TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MAKING LIST (LẬP DANH SÁCH)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 20/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MAKING LIST (LẬP DANH SÁCH)

Making list (lên danh sách) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Making list (lên danh sách) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ MAKING LIST

 1. In a black mood (idiom) trong tâm trạng tồi tệ a very unhappy feeling - She was in one of her black moods today.

 2. Make a list (verb phrase) lên một danh sách to write down short pieces of information (for example, food to buy at a shop, things to do during the day) - She made a long shopping list.

 3. Feel lost (verb phrase) lạc lối unable to deal successfully with a particular situation - I felt so lost after my mother died.

 4. Bucket list (noun) /ˈbʌkɪt lɪst/ danh sách những việc muốn làm trước khi mất ​a list of things that you want to do before you die - Travelling to India has been on my bucket list for years.

 5. Cross out (phrasal verb)  /krɑːs aʊt/ gạch bỏ to draw a line through a word, usually because it is wrong - He crossed out "Screenplay" and put "Written by" instead.  

 6. Self-discipline (noun) /ˌself ˈdɪsəplɪn/ tự kỉ luật the ability to make yourself do something, especially something difficult or unpleasant - It takes a lot of self-discipline to go jogging in winter.

 7. Sense of accomplishment (noun phrase) /sens əv əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/ cảm giác hoàn thành an impressive thing that is done or achieved after a lot of work - The series of paintings is quite an accomplishment.

 8. Push forward (phrasal verb) /pʊʃ ˈfɔːr.wɚd/ tiếp tục thực hiện kế hoạch to continue with a plan in a determined way - The government is pushing forward with its electoral reforms.

 9. Sticky note (noun phrase)  /ˈstɪk.i noʊt/ giấy nhớ a small piece of paper that is sticky on one side and that you can write notes on and put temporarily on a wall, in a book, etc. - She surrounded her computer monitor with sticky notes

 10. Ready-to-use (adjective) /ˈredi-tə-juːz/ Sẵn sàng được sử dụng able to be dispensed with minimal if any effort or preparation - You'll pay for convenience, but ready-to-use formulas definitely come in handy, especially when you are traveling.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ MAKING LIST

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Do you often make a list?

 • Yes, making a daily list is an effective way to control every task I do in a day. 

 • No, I do my tasks depending on my mood, the order of deadlines or just randomly.

 • Vâng, lập danh sách hàng ngày là một cách hiệu quả để kiểm soát mọi công việc tôi làm trong một ngày.

 • Không, tôi làm nhiệm vụ của mình tùy thuộc vào tâm trạng, thứ tự của thời hạn hoặc chỉ là ngẫu nhiên.

 1. When do you make a list?

 • When there are numerous tasks that I have done in a day.

 • When I am in a black mood or feel lost, I usually make a bucket list to motivate myself.

 • Khi có rất nhiều nhiệm vụ mà tôi đã hoàn thành trong một ngày.

 • Khi tâm trạng không tốt hoặc cảm thấy lạc lõng, tôi thường lập một danh sách những việc cần làm để động viên bản thân.

 1. Which types of lists do you usually make?

 • I usually make daily and monthly lists of jobs to do.

 • I frequently make a checklist of what items I need to buy so as not to miss one. 

 • Tôi thường lập danh sách công việc hàng ngày, hàng tháng để làm.

 • Tôi thường xuyên lên danh sách những món đồ cần mua để không bỏ sót món nào.

 1. What are the advantages of making lists?

 • You can manage time effectively and improve your productivity. What’s more, you can train your self-discipline as well. 

 • You might feel excited and inspired when you cross out a task from the list, which leads to a great sense of accomplishment.

 • Bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả và cải thiện năng suất của mình. Hơn nữa, bạn cũng có thể rèn luyện tính tự giác của mình.

 • Bạn có thể cảm thấy phấn khích và được truyền cảm hứng khi gạch bỏ một nhiệm vụ khỏi danh sách, điều này dẫn đến cảm giác hoàn thành tuyệt vời.

 1. Do you have a bucket list?

 • Yes, that list pushes me forward with my desired activities. 

 • No, instead of wasting writing or thinking about that list, I prefer taking action immediately. 

 • Vâng, danh sách đó đẩy tôi về phía trước với các hoạt động mong muốn của tôi.

 • Không, thay vì lãng phí viết hoặc suy nghĩ về danh sách đó, tôi muốn hành động ngay lập tức.

 1. What do you use to make a list?

 • I just write it on a simple sticky note. It’s not only affordable but also convenient.  

 • I buy ready-to-use checklist templates. 

 • Tôi chỉ viết nó trên một ghi chú dán đơn giản. Nó không chỉ hợp túi tiền mà còn tiện lợi.

 • Tôi mua các mẫu danh sách kiểm tra có sẵn để sử dụng.

 1. Do you like to make a limited list or an unlimited one?

 • I prefer to make a limited list with an appropriate number of tasks that I can finish all in the arranged time.

 • I would like to put all my assigned tasks that I have remembered.

 • Tôi thích lập một danh sách giới hạn với số lượng công việc thích hợp mà tôi có thể hoàn thành tất cả trong thời gian đã sắp xếp.

 • Tôi thích để tất cả những nhiệm vụ được giao mà tôi nhớ.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: