TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ IDEAL SOCIETY

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 11/ 06/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ IDEAL SOCIETY

Ideal Society (xã hội lý tưởng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Ideal Society (xã hội lý tưởng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ IDEAL SOCIETY (XÃ HỘI LÝ TƯỞNG)

● a utopian society (noun phrase) /ə juːˈtəʊpjən səˈsaɪəti/  một xã hội hoàn hảo, trong mơ

● agonizingly elusive (adjective phrase) /ˈægənaɪzɪŋli ɪˈluːsɪv/ khó đạt được

● a period of peace and prosperity (noun phrase) /ə ˈpɪərɪəd ɒv piːs ænd prɒsˈpɛrɪti/  một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng

● criminal justice system (noun phrase) /ˈkrɪmɪnlˈʤʌstɪs ˈsɪstɪm/  Hệ thống xử phạt kẻ phạm tội

● the authorities (noun phrase) /ɔːˈθɒrɪtiz/ hệ thống chính quyền

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ IDEAL SOCIETY (XÃ HỘI LÝ TƯỞNG)

Questions 

Answers

Dịch

Do you wish to live in a utopian society?

● Yes! Everyone wishes to live in a utopian society because their life would be the best in this society.

● Of course! No one will refuse to live in such a society where there are always happiness and smiles.

● Vâng! Mọi người đều mong muốn được sống trong một xã hội không tưởng vì cuộc sống của họ sẽ là tốt nhất trong xã hội này.

● Tất nhiên! Sẽ chẳng ai từ chối được sống trong một xã hội luôn tràn ngập hạnh phúc và nụ cười như vậy.

Do you think we can have an ideal society in the future?

● Yes. Our technology is developing very fast and that will make our lives better and better everyday.

● No, I think a utopian society is just agonizingly elusive and we won’t achieve it no matter how fast we develop.

● Có. Công nghệ của chúng ta đang phát triển rất nhanh và điều đó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn mỗi ngày.

● Không, tôi nghĩ rằng một xã hội không tưởng chỉ là một xã hội khó nắm bắt và chúng ta sẽ không đạt được nó cho dù chúng ta có phát triển nhanh đến đâu.

Do you agree that a utopian society is a society in which people have a lot of money?

● No! We can’t consider a society as perfect if people are always depressed and unhappy although they are rich.

● Money is not everything. I think happiness is much more important in a utopian society.

● Không! Chúng ta không thể coi một xã hội là hoàn hảo nếu con người luôn chán nản và bất hạnh mặc dù họ giàu có.

● Tiền không phải là tất cả. Tôi nghĩ hạnh phúc quan trọng hơn nhiều trong một xã hội không tưởng.

How will people be happy to live in a utopian society?

● They will be free to love and to be loved and there are no prejudices or discriminations in this society.

● People in this society learn to respect the difference and we can live in a way that we like provided that it doesn’t annoy others.

● Họ sẽ được tự do yêu và được yêu, không còn định kiến hay phân biệt đối xử trong xã hội này.

● Con người trong xã hội này học cách tôn trọng sự khác biệt và chúng ta có thể sống theo cách mình thích miễn là không làm phiền người khác.

What is the most important in an ideal society in your opinion?

● A society that is experiencing a period of peace and prosperity is a great society from my perspective.

● As far as I’m concerned, a utopian society must first have a good criminal justice system.

● Một xã hội đang trải qua thời kỳ hòa bình và thịnh vượng là một xã hội tuyệt vời theo quan điểm của tôi.

● Theo tôi, một xã hội không tưởng trước hết phải có một hệ thống tư pháp hình sự tốt.

Which job would be important in an ideal society?

● Scientists. Because they can perfect everything in our society with their knowledge so that the quality of our life will be raised. 

● In my ideal society, a lot of  people will work for the authorities to protect the criminal justice system.

● Các nhà khoa học. Bởi vì họ có thể hoàn thiện mọi thứ trong xã hội của chúng ta bằng tri thức của họ để chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được nâng lên.

● Trong xã hội lý tưởng của tôi, nhiều  người sẽ làm việc cho chính quyền để bảo vệ hệ thống tư pháp hình sự.

What do you think we need to do to have an ideal society?

● I think we and our children will need to perfect our study skills to make an ideal society in the future.

● We should develop the economy so that we can improve the society’s prosperity and create an ideal society.

● Tôi nghĩ chúng ta và con cái chúng ta cần hoàn thiện các kỹ năng học tập để tạo nên một xã hội lý tưởng trong tương lai.

● Chúng ta phải phát triển kinh tế để cải thiện sự thịnh vượng của xã hội và tạo ra một xã hội lý tưởng.

In your ideal society, can robots live with humans?

● They will. Many robots are now just like humans and they can be our friends in the future to perfect the ideal society.

● No. Having robots and humans to live together would bring problems to the authorities and justice system.

● Họ sẽ. Nhiều robot bây giờ cũng giống như con người và chúng có thể là bạn của chúng ta trong tương lai để hoàn thiện xã hội lý tưởng.

● Không. Việc để người máy và con người chung sống sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chính quyền và hệ thống tư pháp.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: