TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ PARENTING COURSE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 03/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ PARENTING COURSE

Parenting course (khóa học làm ba mẹ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Parenting course (khóa học làm ba mẹ) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ PARENTING COURSE

● attend parenting courses (verb phrase) /əˈtɛnd ˈpeərəntɪŋ ˈkɔːsɪz/ tham gia những khóa học làm cha mẹ - to take courses that help you do better in the process of caring for your child or children

● expand one’s parenting knowledge (verb phrase) /ɪksˈpænd wʌnz ˈpeərəntɪŋ ˈnɒlɪʤ/ mở rộng kiến thức liên quan đến việc làm cha mẹ - to gain more knowledge about how to care for you children 

● seek authoritative and expert support (verb phrase) /siːk ɔːˈθɒrɪtətɪv ænd ˈɛkspɜːt səˈpɔːt/ tìm thấy sự trợ giúp đáng tin cậy và chuyên nghiệp - to look for reliable and professional support

●  address sibling rivalry (verb phrase) /əˈdrɛs ˈsɪblɪŋ ˈraɪvəlri/ giải quyết mâu thuẫn giữa anh chị em ruột trong nhà - to solve the conflict among siblings

● facilitate children’s overall growth (verb phrase) /fəˈsɪlɪteɪt ˈʧɪldrənz ˈəʊvərɔːl grəʊθ/ đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của trẻ - to make the children's overall development process happen more easily

hands down (idiom) /hændz daʊn/ chắc chắn, không còn nghi ngờ gì - easily and without any doubt

fall into place (idiom) /fɔːl ˈɪntuː pleɪs/ đâu vào đấy - When things fall into place, they happen in a satisfactory way, without problems

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ PARENTING COURSE

Questions 

Answers

Dịch

1. Are parenting courses popular in your country?

● I doubt it since I barely ever see promotions or recommendations for them on television or on social media.

● Yes! Even if you don't see many advertisements for these, if you just search "parenting skills," you will find dozens of parenting courses provided.

● Tôi nghi ngờ điều đó vì tôi hầu như không bao giờ thấy quảng cáo hoặc giới thiệu cho họ trên truyền hình hoặc mạng xã hội.

● Vâng! Ngay cả khi bạn không thấy nhiều quảng cáo về những điều này, nếu bạn chỉ tìm kiếm "kỹ năng nuôi dạy con cái", bạn sẽ tìm thấy hàng chục khóa học nuôi dạy con cái được cung cấp.

2. Do problems related to parenting skills receive much attention in your country?

● I think in my country such problems tend to be neglected because parents are often too busy with their work and under great pressure to make ends meet.

● Sure! If you gain entry in any groups about parenthood on social media, you will be overwhelmed with a vast array of posts asking how to solve daily problems with children.

● Tôi nghĩ ở nước tôi những vấn đề như vậy có xu hướng bị bỏ qua vì cha mẹ thường quá bận rộn với công việc và chịu áp lực lớn trong việc kiếm sống qua ngày.

● Chắc chắn rồi! Nếu bạn tham gia vào bất kỳ nhóm nào về làm cha mẹ trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy vô số bài đăng hỏi cách giải quyết các vấn đề hàng ngày với con cái.

3. Should parents attend parenting courses every year to bring up their children in a better way?

● Certainly! By attending parenting courses, parents can hands down expand their parenting knowledge and hence can take better care of their children.

● I can tell they're not really needed. Parents may enroll in these classes to help them raise their children better, but it's okay if they can't find the time.

● Chắc chắn! Bằng cách tham gia các khóa học làm cha mẹ, cha mẹ có thể truyền đạt kiến thức nuôi dạy con cái và từ đó có thể chăm sóc con cái tốt hơn.

● Tôi có thể nói rằng chúng không thực sự cần thiết. Phụ huynh có thể đăng ký tham gia các lớp học này để giúp họ nuôi dạy con tốt hơn, nhưng nếu không có thời gian cũng không sao.

4. Do all parents need parenting classes?

● Yes! Even when parents believe they are providing good care for their children, there are always things they don't understand. These courses will educate them these things so they can provide even better care for their children.

● No! These classes may only be necessary for parents who deal with too many difficulties and issues. These classes are essentially pointless for parents who are doing well.

● Vâng! Ngay cả khi cha mẹ tin rằng họ đang chăm sóc tốt cho con cái, vẫn luôn có những điều họ không hiểu. Các khóa học này sẽ giáo dục họ những điều này để họ có thể chăm sóc con cái tốt hơn nữa.

● Không! Những lớp học này có thể chỉ cần thiết cho những bậc cha mẹ phải giải quyết quá nhiều khó khăn và vấn đề. Những lớp học này về cơ bản là vô nghĩa đối với những bậc cha mẹ đang làm tốt.

5. What are some benefits of taking parenting courses?

● Attending parenting classes allows you to seek authoritative and expert support for any issues that arise while caring for your children.

● These courses give you answers to common tricky questions for parents such as how to address sibling rivalry, how to discipline kids, etc. so that parents can help facilitate children’s overall growth.

● Tham dự các lớp học nuôi dạy con cái cho phép bạn tìm kiếm sự hỗ trợ có thẩm quyền và chuyên môn đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong khi chăm sóc con cái của bạn.

● Các khóa học này cung cấp cho bạn câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa phổ biến dành cho cha mẹ như cách giải quyết tình trạng ganh đua của anh chị em, cách kỷ luật con cái, v.v. để cha mẹ có thể giúp tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.

6. Why do parents often hesitate to take parenting courses?

● There is a presumption that parents would naturally know what to do and that everything will work out if we just love our children sufficiently.

● Parents struggle to find the time to enroll in these courses due to their hectic schedules. Additionally, it is clear that their acquisition after completing these courses is extremely hazy.

● Có giả định rằng cha mẹ đương nhiên sẽ biết phải làm gì và mọi việc sẽ ổn thỏa nếu chúng ta chỉ yêu thương con mình đủ nhiều.

● Phụ huynh phải vật lộn để sắp xếp thời gian để ghi danh vào các khóa học này do lịch trình bận rộn của họ. Ngoài ra, rõ ràng là việc tiếp thu của họ sau khi hoàn thành các khóa học này là vô cùng mơ hồ.

7. What are the potential consequences of neglecting parenting skills?

● Children require different types of care at different stages of development, and if parents are unaware of this, their children may experience developmental delays.

● Without parenting abilities, parents may raise their children in an unwise and awkward manner, which might lead to a worsening of the bond between the child and the parent.

● Trẻ em cần các hình thức chăm sóc khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau và nếu cha mẹ không nhận thức được điều này, con cái họ có thể bị chậm phát triển.

● Nếu không có khả năng làm cha mẹ, cha mẹ có thể nuôi dạy con cái một cách thiếu khôn ngoan và vụng về, điều này có thể dẫn đến mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ ngày càng xấu đi.

8. What can be done to encourage parents to take parenting courses?

● More online parenting courses with flexible timetables should be run so as to solve time problems and hence make parents more willing to enrol in parenting courses.

● More programmes discussing the importance of parenting courses should be broadcast to raise awareness and give parents incentives to take these courses.

● Nên tổ chức nhiều khóa học nuôi dạy con cái trực tuyến với thời gian biểu linh hoạt hơn để giải quyết vấn đề về thời gian và từ đó khiến phụ huynh sẵn sàng đăng ký các khóa học nuôi dạy con cái hơn.

● Nên phát sóng nhiều chương trình thảo luận về tầm quan trọng của các khóa học nuôi dạy con cái để nâng cao nhận thức và khuyến khích phụ huynh tham gia các khóa học này.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: