TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SUPERSTITIOUS (MÊ TÍN DỊ ĐOAN)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 28/ 12/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ SUPERSTITIOUS (MÊ TÍN DỊ ĐOAN)

Superstitious (mê tín dị đoan) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Superstitious (mê tín dị đoan) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ SUPERSTITIOUS (MÊ TÍN DỊ ĐOAN)

Questions 

Sample Answers

Dịch

Do you know anyone who is superstitious?

● Without a doubt! Just take a peek at the Indians in the last Covid-19 wave. They appear to have had naive confidence in supernatural abilities and paid little attention to scientists' cautions.


● In this day of science, I barely know anyone who practices superstition, although I am aware of my grandfather's extreme superstitions!

● Không còn nghi ngờ gì nữa! Chỉ cần xem qua người Ấn Độ trong làn sóng Covid-19 vừa qua. Họ dường như đã tin tưởng một cách ngây thơ vào những khả năng siêu nhiên và ít chú ý đến những cảnh báo của các nhà khoa học.

● Trong thời buổi khoa học này, tôi hầu như không biết ai thực hành mê tín dị đoan, mặc dù tôi biết về sự mê tín tột độ của ông nội tôi!

What makes you believe that they are too superstitious?

● Despite all the warnings about the potential health risks, Indians continue to make every effort to swim in or even consume the water from the Ganges river.

● For all things deemed crucial, my grandfather always seeks the advice of a fortune teller. Even on the first day of the month, he prevents us from eating eggs!

● Bất chấp tất cả những cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe, người Ấn Độ vẫn tiếp tục cố gắng bơi vào hoặc thậm chí uống nước từ sông Hằng.

● Đối với tất cả những điều được coi là quan trọng, ông tôi luôn tìm kiếm lời khuyên của một thầy bói. Thậm chí vào ngày đầu tiên của tháng, anh ấy còn cấm chúng tôi ăn trứng!

Why do you think they have superstitious beliefs?

● Because they have long believed that the Ganges River is the mother river and the holiest river in the world, and that taking a bath in it may wash away your sins!

● Because our predecessors had these views and they were simply passed down from father to son. Science wasn't completely evolved during the time my granddad lived!

● Bởi vì họ từ lâu đã tin rằng sông Hằng là dòng sông mẹ và là dòng sông linh thiêng nhất trên thế giới, và tắm trong đó có thể rửa sạch tội lỗi của bạn!

● Bởi vì những người tiền nhiệm của chúng ta đã có những quan điểm này và chúng chỉ đơn giản là được truyền lại từ cha ông cho con trai. Khoa học chưa hoàn toàn phát triển vào thời ông tôi còn sống!

How can being superstitious have adverse impacts?

● Having deep-seated superstitions is similar to having a psychiatric disorder! These ideas compel us to act in ways that could even be detrimental to our own health!

● It is clear that superstitious individuals are always fixated on otherworldly entities. They dare not act out of concern that what they do may enrage God!

● Mê tín dị đoan cũng giống như mắc chứng rối loạn tâm thần! Những ý tưởng này buộc chúng ta phải hành động theo những cách thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe của chính chúng ta!

● Rõ ràng là những người mê tín dị đoan luôn gắn bó với các thực thể ở thế giới khác. Họ không dám hành động vì lo ngại rằng những gì họ làm có thể chọc giận Đức Chúa Trời!

Can you cite some examples for these adverse impacts?

● Without a doubt! Consider India. They drink contaminated water, toss dead bodies into rivers, and allow the epidemic spiral out of control because of their irrational beliefs.

● My grandpa insisted on waiting for the ideal time given by the fortune teller, which was truly crazy, thus vital things for our family were constantly delayed.

● Không còn nghi ngờ gì nữa! Hãy xem xét Ấn Độ. Họ uống nước bị ô nhiễm, ném xác chết xuống sông và để dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát vì niềm tin phi lý của họ.

● Ông tôi khăng khăng chờ đợi thời điểm lý tưởng do thầy bói đưa ra, điều đó thực sự điên rồ, vì vậy những điều quan trọng đối với gia đình chúng tôi liên tục bị trì hoãn

What can be done to stamp out or limit people’s superstitions?

● The government may think considering conducting media-based education programs to inform the public about the dangers of superstitions.

● I don't believe there is much we can do to alter deeply held views! Allow individuals to act as they like! They'll finally realize how foolish they are and start acting differently!

● Chính phủ có thể nghĩ đến việc xem xét tiến hành các chương trình giáo dục dựa trên phương tiện truyền thông để thông báo cho công chúng về sự nguy hiểm của mê tín dị đoan.

● Tôi không tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều điều để thay đổi những quan điểm đã ăn sâu! Cho phép các cá nhân hành động như họ muốn! Cuối cùng họ sẽ nhận ra mình ngu ngốc như thế nào và bắt đầu hành động khác đi!

Is it completely bad to believe in supernatural powers?

● I think it’s not bad and even beneficial if we know the limit! Because people’s beliefs may orientate them towards leading a life with compassion and sympathy for others!

● It’s only harmful when we abuse them! Honestly speaking, for many people, those beliefs might also be the strengths motivating them to overcome life’s challenges!

● Tôi nghĩ nó không tệ và thậm chí còn có lợi nếu chúng ta biết giới hạn! Bởi vì niềm tin của con người có thể định hướng họ hướng tới một cuộc sống có lòng trắc ẩn và cảm thông với người khác!

● Nó chỉ có hại khi chúng ta lạm dụng chúng! Thật lòng mà nói, với nhiều người, niềm tin đó cũng có thể là sức mạnh giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống!

Do you think Vietnamese people are getting incredibly superstitious?

● Yes! I think many Vietnamese people are still riddled with superstitions, and this might badly affect the development of our country!

● Only the minority I think! Almost all Vietnamese people are now enlightened and well-educated. The government also imposes regulations against superstitious events!

● Vâng! Tôi nghĩ rằng nhiều người Việt Nam vẫn còn mê tín dị đoan, và điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đất nước chúng ta!

● Tôi nghĩ chỉ là thiểu số thôi! Hầu như tất cả người dân Việt Nam hiện nay đều được khai sáng và giáo dục tốt. Chính phủ cũng áp đặt các quy định chống lại các sự kiện mê tín dị đoan!

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SUPERSTITIOUS (MÊ TÍN DỊ ĐOAN)

● put blind faith in sth (verb phrase) /pʊt blaɪnd feɪθ ɪn ˈsʌmθɪŋ/ trust something in an unreasonable way - đặt niềm tin mù quáng vào cái gì

● consult a fortune teller (verb phrase) /kənˈsʌlt ə ˈfɔːʧən ˈtɛlə/ to discuss something with a person who tells you what they think will happen to you in the future before you make a decision - đi xem bói

● have deep-seated superstitions (verb phrase) /hæv ˈdiːpˈsiːtɪd ˌsjuːpəˈstɪʃənz/ to have beliefs that are not based on human reason or scientific knowledge, but is connected with old ideas about magic, etc. and very difficult to change or get rid of - có những niềm tin mê tín ăn sâu vào tiềm thức

● be obsessed with supernatural beings (verb phrase) /biː əbˈsɛst wɪð ˌsjuːpəˈnæʧrəl ˈbiːɪŋ/ think about the powers caused by forces that cannot be explained by science in an abnormal way - bị ám ảnh bởi những thế lực siêu nhiên

● ward off evil spirits (verb phrase) /wɔːd ɒf ˈiːvl ˈspɪrɪts/ to keep ghosts  away or prevent them from appearing or harming you - xua đuổi tà ma

be riddled with sth (idiom) /biː ˈrɪdld wɪð ˈsʌmθɪŋ/ to be full of something, especially something bad or unpleasant - đầy…, có rất nhiều cái gì (tiêu cực)

from time immemorial (idiom)  /frɒm taɪm ˌɪməˈmɔːrɪəl/ If you say that something has been happening since time immemorial or from time immemorial, you are emphasizing that it has been happening for many centuries - từ xa xưa

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: