TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN-ORIENTED ADVERTISEMENT

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 15/ 05/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN-ORIENTED ADVERTISEMENT

Children-oriented advertisement (quảng cáo hướng đến trẻ em) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Children-oriented advertisement (quảng cáo hướng đến trẻ em) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình nhé.

 

SỰ THẬT VỀ VẤN ĐỀ CHILDREN-ORIENTED ADVERTISEMENT

✩ Many advertisements try to manipulate children into persuading their parents to buy certain products. Advertisers take advantage of children's immaturity and innocence as well as their strong influence on their parents.

Nhiều quảng cáo cố gắng lôi kéo trẻ em thuyết phục cha mẹ chúng mua một số sản phẩm nhất định. Các nhà quảng cáo tận dụng sự non nớt và ngây thơ của trẻ em cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đối với cha mẹ chúng.

✩ Many people believe these advertisements are unethical. Yet many disagree with banning all ads aimed at children. Before we decide to impose such a blanket ban, we have to consider some factors.

Nhiều người cho rằng những quảng cáo này là phi đạo đức. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý với việc cấm tất cả các quảng cáo nhắm vào trẻ em. Trước khi chúng tôi quyết định áp đặt lệnh cấm toàn diện như vậy, chúng tôi phải xem xét một số yếu tố.

✩ It's sometimes so tough to decide whether an ad is aimed exclusively at youngsters or not because this is not determined by its time slot, content, or style? An ad's target audience can be very broad.

Đôi khi thật khó để quyết định liệu một quảng cáo có dành riêng cho giới trẻ hay không bởi vì điều này không được quyết định bởi khoảng thời gian, nội dung hay phong cách của nó? Đối tượng mục tiêu của quảng cáo có thể rất rộng.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ CHILDREN-ORIENTED ADVERTISEMENT

● children-oriented advertisement (noun phrase) /ˈʧɪldrən-ˈɔːriəntɪd ədˈvɜːtɪsmənt/ quảng cáo hướng đến trẻ em - advertisements that aim at children

● make use of children’s innocence (verb phrase) /meɪk juːz ɒv ˈʧɪldrənz ˈɪnəsəns/ lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con - to use children's innocence, especially in order to get an advantage

● pester parents to buy sth (verb phrase) /ˈpɛstə ˈpeərənts tuː baɪ ˈsʌmθɪŋ/ vòi vĩnh bố mẹ mua cái gì - to annoy somebody, especially by asking them to buy something many times

● arouse one’s strong desire for sth (verb phrase) /əˈraʊz wʌnz strɒŋ dɪˈzaɪə fɔː ˈsʌmθɪŋ/ làm nảy sinh ham muốn với cái gì - to make somebody have a strong desire for something

● shield children from sth (verb phrase) /ʃiːld ˈʧɪldrən frɒm ˈsʌmθɪŋ/ bảo vệ trẻ em khỏi tiếp xúc với cái gì - to protect children from something harmful

♫ make a dent in sth (idiom) /meɪk ə dɛnt ɪn ˈsʌmθɪŋ/ giảm gì đó (tiền) - to reduce the amount of something, especially money

♫ make inroads into (idiom) /meɪk ˈɪnrəʊdz ˈɪntuː/ ảnh hưởng đến - if one thing makes inroads into another, it has a clear and definite effect on the second thing, especially by reducing it, or influencing it

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CHILDREN-ORIENTED ADVERTISEMENT

Questions 

Answers

Dịch

Do you often see children-oriented advertisements on TV?

● Certainly! Whenever I turn on the box, I can always see a bunch of advertisements of this type and we are even attacked more fiercely at prime time in the evening.

● I guess there are plenty of children-oriented advertisements these days, but I don’t see them that much because I can hardly find time to watch TV.

● Chắc chắn! Bất cứ khi nào tôi bật hộp, tôi luôn có thể thấy một loạt các quảng cáo loại này và chúng tôi thậm chí còn bị tấn công dữ dội hơn vào buổi tối.

● Tôi đoán ngày nay có rất nhiều quảng cáo dành cho trẻ em, nhưng tôi không xem nhiều vì tôi khó có thời gian xem TV.

What were often in these kinds of advertisements?

● These advertisements were often about some lovely cartoon characters with eye-catching animations talking or promoting a product produced for children like toys, snacks, etc.

● From what I see, children-oriented advertisements are often inserted with funny music and lovely vocals to capture children’s attention.

● Những quảng cáo này thường là về một số nhân vật hoạt hình đáng yêu với hình ảnh động bắt mắt đang nói chuyện hoặc quảng cáo một sản phẩm được sản xuất cho trẻ em như đồ chơi, đồ ăn nhẹ, v.v.

● Theo những gì tôi thấy, các quảng cáo hướng đến trẻ em thường được lồng vào những bản nhạc vui nhộn và giọng hát đáng yêu để thu hút sự chú ý của trẻ em.

How do children often react to these advertisements?

● Most children will certainly be exhilarated by these advertisements because anyways, they are designed specifically by professional marketers to attract children.

● My children love these advertisements so much that they can even spend all the evenings doing nothing except for watching these contents.

● Hầu hết trẻ em chắc chắn sẽ thích thú với những quảng cáo này vì dù sao chúng cũng được các nhà tiếp thị chuyên nghiệp thiết kế đặc biệt để thu hút trẻ em.

● Các con tôi thích những quảng cáo này đến nỗi chúng có thể dành cả buổi tối mà không làm gì khác ngoài việc xem những nội dung này.

Should advertisements aiming at children be banned?

● Sure! I always conceive of these advertisements as unethical things because they are always about nothing better than making use of children’s innocence.

● As far as I’m concerned, though such advertisements do bring negative impacts, these impacts are not that serious and we shouldn’t prohibit these ads.

● Chắc chắn rồi! Tôi luôn coi những quảng cáo này là những thứ phi đạo đức vì chúng luôn không có gì tốt hơn là lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em.

● Theo tôi được biết, mặc dù những quảng cáo như vậy có tác động tiêu cực nhưng những tác động này không nghiêm trọng và chúng ta không nên cấm những quảng cáo này.

What are some reasons for which children-oriented advertisements must be banned?

● It’s these advertisements that arouse children’s strong desire for the products propagandized and hence get them pestering their parents to buy these, which can make inroads into the household budget.

● Because these advertisements always hold great appeal for children, they might cause children to keep their eyes glued to the screen, which might probably cause eye-related problems and to neglect their studies.

● Chính những quảng cáo này khơi dậy niềm khao khát mạnh mẽ của trẻ em đối với các sản phẩm được tuyên truyền và do đó khiến chúng thuyết phục cha mẹ mua những thứ này, điều này có thể thâm nhập vào ngân sách hộ gia đình.

● Vì những quảng cáo này luôn có sức hấp dẫn lớn đối với trẻ em nên chúng có thể khiến trẻ dán mắt vào màn hình, điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến mắt và sao nhãng việc học.

Why is it sometimes still justified not to ban such advertisements?

● Bans imposed on these advertisements may make a dent in sales and profits of many enterprises, which would eventually affect unemployment rates and the economy.

● It is evident that advertisements, regardless of targeting adults or children, provide us with more information about products, and we would have fewer choices without the assistance of advertisements.

● Lệnh cấm đối với những quảng cáo này có thể làm giảm doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp và nền kinh tế.

● Rõ ràng là quảng cáo, bất kể nhắm mục tiêu đến người lớn hay trẻ em, đều cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn về sản phẩm và chúng ta sẽ có ít lựa chọn hơn nếu không có sự hỗ trợ của quảng cáo.

In what way should these advertisements be restricted without banning them completely?

● The government can also impose a higher tax on or demand broadcasting stations to raise the price of children-oriented advertisements to discourage advertisers.

● Instead of imposing a blanket ban on these advertisements, the authorities can consider reducing their frequency of appearance on TV to mitigate their impacts.

● Chính phủ cũng có thể đánh thuế cao hơn hoặc yêu cầu các đài truyền hình tăng giá quảng cáo dành cho trẻ em để làm nản lòng các nhà quảng cáo.

● Thay vì cấm hoàn toàn những quảng cáo này, các cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét giảm tần suất xuất hiện của chúng trên TV để giảm thiểu tác động của chúng.

What can be done to reduce the ill effects of these advertisements on children?

● Parents can shield their children from these advertisements by limiting or managing children’s screen time so that children are less likely to be badly affected.

● Children must be taught that advertisers are just making use of them to enrich enterprises and that parents won’t buy them everything they ask for.

● Cha mẹ có thể bảo vệ con mình khỏi những quảng cáo này bằng cách hạn chế hoặc quản lý thời gian sử dụng thiết bị của trẻ để trẻ ít bị ảnh hưởng xấu.

● Trẻ em phải được dạy rằng các nhà quảng cáo chỉ lợi dụng chúng để làm giàu cho doanh nghiệp và cha mẹ sẽ không mua cho chúng mọi thứ chúng yêu cầu.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: