Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề mùa hè (summer)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 27/ 07/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề mùa hè (summer)

 

I) VOCABULARY

 1. summer (noun) /ˈsʌm.ər/: the season of the year between spring and autumn when the weather is warmest, lasting from June to September north of the equator and from December to March south of the equator - mùa hè

 2. beach (noun) /biːtʃ/: an area of sand or small stones near the sea or another area of water such as a lake - bãi biển

 3. swimming (noun) /ˈswɪm.ɪŋ/: the activity or sport of swimming - bơi lội

 4. hot weather (noun phrase) /hɒt ˈweð.ər/: a period of unusually high temperatures - thời tiết nóng

 5. travelling (noun) /ˈtræv.əl.ɪŋ/: the activity of making journeys; travel - du lịch

 6. play (verb) /pleɪ/ chơi When you play, especially as a child, you spend time doing an enjoyable and/or entertaining activity

 7. rain (verb) /reɪn/ mưa drops of water from clouds

 8. sun (noun) /sʌn/ mặt trời the star that provides light and heat for the earth and around which the earth moves

 9. like sth thích cái gì đó Ex: I like summer because I like playing in the sun.

 10. travel with sb đi du lịch cùng ai Ex: I travel with my family in summer

 

Questions Answers
 1. Do you like summer?

 • Yes, I love summer because I love hot weather.

 • No, I like winter because I like to play with snow.

 1. What do you often do in summer?

 • I go to the beach with my family.

 • I play sports and go swimming.

 1. Do you travel in summer?

 • Yes, I travel with my family in summer.

 • No, I don’t. I don’t like travelling.

 1. Is summer in your country hot?

 • Yes, it is very hot during the summer.

 • No, it rains a lot in my country.

 1. Why do you like summer?

 • I like summer because I don’t have to go to school.

 • I like summer because I like playing in the sun.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: