TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ TEACHER'S SALARY

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 23/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ TEACHER'S SALARY

Teacher's salary (lương giáo viên) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Teacher's salary (lương giáo viên) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ TEACHER'S SALARY

● cover one’s living expenses (verb phrase) /ˈkʌvə wʌnz ˈlɪvɪŋ ɪksˈpɛnsɪz/ chi trả chi phí sinh hoạt to pay money for basic needs of life such as food, electricity, water, etc.

● deserve a pay rise (verb phrase) /dɪˈzɜːv peɪ raɪz/ xứng đáng được tăng lương to deserve an increase in the money you are paid for the work you do

● live on minimum wage (verb phrase) /lɪv ɒn ˈmɪnɪməm weɪʤ/ sống nhờ vào lương tối thiểu to live on the lowest wage that an employer is allowed to pay by law

● social welfare (noun phrase) /ˈsəʊʃəl ˈwɛlfeə/ phúc lợi xã hội practical or financial help that is provided, often by the government, for people or animals that need it

● be grossly underpaid (verb phrase) /bi: ˈɡrəʊsli ˌʌndəˈpeɪd/ bị trả ít lương hơn thực lực to not be paid enough for the work you do

● make ends meet (idiom) /meɪk ɛndz miːt/ trang trải cuộc sống to earn just enough money to be able to buy the things you need

● hang over one’s heads (idiom) /hæŋ ˈəʊvə wʌnz hɛdz/ đè nặng lên đôi vai ai something hangs over your head is something makes you unable to relax or enjoy yourself

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ TEACHER'S SALARY

Questions 

Answers

Dịch

Can teachers live a financially comfortable life with their official salary?

● Not at all. Because many teachers now have to live on minimum wage with too many kinds of expenses hanging over their heads. 

● I think not. Teachers have to spend a lot of money on their job as well as on their personal purposes and their salaries are not enough.

● Không hề. Bởi nhiều giáo viên hiện nay phải sống bằng đồng lương tối thiểu với quá nhiều loại chi phí treo lơ lửng trên đầu.

● Tôi nghĩ là không. Giáo viên phải chi rất nhiều tiền cho công việc cũng như cho mục đích cá nhân của họ và lương của họ không đủ.

Do you think teachers nowadays should get paid more?

● Yes! Because they are ones who educate children, who are often called “the future of our society”, they deserve a pay rise.

● Of course, their job is related to the development or even the existence of our own society, so they should be paid more.

● Vâng! Bởi vì họ là những người giáo dục trẻ em, những người thường được gọi là “tương lai của xã hội chúng ta”, họ xứng đáng được tăng lương.

● Tất nhiên, công việc của họ liên quan đến sự phát triển hoặc thậm chí là sự tồn tại của xã hội chúng ta, vì vậy họ nên được trả nhiều tiền hơn.

Do teachers request to be paid more?

● Yes! There have been many teachers writing request letters to the authorities to give them a pay rise.

● Yes, a lot of teachers interviewed think that they are not paid enough and they really hope to get a pay rise.

● Vâng! Đã có nhiều giáo viên viết đơn đề nghị cơ quan chức năng tăng lương.

● Có, nhiều giáo viên được phỏng vấn nghĩ rằng họ không được trả đủ lương và họ thực sự hy vọng được tăng lương.

Do you think that parents will agree to pay more tuition to give teachers a pay rise?

● I think they will agree because that’s for the sake of their own children!

● I think they won’t! Because many families are still struggling to cover their living expenses, so they won’t be willing to pay more.

● Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý vì đó là vì lợi ích của chính con cái họ!

● Tôi nghĩ họ sẽ không! Vì nhiều gia đình vẫn đang phải vật lộn để trang trải chi phí sinh hoạt nên họ sẽ không sẵn sàng chi trả nhiều hơn.

What can be a reason for the fact that teachers are not paid enough?

● In our country, there are still many poor people who can’t make ends meet. We spend more money on the economy to develop it before we can improve education.

● Although we all agree that education is important, the government still has to take care of other parts, like medicine or social welfare.

● Ở nước ta còn rất nhiều người nghèo không đủ sống. Chúng ta chi nhiều tiền hơn cho nền kinh tế để phát triển nó trước khi chúng ta có thể cải thiện giáo dục.

● Mặc dù tất cả chúng ta đều đồng ý rằng giáo dục là quan trọng, nhưng chính phủ vẫn phải quan tâm đến các phần khác, như y tế hoặc phúc lợi xã hội.

What benefits can our society have if payment for teachers is raised?

● If teachers’ salaries are better, more people with talents would want to be teachers in the future.

● Being given a pay rise, teachers can teach better and in the future, our people will be smarter and better.

● Nếu lương của giáo viên tốt hơn, sẽ có nhiều người có tài năng hơn muốn trở thành giáo viên trong tương lai.

● Được tăng lương, giáo viên có thể dạy tốt hơn và trong tương lai, con người chúng ta sẽ thông minh hơn và tốt hơn.

If teachers are not paid enough, how does this problem affect our lives?

● Because teachers are grossly underpaid, many teachers open their extra-classes and only teach there.

● Underpayment would make no one want to be a teacher anymore. It would be terrible for our future.

● Do giáo viên bị trả lương quá thấp nên nhiều giáo viên mở lớp dạy thêm và chỉ dạy tại chỗ.

● Trả lương thấp sẽ khiến không ai muốn làm giáo viên nữa. Nó sẽ là khủng khiếp cho tương lai của chúng tôi.

If teachers need a pay rise, how do we get the money to pay them?

● I think the government should spend less money on other things like social welfare or medicine to pay teachers more.

● I think companies should help teachers get a pay rise with their sponsors if they want better workers in the future.

● Tôi nghĩ chính phủ nên chi ít tiền hơn cho những thứ khác như phúc lợi xã hội hoặc thuốc men để trả lương cho giáo viên nhiều hơn.

● Tôi nghĩ các công ty nên giúp giáo viên được tăng lương với các nhà tài trợ của họ nếu họ muốn có những người lao động tốt hơn trong tương lai.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: