Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề cảm xúc tiêu cực (negative emotion)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 03/ 08/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề cảm xúc tiêu cực (negative emotion)

 1. Sense of inferiority (noun phrase) Cảm giác tự ti, mặc cảm the state of not being as good as somebody/something else - She accepted her inferiority to her rivals.

 2. get into arguments with sb (verb phrase) tranh cãi với ai đó to enter a quarrel with someone about someone or something - I don't want to get into an argument with you about Dan.

 3. Malicious comments (noun) Lời bình luận ác ý  having or showing a desire to harm somebody or hurt their feelings, caused by a feeling of hate - Danielle was hurt by malicious comments made about her on Facebook.

 4. Disparaging remarks (noun) Lời chê bai you say things which show that you do not have a good opinion of them - She made some disparaging remarks about the royal family.

 5. set high targets (verb phrase) đặt mục tiêu cao the practice of giving people targets to achieve and of deciding what these targets should be - Those who set a higher target are more likely to succeed.

 6. depressed (adjective) /dɪˈprest/ trầm cảm very sad and without hope - She felt very depressed about the future.

 7. gamut of emotions (phrase) Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau the complete range of a particular kind of thing - She felt she had run the (whole) gamut of human emotions from joy to despair.

 8. Be occupied with (adjective) Bận rộn to fill your time or keep you busy doing something - She is a housewife, so she is occupied with housework. 

 9. cope with (phrasal verb) /kəʊp wɪð/ giải quyết ​to deal successfully with something difficult - Desert plants are adapted to cope with extreme heat.
 10. Sense of inferiority (noun phrase) /sens əv ɪnˌfɪr.iˈɔːr.ə.t̬i/ cảm giác tự ti, mặc cảm the state of not being as good as somebody/something else - She accepted her inferiority to her rivals.

 11. Malicious comments (noun phrase)  /məˈlɪʃ.əs ˈkɑː.ments/ lời bình luận ác ý  having or showing a desire to harm somebody or hurt their feelings, caused by a feeling of hate - Danielle was hurt by malicious comments made about her on Facebook.

 12. Disparaging remarks (noun phrase) /dɪˈsper.ɪdʒ rɪˈmɑːrks/ Lời chê bai things you say that show that you do not have a good opinion of them - She made some disparaging remarks about the royal family.

 13. Gamut of emotions (noun phrase) /ˈgæmət əv ɪˈmoʊʃənz/ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau the complete range of a particular kind of thing - She felt she had run the (whole) gamut of human emotions from joy to despair.

 14. Depressed (adjective) /dɪˈprest/ trầm cảm very sad and without hope - She felt very depressed about the future.

 15. Get into arguments with somebody (verb phrase) tranh cãi với ai đó to enter a quarrel with someone about someone or something - I don't want to get into an argument with you about Dan.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: