TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ KEYBOARD WARRIORS

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 18/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ KEYBOARD WARRIORS

Keyboard warriors (anh hùng bàn phím) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Keyboard warriors (anh hùng bàn phím) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ KEYBOARD WARRIORS

 1. In the long run (idiom) về lâu về dài at a time that is far away in the future - This solution can’t work in the long run

 2. Damage someone's feeling (verb phrase) tổn thương cảm xúc của ai harm somebody's emotion -  What you've just said really damaged my feeling

 3. Put someone down (phrasal verb) nhục mạ ai đó to make someone feel foolish and unimportant - It's not nice if you put someone down

 4. Keyboard warrior (noun phrase) /ˈkiː.bɔːd ˌwɒr.i.ər/ anh hùng bàn phím someone who posts angry messages or likes to get into arguments on the internet - Don't be such a keyboard warrior

 5. Cyberbullying (noun) /ˈsaɪ.bəˌbʊl.i.ɪŋ/ bắt nạt trên mạng  the activity of using the internet to harm or frighten another person, especially by sending them unpleasant messages - Cyberbullying is a big problem nowadays

 6. Mental breakdown (noun phrase) /ˈmen.təl ˈbreɪk.daʊn/ suy sụp tinh thần a period of extreme mental or emotional stress - I’ve just recovered from a mental breakdown 

 7. Abusive (adjective)  /əˈbjuː.sɪv/ sỉ nhục, lăng mạ using rude and offensive words - Don't use abusive words to put someone down 

 8. Victim (noun) /ˈvɪk.təm/ nạn nhân someone or something that has been hurt, damaged, or killed or has suffered - I am a victim of cyberbullying

 9. Heartbroken (adjective) /ˈhɑːrtˌbroʊ.kən/ đau khổ extremely sad - I was heartbroken when you left me

 10. Depressed (adjective) /dɪˈprest/ trầm cảm unhappy and without hope - He seemed a bit depressed about his work situation

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ KEYBOARD WARRIORS

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. What do you think “keyboard warriors" means?

 • Keyboard warriors, in my viewpoint, are those who use angry words on the internet to bully someone.

 • I think keyboard warriors are the ones who choose to express their violence and aggressiveness online because they cannot do it in reality. 

 • Các chiến binh bàn phím, theo quan điểm của tôi, là những người sử dụng những từ tức giận trên internet để bắt nạt ai đó.
 • Tôi nghĩ rằng các chiến binh bàn phím là những người chọn thể hiện bạo lực và sự hung hăng của họ trực tuyến vì họ không thể làm điều đó trong thực tế.
 1. Do you consider yourself a keyboard warrior?

 • Honestly, I used to be a keyboard warrior. And when I look back on those days, I really regret it.

 • No I don't. I have my own rules when using social networks. One of them is not supporting cyberbullying.

 • Thành thật mà nói, tôi đã từng là một chiến binh bàn phím. Và khi tôi nhìn lại những ngày đó, tôi thực sự hối hận.
 • Không, tôi không. Tôi có các quy tắc của riêng mình khi sử dụng mạng xã hội. Một trong số đó không hỗ trợ đe doạ trực tuyến.
 1. What words can you use to describe the keyboard warriors?

 • I would choose the word ‘abusive’ to describe these people because they are really rude.

 • I think the best word to describe them is ‘mystery' because we don't know who they are exactly.

 • Tôi sẽ chọn từ ’lạm dụng để mô tả những người này bởi vì họ thực sự thô lỗ.
 • Tôi nghĩ rằng từ tốt nhất để mô tả chúng là 'bí ẩn' bởi vì chúng ta không biết chính xác họ là ai.
 1. Why do many people want to be ‘keyboard warriors’?

 • I think it is because they want to satisfy themselves by putting others down with violent words. 

 • Because the internet is a place where you are free to express your opinion. But a lot of people have taken it to extremes.

 • Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì họ muốn thỏa mãn bản thân bằng cách đặt người khác xuống bằng những lời nói bạo lực.
 • Bởi vì Internet là nơi bạn có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng rất nhiều người đã đưa nó đến cực đoan.
 1. What negative things do keyboard warriors bring to others?

 • The consequence that keyboard warriors cause to others is definitely mental breakdown because it is said that words can kill.

 • I think that the negative comments of keyboard warriors will damage others' feelings, which also harms physical health in the long run. 

 • Hậu quả là các chiến binh bàn phím gây ra cho người khác chắc chắn là suy sụp tinh thần bởi vì người ta nói rằng các từ có thể giết chết.
 • Tôi nghĩ rằng những bình luận tiêu cực của các chiến binh bàn phím sẽ làm hỏng cảm xúc của người khác, điều này cũng gây hại cho sức khỏe thể chất trong thời gian dài.
 1. Do you know anyone that is a victim of keyboard warriors?

 • There was a Korean celebrity who was a victim of cyberbullying caused by keyboard warriors. She was  Sulli.

 • One of my best friends was a victim of these people. She was about to commit a suicide because of negative comments.

 • Có một người nổi tiếng Hàn Quốc là nạn nhân của việc đe doạ trực tuyến do các chiến binh bàn phím gây ra. Cô ấy là Sulli.
 • Một trong những người bạn thân nhất của tôi là nạn nhân của những người này. Cô chuẩn bị tự tử vì những bình luận tiêu cực.
 1. How would you feel if you were a victim of keyboard warriors?

 • Of course I would feel very depressed and cry a lot.

 • Even though I am a strong person, I would feel really heartbroken if I were a victim. 

 • Of course I would feel very depressed and cry a lot.

 • Even though I am a strong person, I would feel really heartbroken if I were a victim. 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: