Từ Vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán

 • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

 • Ngày đăng 09/ 02/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ Vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán

Các bạn làm kế toán đôi khi phải làm những báo cáo kế toán bằng tiếng anh hay đọc những tài liệu bằng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Nhiều khi chúng ta còn phải thuyết trình cho sếp nước ngoài các báo cáo hòa toàn bằng tiếng anh. Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin giới thiệu đến các bạn bộ từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Hy vọng bộ từ vựng này không chỉ giúp các bạn tăng khả năng đọc viết mà còn giúp tăng khả năng giao tiếp tiếng anh khi các bạn đi làm kế toán tại các công ty nước ngoài hay công ty đa quốc gia.

 1. Business entity concept (ˈbɪznəs ˈɛntəti ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 2. Category method (ˈkætəˌgɔri ˈmɛθəd): Phương pháp chủng loại
 3. Company Act 1985 (ˈkʌmpəni ækt 1985): Luật công ty năm 1985
 4. Concepts of accounting (ˈkɑnsɛpts ʌv əˈkaʊntɪŋ): Các nguyên tắc kế toán
 5. Conservatism (kənˈsɜrvəˌtɪzəm): Nguyên tắc thận trọng
 6. Consistency (kənˈsɪstənsi): Nguyên tắc nhất quán
 7. Double entry rules (ˈdʌbəl ˈɛntri rulz): Các nguyên tắc bút toán kép
 8. Dual aspect concept (ˈduəl ˈæˌspɛkt ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 9. FIFO (First In First Out) (fɜrst ɪn fɜrst aʊt): Phương pháp nhập trước xuất trước
 10. Business purchase (ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs): Mua lại doanh nghiệp
 11. Commission errors (kəˈmɪʃən ˈɛrərz): Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
 12. Company accounts (ˈkʌmpəni əˈkaʊnts): Kế toán công ty
 13. Conventions (kənˈvɛnʃənz): Quy ước
 14. Discounts (dɪˈskaʊnts): Chiết khấu
 15. Discounts allowed (dɪˈskaʊnts əˈlaʊd): Chiết khấu bán hàng
 16. Cash discounts (kæʃ dɪˈskaʊnts): Chiết khấu tiền mặt
 17. Provision for discounts (prəˈvɪʒən fɔr dɪˈskaʊnts): Dự phòng chiết khấu
 18. Discounts received (dɪˈskaʊnts rəˈsivd): Chiết khấu mua hàng
 19. Closing an account (ˈkloʊzɪŋ ən əˈkaʊnt): Khóa một tài khoản
 20. Compensating errors (ˈkɑmpənˌseɪtɪŋ ˈɛrərz): Lỗi tự triệt tiêu
 21. Disposal of fixed assets (dɪˈspoʊzəl ʌv fɪkst ˈæˌsɛts): Thanh lý tài sản cố định
 22. Drawing (ˈdrɔɪŋ): Rút vốn
 23.  Accounting policy: Chính sách kế toán
 24. Adjusting journal entries (AJEs): Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh
 25. Aged trial balance of accounts receivable : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ
 26. Audit evidence: Bằng chứng kiểm toán
 27. Audit report: Báo cáo kiểm toán
 28. Audit trail: Dấu vết kiểm toán
 29. Auditing standard: Chuẩn mực kiểm toán
 30. Bank reconciliation: Bảng chỉnh hợp Ngân hàng
 31. Controlled program: Chương trình kiểm soát
 32. Disclosure: Công bố
 33. Documentary evidence: Bằng chứng tài liệu
 34. Expenditure cycle: Chu trình chi phí
 35. Final audit work: Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ
 36. Generally accepted auditing standards (GAAS): Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến
 37. Integrity: Chính trực
 38. Interim audit work: Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ
 39. Management assertion: Cơ sở dẫn liệu
 40. Measurement: Chính xác (cơ sở dẫn liệu)
 41. Observation evidence: Bằng chứng quan sát
 42. Oral evidence: Bằng chứng phỏng vấn
 43. Organization structure: Cơ cấu tổ chức
 44. Payroll cycle: Chu trình tiền lương
 45. Physical evidence: Bằng chứng vật chất
 46. Production/Conversion cycle: Chu trình sản xuất/chuyển đổi
 47. Random number generators: Chương trình chọn số ngẫu nhiên
 48. Reclassification journal entries (RJEs): Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục
 49. Reconciliation of vendors’ statements: Bảng chỉnh hợp nợ phải trả
 50. Revenue cycle: Chu kỳ doanh thu
 51. Working trial balance: Bảng cân đối tài khoản
 52. Written narrative of internal control: Bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ
 53.  Accounting entry: ---- bút toán
 54. Accrued expenses ---- Chi phí phải trả
 55. Accumulated: ---- lũy kế
 56. Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán
 57. Advances to employees ---- Tạm ứng
 58. Assets ---- Tài sản
 59. Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán
 60.  Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
 61. Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
 62.  Cash ---- Tiền mặt
 63. Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng
 64. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ
 65.  Cash in transit ---- Tiền đang chuyển
 66. Check and take over: ---- nghiệm thu
 67. Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 68. Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng
 69. Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 70. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả
 71. Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển
 72. Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước
 73. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 74. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 75. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 76. Equity and funds ---- Vốn và quỹ
 77. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá
 78. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi
 79. Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính
 80. Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường
 81. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường
 82. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường
 83. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng
 84. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính
 85.  Financials ---- Tài chính
 86. Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho
 87. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 88. Fixed assets ---- Tài sản cố định
 89. General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 90. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán
 91. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng
 92. Gross revenue ---- Doanh thu tổng
 93. Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính
 94. Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho
 95. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 96. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình
 97. Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ
 98. Inventory ---- Hàng tồn kho
 99. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển
 100. Itemize: ---- mở tiểu khoản
 101. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 102. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính
 103. Liabilities ---- Nợ phải trả
 104. Long-term borrowings ---- Vay dài hạn
 105. Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 106. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn
 107. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 108. Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 109. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho
 110. Net profit ---- Lợi nhuận thuần
 111. Net revenue ---- Doanh thu thuần
 112. Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 113. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp
 114. Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 115. Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 116. Other current assets ---- Tài sản lưu động khác
 117. Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 118. Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác
 119. Other payables ---- Nợ khác
 120. Other receivables ---- Các khoản phải thu khác
 121. Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác
 122. Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu
 123. Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên
 124. Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước
 125. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế
 126. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 127. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 128. Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường
 129. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 130. Receivables ---- Các khoản phải thu
 131. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng
 132. Reconciliation: ---- đối chiếu
 133. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ
 134. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối
 135. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ
 136. Sales expenses ---- Chi phí bán hàng
 137. Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng
 138. Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại
 139. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn
 140. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 141. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn
 142. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 143. Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 144. Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh
 145. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý
 146. Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình
 147. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 148. Total assets ---- Tổng cộng tài sản
 149. Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn
 150. Trade creditors ---- Phải trả cho người bán
 151. Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ
 152. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 153. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
 154. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Bên cạnh bộ từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Các bạn cũng có thế học thêm sách tiếng anh chuyên ngành kế toán. Thì kiến thức tiếng anh ngành tài chính kế toán của bạn sẽ cải thiện 1 cách toàn diện hơn.

Đây là link sách tiếng anh chuyên ngành tài chính mà các bạn có thể tham khảo: https://11bilingo.edu.vn/sach-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-english-for-accounting-ebook-and-audio

Sách tiếng anh chuyên ngành tài chính.: https://11bilingo.edu.vn/pearson-market-leader-accounting-and-finance

Ngoải ra, Nếu các bạn cảm thấy khả năng kỷ luật của bản thân chưa cao. Và học một mình buồn chán, hay khó hiểu, bạn cần thầy cô kèm cặp. Bạn có thể tham khảo khóa học tiếng anh chuyên ngành kế toán online 1 kèm 1 của Bilingo.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: