TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CONFLICT (TRANH CÃI)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 21/ 01/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CONFLICT (TRANH CÃI)

Conflict (tranh cãi) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Conflict (tranh cãi) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ CONFLICT

● add fuel to the fire (idiom) /æd ˈfjuː.əl tuː ðə faɪər/ đổ thêm dầu vào lửa to make an argument or bad situation worse - His words is not helping but adding fuel to the fire.

● at each other's throats (idiom) /æt iːtʃ ˈʌð.ərz θrəʊts/ tranh cãi kịch liệt if two people are at each other's throats, they are arguing angrily - The discussion turned into an argument and everyone went at each other’s throats. 

● keep something at peace (phrase)  /kiːp ˈsʌm.θɪŋ æt piːs / giữ hòa khí keep something from violence or annoyance - Don’t react too dramatically, keep the conversation at peace.

● damage one’s feelings (phrase) /ˈdæm.ɪdʒ wʌn ˈfiː.lɪŋz/ phá hủy tình cảm, cảm xúc harm the sympathy or love for somebody/something - Your words damaged her feelings so bad.

● strengthen family relationship (verb phrase) /ˈstreŋ.θən ˈfæm.əl.i rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ củng cố mối quan hệ gia đình to make the family connection between people stronger - Tet is the time to strengthen family relationship.

● share the character trait (verb phrase) /ʃeər ðə ˈkær.ək.tər treɪt/ có cùng đặc điểm tính cách have the same characteristics with others - My father and I share the same character traits.

● family conflict (noun phrase) /ˈfæmɪli ˈkɒnflɪkt/ mâu thuẫn trong gia đình an active disagreement between members in a family - My parents and I always try to avoid family conflict.

● generation gap (noun phrase) /dʒen.əˈreɪ.ʃən ˌɡæp/ khoảng cách giữa các thế hệ a situation in which older and younger people do not understand each other because of their different experiences, opinions, habits, and behavior - She's a young politician who manages to bridge/cross (= understand both groups in) the generation gap.

● aggressively (adverb) /əˈɡres.ɪv.li/ một cách quyết liệt in an angry and violent way - She always defend her points of view aggressively.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CONFLICT

Questions 

Answers

Dịch

Do you often have problems with family members?

● No, rarely. My family is a typical nuclear family and we’re actually quite harmonious. We tend to avoid family conflicts. 

● Yes, my parents are very conservative and not always listening to me. Meanwhile, I appreciate the sense of freedom and I don’t like being told what to do every time. Therefore, we’re not usually in harmony.

● Không, hiếm khi. Gia đình tôi là một gia đình hạt nhân điển hình và chúng tôi thực sự khá hòa thuận. Chúng ta có xu hướng tránh xung đột gia đình.

● Vâng, bố mẹ tôi rất bảo thủ và không phải lúc nào cũng lắng nghe tôi. Trong khi đó, tôi đánh giá cao cảm giác tự do và tôi không thích lúc nào cũng bị chỉ bảo phải làm gì. Vì vậy, chúng tôi thường không hòa hợp.

Over what do you often come into conflict with your family members?

● Because of my choice of careers,  my parents and I are often at each other's throats. They want me to be a state employee, but I wish to be running my own business. 

● I often come into conflict with my sister over the problem of who will be the person to do the washing-up. Every single time it happens, no washing-up will be done; sometime it even turns into a fight.

● Vì sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi, cha mẹ tôi và tôi thường xuyên cạnh tranh nhau. Họ muốn tôi làm nhân viên nhà nước, nhưng tôi muốn được điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.

● Tôi thường mâu thuẫn với chị gái về vấn đề ai sẽ là người giặt giũ. Mỗi lần nó xảy ra, sẽ không có việc tẩy rửa nào được thực hiện; đôi khi nó thậm chí biến thành một cuộc chiến.

How do you often resolve conflict with your family members?

● I think all actions in such a situation only add fuel to the fire, so I often do nothing. We will gradually get along well again with each other after several days.

● I’m sure that by sitting down, sharing your thoughts and being willing to listen to others’ is the only way to  pacify the situation. We gradually forget all the conflicts and disagreements after we have dinner and talk together.

● Tôi nghĩ mọi hành động trong tình huống như vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa nên thường không làm gì cả. Chúng ta sẽ dần thân thiết trở lại với nhau sau vài ngày nữa.

● Tôi chắc chắn rằng ngồi xuống, chia sẻ suy nghĩ của bạn và sẵn sàng lắng nghe người khác’ là cách duy nhất để  xoa dịu tình hình. Chúng tôi dần quên đi tất cả những mâu thuẫn và bất đồng sau khi cùng nhau ăn tối và nói chuyện.

How do conflicts affect your family relationship?

● My family doesn't have many troubles, but those conflicts really damaged our feelings for each other because during a conflict we tend to aggressively defend our view and forget about loved ones’ feelings.

● Generally, family conflicts are the major element that tear up family relationships, but I also appreciate that conflicts in the past have strengthened our family bonds.

● Gia đình tôi không có nhiều rắc rối, nhưng những xung đột đó thực sự làm tổn hại tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vì trong lúc xung đột, chúng tôi có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình một cách quyết liệt mà quên đi tình cảm của những người thân yêu.

● Nói chung, xung đột gia đình là yếu tố chính làm rạn nứt mối quan hệ gia đình, nhưng tôi cũng đánh giá cao rằng những xung đột trong quá khứ đã củng cố mối quan hệ gia đình của chúng tôi

Do you think conflicts among family members are unavoidable?

● No! As long as we are sensible in our attitudes and behaviors, we will be able to avoid all kinds of conflicts that can happen.

● Yes! Family conflicts are difficult to avoid because we might not share the character traits with our own family members; however, I think it also plays an important part as the spice of life that enhances family relationships.

● Không! Miễn là chúng ta có lý trí trong thái độ và hành vi của mình, chúng ta sẽ có thể tránh được mọi loại xung đột có thể xảy ra.

● Vâng! Xung đột gia đình là điều khó tránh khỏi bởi vì chúng ta có thể không chia sẻ những đặc điểm tính cách với các thành viên trong gia đình của chúng ta; tuy nhiên, tôi nghĩ nó cũng đóng một vai trò quan trọng như một gia vị của cuộc sống giúp tăng cường các mối quan hệ gia đình.

Can you suggest some ways to avoid family conflicts?

● There are many ways to keep our family at peace, but the best way to do it is to always respect others and show them love. Conflict can escalate when the people involved are too angry to listen to each other. Misunderstandings fuel arguments.

● Usually, our first angry impulse is to push the point that we are right and win the argument at any cost. Finding a peaceful resolution can be difficult, if not impossible, when both parties stubbornly stick to their guns. It helps if everyone decides as a family to try listening to each other and negotiating instead.

● Có nhiều cách để giữ hòa khí trong gia đình, nhưng cách tốt nhất để làm điều đó là luôn tôn trọng người khác và thể hiện tình yêu thương với họ. Xung đột có thể leo thang khi những người liên quan quá tức giận để lắng nghe nhau. Những hiểu lầm thúc đẩy tranh luận.

● Thông thường, xung lực tức giận đầu tiên của chúng ta là nhấn mạnh quan điểm rằng chúng ta đúng và giành chiến thắng trong cuộc tranh luận bằng bất cứ giá nào. Tìm kiếm một giải pháp hòa bình có thể khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, khi cả hai bên đều ngoan cố cầm súng. Sẽ hữu ích nếu mọi người quyết định với tư cách là một gia đình cố gắng lắng nghe nhau và thay vào đó thương lượng.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: