TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SỰ THẤT BẠI FAILURE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 14/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SỰ THẤT BẠI FAILURE

Failure (sự thất bại) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Failure (sự thất bại) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ FAILURE (SỰ THẤT BẠI)

● be put off by failures (verb phrase) /biː pʊt ɒf baɪ ˈfeɪljəz/ bị nản lòng trước thất bại - If you are put off by failures, you lose your interest and enthusiasm because your efforts didn't pay off

● draw a lesson from sth (verb phrase) /drɔː ə ˈlɛsn frɒm ˈsʌmθɪŋ/ rút ra bài học từ… - to have a particular idea after you have studied something or thought about it

● embrace failure (verb phrase) /ɪmˈbreɪs ˈfeɪljə/ chấp nhận thất bại - to continue trying after failing without complaining, because you realize that you cannot change it

● dogged persistence (noun phrase) /dɒgid pəˈsɪstəns/ sự kiên trì, không bỏ cuộc - the fact of continuing to try to do something despite difficulties, especially when other people are against you and think that you are being annoyed or unreasonable

● be doomed to failure (verb phrase) /biː duːmd tuː ˈfeɪljə/ chắc chắn thất bại - to be certain to fail

♫ the sweet smell of success (idiom) /ðə swiːt smɛl ɒv səkˈsɛs/ sự ngọt ngào của thành công - the pleasant feeling of being successful

♫ stand a fat chance of (idiom) /stænd ə fæt ʧɑːns ɒv/ khó có cơ hội… - to have little chance of doing something

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ FAILURE (SỰ THẤT BẠI)

Questions 

Answers

Dịch

Have you ever listened to or read about how a person had failed before he or she succeeded?

● I’ve read so many articles about how many times Harland Sanders failed to sell his special fried chicken recipe before he succeeded with his restaurant chain in the end.

● Sure! I’ve always admired the dogged persistence of Thomas Edison, who failed 100,000 times before he succeeded in inventing the bulb!

● Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về việc Harland Sanders đã thất bại bao nhiêu lần trong việc bán công thức gà rán đặc biệt của mình trước khi cuối cùng ông thành công với chuỗi nhà hàng của mình.

● Chắc chắn rồi! Tôi luôn ngưỡng mộ sự kiên trì bền bỉ của Thomas Edison, người đã thất bại 100.000 lần trước khi thành công trong việc phát minh ra bóng đèn!

Do you know anyone successful who never failed?

● I don’t know anyone like that and also I think there won’t be anyone like that because failure is unavoidable! You can’t succeed without experiencing failures.

● Yes! It’s none other than my classmate Huy. I’ve always wondered how he can pass all the exams with flying colors without much learning and revision.

● Tôi không biết ai như vậy và tôi cũng nghĩ sẽ không có ai như vậy vì thất bại là điều khó tránh khỏi! Bạn không thể thành công mà không trải qua thất bại.

● Vâng! Không ai khác chính là bạn Huy cùng lớp với tôi. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà anh ấy có thể vượt qua tất cả các kỳ thi một cách xuất sắc mà không cần học và ôn tập nhiều.

Have you ever experienced any failures in your life?

● Well, I was once fired three weeks after I gave a student tuition in English last year because his performance showed no signs of improving.

● I used to flunk the entrance exam and hence I failed to be admitted into a gifted high school. That’s always deemed as the biggest failure in my life.

● Chà, tôi đã từng bị sa thải ba tuần sau khi tôi dạy học tiếng Anh cho một học sinh vào năm ngoái vì thành tích của cậu ấy không có dấu hiệu tiến bộ.

● Tôi đã từng trượt kỳ thi tuyển sinh và do đó tôi không được nhận vào một trường trung học năng khiếu. Đó luôn được coi là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi.

How important are failures for a person’s success?

● Failure can tear you down but it also builds you to be a stronger person because it teaches you to be resilient to face all odds. 

● From our own failures, we can draw many valuable lessons for ourselves. For greater details, you learn what you should do and what won’t work well after failures.

● Thất bại có thể khiến bạn suy sụp nhưng nó cũng giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ hơn vì nó dạy bạn phải kiên cường đối mặt với mọi khó khăn.

● Từ những thất bại của bản thân, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân. Để biết chi tiết hơn, bạn tìm hiểu những gì bạn nên làm và những gì sẽ không hoạt động tốt sau những thất bại.

What about the negative effects of failures on a person?

● Many people are often put off by failures because they dedicated so much time and effort to their goal but that didn’t pay off in the end.

● Failure causes an emotional wound especially fear and these negative emotions can discourage you from trying anything next time!

● Nhiều người thường chùn bước trước những thất bại vì họ đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho mục tiêu của mình nhưng cuối cùng lại không được đền đáp.

● Thất bại gây ra vết thương về mặt cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực này có thể khiến bạn không muốn thử bất cứ điều gì vào lần tới!

Can a person be successful without failing several times?

● I’m a firm believer that anyone’s first-hand efforts are all doomed to failure and we can’t enjoy the sweet smell of success without failing several times.

● Certainly! There are many people who were born with innate gifts and talents and they can still attain success without experiencing any failures.

● Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nỗ lực ban đầu của bất kỳ ai cũng sẽ dẫn đến thất bại và chúng ta không thể tận hưởng hương vị ngọt ngào của thành công mà không thất bại nhiều lần.

● Chắc chắn! Có rất nhiều người sinh ra đã có năng khiếu bẩm sinh và họ vẫn có thể đạt được thành công mà không gặp bất kỳ thất bại nào.

Will a person who failed in the past certainly succeed in the future?

● No! You can never succeed if you continue following a wrong path and refuse to learn from your mistakes that caused failures in the past.

● Many people are gripped by fear after they face failures but they can overcome it. And I think these people also stand a fat chance of being successful.

● Không! Bạn không bao giờ có thể thành công nếu cứ tiếp tục đi theo con đường sai lầm và không chịu học hỏi từ những sai lầm đã gây ra thất bại trong quá khứ.

● Nhiều người bị nỗi sợ hãi bao trùm sau khi đối mặt với thất bại nhưng họ có thể vượt qua. Và tôi nghĩ những người này cũng có cơ hội thành công cao.

How can we become less emotionally affected by failures?

● You should learn to embrace failure and see it as a stepping stone on the way to success. It’s just temporary and an inevitable part of your life!

● You can take a look at some famous examples who successfully overcome the fear of failure and remain persistent to learn from them or just to make yourself motivated.

● Bạn nên học cách đón nhận thất bại và coi đó là bàn đạp trên con đường đi đến thành công. Nó chỉ là tạm thời và là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của bạn!

● Bạn có thể xem qua một số tấm gương nổi tiếng đã vượt qua thành công nỗi sợ thất bại và kiên trì học hỏi từ họ hoặc chỉ để tạo động lực cho bản thân.

Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 Hy vọng rằng những từ vựng và mẫu câu chủ đề về sự thất bại failure trên sẽ giúp bạn nâng trình tiếng anh. Bạn có thể vận dụng những từ vựng và mẫu câu ở trên vào tiếng anh giao tiếp và thậm chí là tiếng anh khi mình đi làm cũng được.

Nếu bạn muốn tham khảo các khóa học tiếng anh online 1 kèm 1 bạn có thể tham khảo cái khóa học tại Bilingo.

CÁC KHÓA HỌC TẠI BILINGO

BẢNG HỌC PHÍ TẠI BILINGO


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: