for the safety of the missing people.

III) Mẫu câu trả lời

Questions

Sample answers

Câu trả lời mẫu

 1. Have boys become more feminine recently in your opinion?

 • That’s quite true. With the proliferation of social media, the widespread image of feminine boys is ubiquitous and this has somehow encouraged boys to act this way.

 • I don't think it’s true. Even if it were, I would not be surprised. Things change over time and traditional gender norms are no exception. 

 • Điều đó hoàn toàn đúng. Với sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh những chàng trai nữ tính được lan truyền rộng rãi ở khắp mọi nơi và điều này đã phần nào khuyến khích các chàng trai hành động theo cách này.
 • Tôi không nghĩ đó là sự thật. Ngay cả khi có, tôi sẽ không ngạc nhiên. Mọi thứ thay đổi theo thời gian và các chuẩn mực giới tính truyền thống cũng không ngoại lệ.
 1. Why have they acted more femininely?

 • I think it’s because people have become more broad-minded to such changes and therefore guys are no longer afraid to freely express themselves. 

 • It can be a part of their job. For example, if they work as a human rights activist, more specifically, a feminist, they may attempt to destroy gender roles by dressing as a girl.

 • Tôi nghĩ đó là bởi vì mọi người đã trở nên rộng rãi hơn với những thay đổi như vậy và do đó, các chàng trai không còn ngại tự do thể hiện bản thân.
 • Nó có thể là một phần công việc của họ. Ví dụ, nếu họ làm việc như một nhà hoạt động nhân quyền, cụ thể hơn là một nhà nữ quyền, họ có thể cố gắng phá hủy vai trò giới bằng cách ăn mặc như một cô gái.
 1. Why has society become more open to boys being feminine?

 • It is because people are more open-minded and traditional gender norms are gradually disappearing in the modern world.

 • These days, we have many serious social issues to address and boys being feminine should not and never be such a huge concern.

 • Đó là do mọi người đã cởi mở hơn và các chuẩn mực giới tính truyền thống đang dần biến mất trong thế giới hiện đại.
 • Ngày nay, chúng ta có nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng cần giải quyết và con trai là phụ nữ không nên và không bao giờ là mối quan tâm lớn như vậy.
 1. What things can boys proudly do now compared to the past?

 • Nowadays, boys can take care of their appearance, too. This is evident in the makeup industry where the emergence of male makeup artists or beauty gurus is no longer bizarre.

 • Boys can now deliberately cry or express their inner thoughts without having to face judgment from other people. There's no more “toughen up" or “big boys don't cry".

 • Ngày nay, các chàng trai cũng có thể chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Điều này được thể hiện rõ ràng trong ngành công nghiệp trang điểm, nơi mà sự xuất hiện của các nam nghệ sĩ trang điểm hay các chuyên gia làm đẹp không còn quá xa lạ.
 • Con trai bây giờ có thể cố ý khóc hoặc bộc lộ những suy nghĩ trong lòng mà không cần phải đối mặt với sự phán xét từ người khác. Không còn "cứng rắn lên" hay "các chàng trai lớn không khóc".
 1. What do you think about a stereotype that most feminine boys are gays?

 • It’s a common misconception that has long been harbored by society. Nowadays, straight boys can be feminine in how they look or dress and it doesn’t mean they’re gay.

 • From my point of view, I am unbiased as there's a saying that goes along the lines of “don't judge a book by its cover".

 • Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến đã được xã hội chấp nhận từ lâu. Ngày nay, trai thẳng có thể nữ tính trong cách họ trông hoặc ăn mặc và điều đó không có nghĩa là họ đồng tính.
 • Theo quan điểm của tôi, tôi không thiên vị khi có một câu nói đi kèm với dòng chữ “đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó”.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: