TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ILLEGAL IMMIGRATION

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 16/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ILLEGAL IMMIGRATION

Illegal immigration (Nhập cư bất hợp pháp) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Illegal immigration (Nhập cư bất hợp pháp) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ ILLEGAL IMMIGRATION

 1. Fraught with danger (idiom) /frɔːt wɪð ˈdeɪn.dʒər/: full of risks or serious difficulties - đầy rẫy nguy hiểm

 2. Receive discrimination from the locals (verb phrase) /rɪˈsiːv dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən frɒm ðə ˈləʊ.kəlz/: being treated unfairly by native people - nhận được sự phân biệt đối xử từ người bản xứ

 3. Seek a prosperous life (verb phrase) /siːk ə ˈprɒspərəs laɪf/: find a rich and successful life - tìm kiếm một cuộc sống thịnh vượng

 4.  Illegal immigration (noun phrase) /ɪˌliː.ɡəl ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/: lives or works in another country when they do not have the legal right to do this - nhập cư trái phép

 5. Settle down (phrasal verb) /ˈset.əl daʊn/: to start living in a place where you intend to stay for a long time - an cư, định cư lâu dài

 6. Human trafficking organization (noun phrase) /ˌhjuː.mən ˈtræf.ɪ.kɪŋ ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən//: an organization that illegally buys and sells people - tổ chức buôn người 

 7. Escape (verb) trốn thoát - I finally managed to escape the maze. 

 8. Victim (noun) nạn nhân - I am a victim of bullying.

 9. Matter (noun) vấn đề - This isn't a big matter to me. 

 10. Origin (noun) nguồn gốc, cội nguồn  - I am proud of my origin.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ILLEGAL IMMIGRATION

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Have you ever thought about emigrating?

 • Yes, I have. You have no idea how much I want to go overseas to live. 

 • No, I have never had that idea. I want to stick to a place forever for working and living.

 • Vâng tôi có. Bạn không biết tôi muốn ra nước ngoài sống đến mức nào đâu.
 • Không, tôi chưa bao giờ có ý tưởng đó. Tôi muốn gắn bó mãi mãi một nơi để làm việc và sinh sống.
 1. Are there a lot of immigrants in your community?

 • I am not sure, but I've never seen an immigrant in my hometown before.

 • Yes, there are. My neighborhood is called “Western town" because many foreigners choose this place to settle down.

 • Tôi không chắc, nhưng tôi chưa từng thấy một người nhập cư nào ở quê hương mình trước đây.
 • Vâng, có. Khu phố tôi ở được gọi là “phố Tây” vì nhiều người nước ngoài chọn nơi này để lập nghiệp.
 1. Why do people immigrate to other countries?

 • Because they want to seek a more prosperous life, which includes better jobs.

 • I think some people want to escape something terrible in their home country, such as wars.

 • Bởi vì họ muốn tìm kiếm một cuộc sống sung túc hơn, bao gồm cả việc làm tốt hơn.
 • Tôi nghĩ một số người muốn thoát khỏi điều gì đó khủng khiếp ở quê hương của họ, chẳng hạn như chiến tranh.
 1. Do you think that immigrants are treated well in most countries?

 • I don't think so because I've heard on the news that they have to receive much discrimination from the locals.

 • Yes, I do. I don't think someone’s origin is a big matter in modern life.

 • Tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi đã nghe trên tin tức rằng họ phải nhận nhiều sự phân biệt đối xử từ người dân địa phương.
 • Em đồng ý. Tôi không nghĩ nguồn gốc của ai đó là một vấn đề lớn trong cuộc sống hiện đại.
 1. What should immigrants know before they can become citizens?

 • I think they should learn some basic history about the country they want to live in.

 • Of course, they must learn the language, at least the basic sentences for daily conversations.

 • Tôi nghĩ họ nên tìm hiểu một số lịch sử cơ bản về đất nước mà họ muốn sinh sống.
 • Tất nhiên, họ phải học ngôn ngữ, ít nhất là những câu cơ bản cho các cuộc trò chuyện hàng ngày.
 1. What do you think of illegal immigration?

 • I think illegal immigration is fraught with danger. You can never know what may happen to you.

 • It's really dangerous, and you have to hide all the time. 

 • Tôi nghĩ rằng nhập cư bất hợp pháp là đầy nguy hiểm. Bạn không bao giờ có thể biết những gì có thể xảy ra với bạn.
 • Nó thực sự nguy hiểm, và bạn phải trốn mọi lúc.
 1. What are the risks of illegal immigration?

 • People may be the victim of some human trafficking organizations. 

 • They may lose their lives during the journey or get caught by the local authorities.

 • Mọi người có thể là nạn nhân của một số tổ chức buôn người.
 • Họ có thể mất mạng trong cuộc hành trình hoặc bị chính quyền địa phương bắt giữ.
 1. What should be done to stop illegal immigration?

 • I think that countries should protect and provide their own citizens a good life.

 • Global foundations to prevent illegal immigration should be created.

 • Tôi nghĩ rằng các quốc gia nên bảo vệ và cung cấp cho công dân của mình một cuộc sống tốt đẹp.
 • Các nền tảng toàn cầu để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp nên được tạo ra.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: