TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CULTURE SHOCK (SỐC VĂN HÓA)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 19/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CULTURE SHOCK (SỐC VĂN HÓA)

Cultural shock (sốc văn hóa) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Cultural shock (sốc văn hóa) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CULTURE SHOCK

 1. cultural diversity: sự đa dạng văn hóa
 2. cultural identity: bản sắc văn hóa
 3. cultural assimilation: sự đồng hóa văn hóa
 4. Long-standing culture /ˌlɑːŋˈstæn.dɪŋ ˈkʌl.tʃɚ/: Nền văn hoá lâu đời.
 5. Folk culture /foʊk ˈkʌl.tʃɚ/: Văn hoá dân gian.
 6. Cultural globalization/ˈkʌl.tʃɚ.əl ˌɡloʊ.bəl.əˈzeɪ.ʃən/: Toàn cầu hoá văn hoá.
 7. Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: Sự khác biệt văn hoá.
 8. Think on one's feet /θɪŋk ɑːn wʌn’z fiːt/: Suy nghĩ hoặc phản ứng một cách nhanh chóng.
 9. to adopt a new culture: theo một nền văn hóa mới
 10. to experience great culture shock: trải qua cú sốc văn hóa lớn
 11. to have a negative/detrimental impact on…: có tác động tiêu cực lên…
 12. a multicultural society: một xã hội đa văn hóa
 13. the loss of traditional cultures = the disapearance of traditional ways of life: sự mất đi các văn hóa truyền thống

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CULTURE SHOCK

Questions 

Sample answers

Dịch

1. Do you know much about your own culture?

 • I think my country has a long-standing culture and various customs so I’m not sure I can know all of them.

 • Yes, I can say that I know pretty well about my own culture because I am always curious about my Vietnamese folk culture.

 • Tôi nghĩ rằng đất nước của tôi có một nền văn hóa lâu đời và nhiều phong tục khác nhau nên tôi không chắc mình có thể biết hết chúng.
 • Vâng, tôi có thể nói rằng tôi biết khá rõ về văn hóa của chính mình bởi vì tôi luôn tò mò về văn hóa dân gian Việt Nam của mình.

2. Are there people of different cultures in your country?

 • Yes, there are 54 ethnic groups in my country and each has its own identity.

 • Definitely yes, I can easily catch foreigners on the street who can probably come to Vietnam to work or study.

 • Vâng, có 54 dân tộc trên đất nước tôi và mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng.
 • Chắc chắn là có, tôi có thể dễ dàng bắt gặp những người nước ngoài trên đường phố, những người có thể đến Việt Nam để làm việc hoặc học tập.

3. Have you ever experienced culture shock?

 • Yes! I experienced culture shock when I went to England a few years ago. It was very hard in the beginning but also a good experience to know another type of life.

 • Yes, when I work in a Japanese company, I am quite shocked by how punctual the Japanese people are.

 • Đúng! Tôi đã từng bị sốc văn hóa khi đến Anh cách đây vài năm. Lúc đầu rất khó khăn nhưng cũng là một trải nghiệm tốt để biết một kiểu sống khác.
 • Vâng, khi tôi làm việc trong một công ty Nhật Bản, tôi khá sốc bởi sự đúng giờ của người Nhật.

4. Is culture shock good or bad?

 • I think culture shock is actually a very good thing because it can help us learn about yourself and give us the opportunity to adapt and think quickly on our feet.

 • Well, I think culture shock is unavoidable when we live in  a cultural globalization so we have to become accustomed to a completely different environment and cultural differences.

 • Tôi nghĩ cú sốc văn hóa thực sự là một điều rất tốt vì nó có thể giúp chúng ta tìm hiểu về bản thân và cho chúng ta cơ hội để thích nghi và suy nghĩ nhanh chóng trên đôi chân của mình.
 • Chà, tôi nghĩ rằng sốc văn hóa là điều khó tránh khỏi khi chúng ta sống trong một nền văn hóa toàn cầu hóa nên chúng ta phải làm quen với một môi trường hoàn toàn khác và sự khác biệt về văn hóa.

5. What are examples of culture shock?

 • I think we have to live in a totally different environment which is not familiar with us.

 • I think it is definitely the shock of being separated from the important people in our life: such as family, friends, colleagues, and teachers.

 • Tôi nghĩ chúng ta phải sống trong một môi trường hoàn toàn khác, không quen thuộc với chúng ta.
 • Tôi nghĩ đó chắc chắn là cú sốc khi phải xa cách những người quan trọng trong cuộc đời mình: như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và thầy cô.

6. What do you think is the best way to learn about another culture?

 • I think one easy way is learning through different forms of arts like movies and songs – I mean people can choose whatever category they like.

 • In my opinion, learning the language used in that culture is the best one. This method may take a lot of time but can be very effective.

 • Tôi nghĩ một cách dễ dàng là học thông qua các loại hình nghệ thuật khác nhau như phim ảnh và bài hát – ý tôi là mọi người có thể chọn bất kỳ thể loại nào họ thích.
 • Theo tôi, học ngôn ngữ được sử dụng trong nền văn hóa đó là cách tốt nhất. Phương pháp này có thể mất nhiều thời gian nhưng có thể rất hiệu quả.

7.How can we benefit from learning about other cultures?

 • Well, I think  learning about other cultures will expand our views on everything, from music to food, to politics and religion.

 • We can absorb new information and perspectives from people of different backgrounds and experiences.

 • Chà, tôi nghĩ rằng việc tìm hiểu về các nền văn hóa khác sẽ mở rộng tầm nhìn của chúng ta về mọi thứ, từ âm nhạc đến ẩm thực, đến chính trị và tôn giáo.
 • Chúng ta có thể tiếp thu thông tin và quan điểm mới từ những người có nền tảng và kinh nghiệm khác nhau.

8. Do you think it’s important to know about other cultures?

 • Yes, it‘s necessary to learn about other cultures especially when people are doing business worldwide.

 • Absolutely, it’s important to be educated about the world and not just shut yourself into your own country.

 • Vâng, cần phải tìm hiểu về các nền văn hóa khác, đặc biệt là khi mọi người đang kinh doanh trên toàn thế giới.
 • Tất nhiên, điều quan trọng là phải được giáo dục về thế giới và không chỉ đóng cửa bản thân trong đất nước của bạn.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: