Từ vựng, mẫu câu hỏi và trả lời hay nhất cho chủ đề Victim blaming

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 05/ 07/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng, mẫu câu hỏi và trả lời hay nhất cho chủ đề Victim blaming

I) VOCABULARY (TỪ VỰNG)

● victim blaming (noun phrase) /ˈvɪktɪm ˈbleɪmɪŋ/ the attitude which suggests that the victim rather than the perpetrator bears responsibility for the accident - sự đổ lỗi cho nạn nhân

● be to blame for one’s own misfortune (verb phrase) /biː tuː bleɪm fɔː wʌnz əʊn mɪsˈfɔːʧən/ to be the reason for bad luck, or an unlucky event that happens - tự gây ra những điều xui xẻo cho chính mình

● display unconscious bias against sth (verb phrase) /dɪsˈpleɪ ʌnˈkɒnʃəs ˈbaɪəs əˈgɛnst ˈsʌmθɪŋ/ to show an unreasonable dislike for a person based on personal opinions without being aware of this fact - có xu hướng ghét bỏ thứ gì đó trong vô thức

● marginalize the victims (verb phrase) /ˈmɑːdʒɪnəlaɪz ðə ˈvɪktɪmz/ to make the victims feel as if they are not important - khiến các nạn nhân cảm thấy mình bị coi nhẹ

● be left with a crying shame (verb phrase) /biː lɛft wɪð ə ˈkraɪɪŋ ʃeɪm/ If a  person is left with a crying shame, he lives in the feelings of great shame - sống trong nỗi xấu hổ, tủi nhục

♫ put oneself in sb’s shoes (idiom) /pʊt wʌnˈsɛlf ɪn ˈsʌmbədiz ʃuːz/ to imagine how someone else feels in a difficult situation - đặt mình vào hoàn cảnh của ai

♫ rise to the occasion (idiom) /raɪz tuː ði əˈkeɪʒən/ to show that you can deal with a difficult situation successfully - vượt qua tình huống ngặt nghèo, đứng lên hoàn cảnh

 

II) MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

 

Questions 

Answers

How do you understand the term “victim blaming”?

● To the best of my knowledge, victim blaming is a tendency in which people believe that victims are to blame for their own misfortunes! 

● As far as I know, victim blaming is a term coined to describe how people believe that anything unlucky happening to you is attributed to your own behaviors! 

Do you know anyone who suffers from victim blaming?

● I used to hear about how a 14-year-old girl who was rescued from the kidnappers after 9 month had been criticized for not having tried to escape earlier!

● Certainly! When news reports surfaced of a woman being raped, many questions center on what the victims were wearing or doing that might have "provoked" the attack.

Do you think that victim blaming is becoming more and more popular?

● Yes! Whenever I come across any posts reporting an accident, the comment box is always packed with cruel comments asserting how victims deserve what they experienced.

● I agree that some people tend to display unconscious bias against the victims of many incidents but also I think it’s not too popular now!

Do you agree that all victims are really to blame for their misfortunes?

● Never! Only when we are in their situation can we understand how they have done whatever they can to rise to the occasion at that time!

● I think some victims are somewhat really blamed for what they experienced because they failed to heed many people’s warning about what can happen.

Why do people tend to blame the victims?

● Many people would rather believe that someone caused their own misfortune because this belief might make the world in their eyes seem to be a safer place.

● Because when they look at an event that happened in the past, they have a tendency to believe that the victims should have seen the signs and predicted the outcome.

How can victim blaming be harmful to victims?

● Victim blaming attitudes marginalize the victims and make it harder for them to come forward and report what happened to them.

● Many survivors who suffer from victim blaming may be left with a crying shame and a sense of guilt for what has happened and can’t live a happy life that they deserve!

How can people who blame the victims be badly affected? 

● Once the victims are discouraged from sharing their cases, people who blame the victims also lose a chance to learn from their experiences, which might be helpful at a certain time.

● People who blame the victims might be put under the dangerous illusion that they will never have to experience any misfortunes as they are more perfect than the victims.

What can we do to avoid victim blaming attitudes?

● The next time you find yourself wondering what someone else did to bring on their misfortune, try putting yourself in that person’s shoes to gain empathy for them!

● Trying to keep yourself unbiased when we make a judgement about the victims by looking carefully at the situation they were in!

 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: