TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ GENERATION ISSUE

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 13/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ GENERATION ISSUE

Generation issue (vấn đề thế hệ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Generation issue (vấn đề thế hệ) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ GENERATION ISSUE

-unforeseeable dangers (noun) /ˌʌnfɔːˈsiːəbl ˈdeɪnʤəz/ one which you did not expect and could not have predicted: Những nguy hiểm không nhìn thấy

-problem-solving skills (noun) /ˈprɒbləm-ˈsɒlvɪŋ skɪlz/ our ability to solve problems in an effective and timely manner without any impediments: Kỹ năng xử lý tình huống vấn đề

-to meet challenges (phrase) /tuː miːt ˈʧælɪnʤɪz/ If you meet something such as a problem or challenge, you deal with it satisfactorily or do what is required: gặp thử thách

-find the root of (phrase) /faɪnd ðə ruːt ɒv/ find the point at which something begins its course or existence: tìm ra nguồn gốc (nguyên nhân)

-offer a way forward on (phrase) /ˈɒfər ə weɪ ˈfɔːwəd ɒn/ If you say that a particular type of action or development is the way forward, you approve of it because it is likely to lead to success: đưa ra con đường phía trước

-put players’ lives in jeopardy (idiom) /pʊt ˈpleɪəz lɪvz ɪn ˈʤɛpədi/ exposure to or imminence of death, loss, or injury: Đặt cuộc sống của người chơi trong tình trạng nguy hiểm
-have a taste (idiom) /hæv ə teɪst/  To have a preference, inclination, or desire for some particular kind of experience: trải nghiệm

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ GENERATION ISSUE

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. What are the challenges that children have to face at an early age?

 • Some children tend to have a hard time communicating with their full-time working parents. 

 • Some other kids whose parents move to another country to live or work have trouble making friends.

 • Một số trẻ có xu hướng gặp khó khăn khi giao tiếp với cha mẹ đang đi làm toàn thời gian.
 • Một số trẻ em khác có cha mẹ chuyển đến một quốc gia khác để sống hoặc làm việc gặp khó khăn trong việc kết bạn.
 1. Should children face challenges at younger ages?

 • I don’t think that they should face challenges at younger ages but it’s just unavoidable. 

 • Children are growing up in an increasingly complicated world so it’s unavoidable for them to meet challenges earlier.

 • Tôi không nghĩ rằng họ nên đối mặt với những thách thức ở độ tuổi trẻ hơn nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.
 • Trẻ em đang lớn lên trong một thế giới ngày càng phức tạp nên việc gặp phải những thử thách sớm hơn là điều khó tránh khỏi.
 1. Should parents encourage their kids to meet challenges?

 • I think so. Many parents tend to be very protective of their kids nowadays and that’s totally understandable. 

 • Parents should learn to let go of their kids sometimes so that they can have a taste of what life is really like out there.

 • Tôi nghĩ vậy. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng rất bảo vệ con cái của họ và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
 • Đôi khi cha mẹ nên học cách buông bỏ con cái để chúng có thể cảm nhận được cuộc sống ngoài kia thực sự như thế nào.
 1. Are parents too protective of their children these days?

 • Yes, I think so. And I think it’s understandable. Nobody wants to see their kids get hurt. 

 • In this modern world, there are just too many dangers and risks outside the home than in the past.

 • Vâng tôi cũng nghĩ thế. Và tôi nghĩ điều đó có thể hiểu được. Không ai muốn nhìn thấy con mình bị tổn thương.
 • Trong thế giới hiện đại này, có quá nhiều nguy hiểm và rủi ro bên ngoài ngôi nhà so với trước đây.
 1. What are the most important issues your generation is facing?

 • Education is a topic that many feel strongly about, especially since most people in Generation Z are currently in school.

 • One of the biggest threats to our generation (and future generations) is the deterioration of the environment. 

 • Giáo dục là một chủ đề mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là vì hầu hết mọi người trong Thế hệ Z hiện đang đi học.
 • Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với thế hệ chúng ta (và các thế hệ tương lai) là sự xuống cấp của môi trường.
 1. What benefits do these issues bring to your generation?

 • They teach us how to apply the problem-solving skills to find the solution for these issues.

 • We can learn about the root of these challenges and orient the best way to overcome them.

 • Họ dạy chúng ta cách áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề để tìm ra giải pháp cho những vấn đề này.
 • Chúng ta có thể tìm hiểu về gốc rễ của những thách thức này và định hướng cách tốt nhất để vượt qua chúng.
 1. How can we find the best solution for the problem?

 • Awareness and action offer a way forward on the issues of education, climate change, and lack of equality.

 • Our generation must help educate and involve our communities in environmental issues like pollution and climate change.

 • Nhận thức và hành động đưa ra một hướng đi về các vấn đề giáo dục, biến đổi khí hậu và thiếu bình đẳng.
 • Thế hệ của chúng ta phải giúp giáo dục và lôi kéo cộng đồng tham gia vào các vấn đề môi trường như ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
 1. Do you think the issue will be different with another generation?

 • I think these are some common issues that any generation will encounter but the way to solve them can be different.

 • Every generation can have some unforeseeable dangers that can put players’ lives in jeopardy.

 • Tôi nghĩ đây là một số vấn đề phổ biến mà bất kỳ thế hệ nào cũng sẽ gặp phải nhưng cách giải quyết chúng có thể khác nhau.
 • Mỗi thế hệ đều có thể gặp một số nguy hiểm không lường trước được có thể khiến tính mạng của người chơi gặp nguy hiểm.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: