TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ROBOT AND EMOTION

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 18/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ROBOT AND EMOTION

Robot and emotion (người máy và cảm xúc) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Robot and emotion (người máy và cảm xúc) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ ROBOT AND EMOTION

 1. Lend someone a helping hand (idiom) giúp đỡ ai to help someone - Could you please lend me a helping hand?
 2. Come up with a theory (verb phrase) đưa ra một giả thuyết to think of  something suggested as a reasonable explanation for facts, a condition, or an event - Scientists have come up with a lot of theories. 
 3. Obey one's order (verb phrase) tuân theo lệnh ai to act according to what you have been asked or ordered - The soldiers refused to obey orders. 
 4. State-of-the-art (adjective) /ˌsteɪt.əv.ðiːˈɑːrt/ tân tiến, hiện đại very modern and using the most recent ideas and methods - The control panel uses all the newest technology and is considered state-of-the-art.
 5. Complex (adjective) /ˈkɑːm.pleks/ phức tạp involving a lot of different but related parts or difficult to understand - The company has a complex organizational structure.
 6. Irreplaceable (adjective) /ˌɪr.əˈpleɪ.sə.bəl/ không thể thay thế too special, unusual, or valuable to replace with something or someone else - No one's irreplaceable in the workplace.
 7. Consciousness (noun) /ˈkɑːn.ʃəs.nəs/ tiềm thức, nhận thức the state of understanding and realizing something - The children have no consciousness of being different.
 8. Overreact (verb) /ˌoʊ.vɚ.riˈækt/ phản ứng quá đà to react in an extreme - Try not to overreact to criticism.
 9. Invent (verb)  /ɪnˈvent/ sáng chế to design and/or create something that has never been made before - Gutenberg invented movable type in the 15th century.
 10. Automatic (adjective)  /ˌɑː.t̬əˈmæt̬.ɪk/ tự động  able to operate independently of human control - This is a automatic car.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ROBOT AND EMOTION

  Questions

  Sample answers

  Dịch
  1. Do you think robots are better than humans in some aspects?

  • They cannot, and they never will. After all, it is humans who invent robots, not vice versa.

  • I think they can beat us with their speed. Some robots can do complex calculations within just a few seconds.

  • Họ không thể, và họ sẽ không bao giờ. Rốt cuộc, chính con người phát minh ra robot chứ không phải ngược lại.

  • Tôi nghĩ họ có thể đánh bại chúng tôi với tốc độ của họ. Một số robot có thể thực hiện các phép tính phức tạp chỉ trong vài giây.

  1. Will robots replace humans in the future?

  • In the worst-case scenario, they will. For instance, in factories, workers will be completely replaced by automatic machines.

  • There’s no denying that robots are more efficient; however, I believe that the role of humans is irreplaceable.

  • Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ. Ví dụ, trong các nhà máy, công nhân sẽ được thay thế hoàn toàn bằng máy móc tự động.

  • Không thể phủ nhận rằng robot hiệu quả hơn; tuy nhiên, tôi tin rằng vai trò của con người là không thể thay thế.

  1. Can robots help us in our daily lives?

  • I think they can, but I would rather do it by myself. Even the most state-of-the-art robots can make mistakes.

  • I’m pretty sure they lend us a helping hand. 

  • Tôi nghĩ rằng họ có thể, nhưng tôi thà làm điều đó một mình. Ngay cả những robot tối tân nhất cũng có thể mắc lỗi.

  • Tôi khá chắc chắn rằng họ đã giúp chúng tôi một tay.

  1. In the future, what other things robots might be able to do?

  • They will be able to babysit your children when you are busy at work.

  • I think it would be cool if robots could express themselves to tell us how they’re feeling. 

  • Họ sẽ có thể trông con bạn khi bạn bận đi làm.

  • Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu robot có thể thể hiện bản thân để cho chúng ta biết cảm giác của chúng.

  1. Can robots have emotions just like humans?

  • I think they will, but they can only express some basic emotions like happiness, sadness and fear.

  • Robots do not have consciousness, so they won’t be able to express emotions like humans. 

  • Tôi nghĩ họ sẽ làm được, nhưng họ chỉ có thể thể hiện một số cảm xúc cơ bản như hạnh phúc, buồn bã và sợ hãi.

  • Robot không có ý thức nên sẽ không thể biểu lộ cảm xúc như con người.

  1. Why do some people fear that robots will take over our planet someday?

  • I think people are just overreacting. They have seen too many sci-fi movies about the world being destroyed and have come up with this theory.

  • Robots are programmed to serve humans. If one day, they don’t feel like doing it anymore, I think the human race will be in trouble.

  • Tôi nghĩ rằng mọi người chỉ đang phản ứng thái quá. Họ đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng về thế giới bị hủy diệt và đã nghĩ ra giả thuyết này.

  • Robot được lập trình để phục vụ con người. Nếu một ngày nào đó, họ không muốn làm nữa, tôi nghĩ loài người sẽ gặp rắc rối.

  1. Can robots and humans live together in peace?

  • I am certain that robots will be able to fit in. Eventually, they can make friends with humans.

  • Robots and humans might live together in harmony if robots always obey our orders.

  • Tôi chắc chắn rằng robot sẽ có thể hòa nhập. Cuối cùng, chúng có thể kết bạn với con người.

  • Robot và con người có thể chung sống hòa thuận nếu robot luôn tuân theo mệnh lệnh của chúng ta.

  1. Do you think robots and other technological inventions are important?

  • Yes, they are. They have improved our productivity in many different fields.

  • Robot technology and similar inventions are really important. They save us a lot of time and money.

  • Đúng vậy. Họ đã cải thiện năng suất của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  • Công nghệ robot và những phát minh tương tự thực sự quan trọng. Họ tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian và tiền bạc.

   


  ♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

  Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
  Để lại thông tin của bạn dưới đây.
  11bilingo.com: