TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ INVENTION (PHÁT MINH)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 07/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ INVENTION (PHÁT MINH)

Invention (phát minh) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Invention (phát minh) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ INVENTION

1. patent /ˈpætnt/: được cấp bằng sáng chế

2. have a great impact on /hæv ə ɡreɪt ˈɪmpækt ɒn/: có ảnh hưởng lớn đối với

3. a key driver of /ə kiː ˈdraɪvə(r) əv/ : động lực chính của…

4. identity theft /aɪˈdentəti θeft/: ăn cắp danh tính

5. invasion of privacy /ɪnˈveɪʒn əv ˈprɪvəsi/: xâm phạm quyền riêng tư

6. Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n) Thí nghiệm

7. Failure /ˈfeɪ.ljər/ (n) Thất bại

8. Advent /ˈæd.vent/ (n) Sự xuất hiện/sự ra đời

9. Milestone in history /ˈmaɪl.stəʊn/ (n) Dấu mốc trong lịch sử

10. Innovations /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ (n) Sự đổi mới, cải tiến

11. Cost-effective (adj) Tiết kiệm chi phí

12. Technological breakthrough (n) Sự đột phá về công nghệ

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ INVENTION

Questions 

Sample answers

Dịch
1. What do you think is the greatest invention of all time?
 1. People’s lives are affected by many types of technology. However, the greatest effect on people undoubtedly is the internet.

 2. The invention of fire has proved its great significance to all mankind throughout history.

 3. It is really tough to pick one particular invention as the greatest; therefore, I would like to pick the 'Light Bulb' as the invention that has positively influenced the human race.

 4. In my opinion, no other invention has had a greater impact on humanity than the invention of the computer.

 5. As far as I’m concerned, the wheel is considered to be man's greatest invention.

 1. Cuộc sống của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều loại công nghệ. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất đối với mọi người chắc chắn là internet.
 2. Việc phát minh ra lửa đã chứng minh ý nghĩa to lớn của nó đối với toàn nhân loại trong suốt lịch sử.
 3. Rất khó để chọn ra một phát minh cụ thể là vĩ đại nhất; do đó, tôi muốn chọn 'Bóng đèn' là phát minh có ảnh hưởng tích cực đến loài người.
 4. Theo tôi, không có phát minh nào khác có tác động lớn đến nhân loại hơn việc phát minh ra máy tính.
 5. Theo như tôi biết, bánh xe được coi là phát minh vĩ đại nhất của con người.
2. Who invented it?
 1. Thomas Edison is credited with the invention of the light bulb.

 2. Charles Babbage was the brilliant inventor of the computer.

 3. Tim Berners-Lee, a British scientist, invented the World Wide Web while working at CERN

 4. Berners-Lee created the Internet that we know today.

 5. Nikola Tesla and Thomas Edison were two scientists and inventors who were key players in the road to electricity use.

 1. Thomas Edison được ghi nhận là người đã phát minh ra bóng đèn.
 2. Charles Babbage là nhà phát minh lỗi lạc của máy tính.
 3. Tim Berners-Lee, một nhà khoa học người Anh, đã phát minh ra World Wide Web khi đang làm việc tại CERN
 4. Berners-Lee đã tạo ra Internet mà chúng ta biết ngày nay.
 5. Nikola Tesla và Thomas Edison là hai nhà khoa học và nhà phát minh, những người đóng vai trò quan trọng trong con đường sử dụng điện.
3. When was it invented?
 1. The first electric light bulb was invented in 1879 and patented on January 27. 

 2. Electronic television was first successfully demonstrated in San Francisco on Sept. 7, 1927.

 3. January 1, 1983 is considered the official birthday of the Internet.

 4. It was in 1920 that the telephone was invented.

 5. The first electric fan was made in 1886. However, the earliest mechanical fan was invented thousands of years ago. 

 1. Bóng đèn điện đầu tiên được phát minh vào năm 1879 và được cấp bằng sáng chế vào ngày 27 tháng 1.
 2. Truyền hình điện tử lần đầu tiên được trình diễn thành công tại San Francisco vào ngày 7 tháng 9 năm 1927.
 3. Ngày 1 tháng 1 năm 1983 được coi là ngày sinh chính thức của Internet.
 4. Đó là vào năm 1920, điện thoại đã được phát minh.
 5. Chiếc quạt điện đầu tiên được sản xuất vào năm 1886. Tuy nhiên, chiếc quạt cơ sớm nhất đã được phát minh từ hàng nghìn năm trước.
4. How has that invention changed our lives?
 1. The light bulb helped to establish social order after sundown, extended the workday well into the night, and allowed us to navigate and travel safely in the dark. 

 2. Computers have changed the world in many ways. For example, computers allow people to communicate with one another through internet sites such as Facebook, My Space, and Twitter. 

 3. The Internet has become one of the key drivers of social evolution.

 4. The Internet has removed all communication barriers.

 5. The telephone revolutionized the way that people communicated with each other. 

 1. Bóng đèn đã giúp thiết lập trật tự xã hội sau khi mặt trời lặn, kéo dài ngày làm việc đến tận đêm và cho phép chúng tôi điều hướng và đi lại an toàn trong bóng tối.
 2. Máy tính đã thay đổi thế giới theo nhiều cách. Ví dụ: máy tính cho phép mọi người giao tiếp với nhau thông qua các trang web như Facebook, My Space và Twitter.
 3. Internet đã trở thành một trong những động lực chính của sự tiến hóa xã hội.
 4. Internet đã loại bỏ mọi rào cản giao tiếp.
 5. Điện thoại đã cách mạng hóa cách mọi người giao tiếp với nhau.
5. Does it have any drawbacks?
 1. People should be careful while using the internet for its drawbacks such as online fraud, identity theft, scamming, hacking, stealing data.

 2. continuously sitting on the internet causes several illnesses, such as obesity, backaches, and eye defects.

 3. Unfortunately, computers also have some disadvantages. These disadvantages include unemployment, health issues, and invasion of privacy.

 4. The telephone cannot provide face-to-face conversation and this is one of the most common disadvantages of the telephone.

 5. One of the main disadvantages of incandescent bulbs is that they cost a lot of money to use and maintain.

 1. Mọi người nên cẩn thận khi sử dụng internet vì những nhược điểm của nó như lừa đảo trực tuyến, đánh cắp danh tính, lừa đảo, hack, đánh cắp dữ liệu.
 2. liên tục ngồi trên internet gây ra một số bệnh tật, chẳng hạn như béo phì, đau lưng và dị tật về mắt.
 3. Thật không may, máy tính cũng có một số nhược điểm. Những bất lợi này bao gồm thất nghiệp, các vấn đề sức khỏe và xâm phạm quyền riêng tư.
 4. Điện thoại không thể cung cấp cuộc trò chuyện trực tiếp và đây là một trong những nhược điểm phổ biến nhất của điện thoại.
 5. Một trong những nhược điểm chính của bóng đèn sợi đốt là chúng tốn rất nhiều tiền để sử dụng và bảo trì.

 

Tới đây là hết rồi. Sau những câu hỏi mẫu cho IELTS Speaking task 1 phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Speaking khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự nói cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: